Vi fører tilsyn med ejendomme med dyrehold af heste, kvæg, svin, får mv., hvis husdyrholdet er på mere end fx 4 heste eller 2 ammekøer eller 10 moderfår.
Kommunen skal kontrollere, at dyreholdet  drives på en miljømæssig forsvarlig måde.

  • De fleste dyrehold skal mindst have tilsyn hvert 6. år.  
  • Mindre dyrehold og plantebrug kan dog også få miljøtilsyn.

Husk det er lovpligtig at give Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, afdelingen for Natur og Miljø besked inden etablering, udvidelse eller ændring af dyrehold eller af mødding, stalde mv. 

Udfyld og fremsend:  Vejledning til anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold  

Store dyrehold kan også kræve særlig miljøtilladelse eller -godkendelse. 

Inden opførelse af bygninger skal der herudover rettes henvendelse til Kommunens Byg og Ejendom om byggesager. 

Ved et tilsyn er det primært indretning og størrelse af stalde, antal dyr og opbevaring af gødning man ser på, dvs. om reglerne i ”Bekendtgørelsen om hvervsmæssigt  dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.  eller vilkår i en eventuel tilladelse er fulgt, men vi ser også på  affaldsforhold, olieoplag, brønde m.m. 

Formålet med husdyrgødningsbekendtgørelsen er at begrænse forurening og gener fra dyrehold herunder fra produktionen, opbevaringen og anvendelsen af husdyrgødning, ensilage m.v.
Der er krav til blandt andet placeringen af mødding og stalde, indretningen af stalde samt antallet af dyr i relateret lovgivning.

 

Kommunen skal hvert år gennemføre en tilsynskampagne på landbrugsområdet.

I 2019 har der været særligt fokus på de mindre dyrehold i kommunen. Det vil sige ejendomme, hvor der fx er 5 -10 heste eller tilsvarende andre husdyr fx kvæg eller får. Det skyldes, at lovgivningen er ændret således, at disse nu også skal have et miljøtilsyn hvert 6. år.

27 ejendommen blev tilfældigt udtaget og af dem havde 11, svarende til ca. 40 %, et dyrehold, som medfører at de skal have tilsyn hvert 6. år.

Det viste sig også, at en del af de undersøgte ejendomme ikke havde oplyst, at de rent faktisk havde ændret deres dyrehold. 13 ejendomme havde reduceret deres dyrehold i forhold til tidligere oplyst imens 7 ejendomme havde øget deres dyrehold. 10 af de kontaktede ejendomme har dyrehold der ikke er tilsynskrævende og 6 af de kontaktede ejendomme havde slet ikke dyr i øjeblikket.

Formålet med tilsynskampagnen var at få et mere præcist billede af antallet og størrelsen af dyreholdene i kommunen, hvilket tilsynskampagnen har medvirket til.

Kontakt kommunen
Hvis du ikke er blevet kontaktet i forbindelse med kampagnen, er du meget velkommen til selv at kontakt Fredensborg kommune på landbrug@fredensborg.dk eller ringe til os på telefon: 72 56 23 68 eller 72 56 59 71, så kan vi hjælpe med registrering af dit dyrehold.

Alle ejere af husdyrehold på 5 heste eller derover samt tilsvarende andre husdyr har nemlig pligt til at henvende sig til kommunen om antallet af dyr, - og vi hjælper gerne.