Regler om anmeldelse af asbestholdigt affald skal sikre et tilfredsstillende arbejdsmiljø for de mennesker, der skal arbejde med asbestaffald.

I miljømæssig henseende skal håndtering og bortskaffelse sker uden risiko for spredning af asbestfibre.
Derfor skal asbestholdigt affald anmeldes til kommunen, med mindre der er tale om en mindre mængde (op til 20 stk. asbestplader/år).
 

 


Asbeststøv kan være farligt, derfor skal arbejdet altid tilrettelægges og udføres sådan, at mennesker på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke udsættes for asbeststøv.

Værktøj, der frembringer asbestholdigt støv, må kun undtagelsesvis anvendes.


Kontakt Arbejdstilsynet og hør nærmere på tlf. 70 12 12 88 eller www.arbejdstilsynet.dk
 


Prisen for bortskaffelse af asbestholdigt affald afhænger af affaldets type.

Du kan få prisen oplyst af hos Nordforbrænding I/S eller det relevante affaldsanlæg.

Du skal ikke betale for at aflevere ikke støvende asbestholdigt affald på kommunens genbrugspladser.


Støvende asbestholdigt affald er fx. tagplader af skifereternit, teknisk isolering, filtre, kiselgur omkring rør og kedler, samt øvrig isolering med asbest, bløde lofts- og vægplader med asbest, brudte asbestholdige tagplader af eternit.


Ikke støvende asbestholdigt affald er fx. hele eternittagplader.


Du skal altid anmelde støvende asbestholdigt affald til Kommunen før det bortskaffes.


Ikke støvende asbestholdigt affald fx. eternittagplader skal også anmeldes, hvis affaldet deponeres på andre modtageanlæg end kommunens genbrugspladser.


Små mængder hele og ubrudte tagplader af eternit, skal ikke anmeldes til kommunen når det afleveres på genbrugspladsen.


Der må afleveres op til 20 stk. eternittagplader om året på genbrugspladserne.


Støvende asbestholdigt affald er omfattet af en indsamlingsordning for farligt affald. Ordningen drives af 
Nordforbrænding I/S
Savsvinget 2
2970 Hørsholm
Tlf. 45 16 05 00
der sørger for afhentning og bortskaffelse af affaldet.

I forbindelse med anmeldelse af affaldet til kommunen, kan du, på nærmere angivne vilkår, få tilladelse til selv at transportere affaldet til:
Skibstrup Affaldscenter
Gørlundevej 4
3140 Ålsgårde
Tlf. 49 28 35 40


Ved transport og bortskaffelse af støvende asbestholdigt affald, skal dette være befugtet og emballeret i en støvtæt emballage, der mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest.


Hele tagplader af eternit skal afleveres på følgende godkendte modtageanlæg:
Skibstrup Affaldscenter
Gørlundevej 4
3140 Ålsgårde
Tlf. 49 28 35 40

Hvis du har en mindre mængde eternittagplader fra fx. et skur eller en carport, kan du aflevere dette på kommunens genbrugspladser. Affaldet må ikke indeholde støvende asbest, og du må højst aflevere 20 stk. eternittagplader om året.


Arbejde med fx. nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner m.v., hvor dette materiale har været anvendt fx. som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand, skal anmeldes til Arbejdstilsynet før arbejdet påbegyndes.

Kontakt Arbejdstilsynet og hør nærmere på tlf. 70 12 12 88 eller www.arbejdstilsynet.dk