Hvis du ønsker at bygge i landzonen er der en række forhold, du skal undersøge, inden du går i gang. Forskellige typer byggeri forudsætter forskellige tilladelser fra kommunen – og i nogle tilfælde også tilladelser fra andre myndigheder.

Fredensborg Kommune har udarbejdet en forskrift for midlertidige nedrivnings- bygge- og anlægsaktiviteter. Forskriften har til formål at begrænse gener i form af støv, støj og vibrationer i forbindelse med nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejder. 

Forskriften indeholder vilkår for blandt andet arbejdstider, støj- og støvbegrænsende foranstaltninger. Det betyder, at midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejde, der udføres på hverdage mandag til fredag kl. 7-18 og lørdage kl. 7-14 ikke længere skal anmeldes til kommunen.
 
Dispensation
Hvis arbejdet medføre væsentlige sikkerhedsmæssige eller trafikmæssige gener, kan der søges om dispensation til arbejde uden for normal arbejdstid. Ansøgning om dispensation skal fremsendes til Team Miljø i god tid og senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.
 Se forskriften her

Dette fritager ikke fra at søge tilladelse i henhold til anden lovgivning.

Hvis du har spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte Team Miljø. 

Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv 
Egevangen 3 B, 2980, Kokkedal
Tlf. 72 56 59 07
miljoe@fredensborg.dk

Nye bygninger til landbrugsdrift er reguleret af planloven, byggeloven samt natur- og miljølovgivning. 

Nye bygninger forudsætter altid byggetilladelse, og i nogle tilfælde også tilladelse efter anden lovgivning. 

Ved opførelse af nye bygninger til landbrugsdrift er det vigtigt at få belyst om bygningen er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom. 

Hvis der ikke er tale om egentlig landbrugsdrift forudsætter bygningen en landzonetilladelse. 

Du skal undersøge, hvilke regler der gælder for ejendommen. 

Du skal være opmærksom på følgende forhold:

- Spørgsmålet om landzonetilladelse 
- Spørgsmål om miljøtilladelser 
- Regler om husdyr og dyrehold 
- Hensyn til natur og landskab mv. 
- Eventuel lokalplan 
- Eventuelt tinglyste deklarationer, mv. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os, før du indsender ansøgningen. Normalt får du svar på dine spørgsmål inden for 2 uger. 

Hestehold er i visse tilfælde landbrug og i visse tilfælde ikke. 

Byggeri til heste kan derfor inddeles i forskellige kategorier. 
1. Byggeri til stutteridrift
2. Byggeri til supplerende erhversaktivitet - f.eks. rideskoler, ridecentre eller træningscentre m.m.
3. Byggeri til almindeligt hestehold

Byggeri til stutteridrift 
Driftsbygninger, herunder ridehaller og stalde, der er erhvervsmæssigt nødvendige for landbrugets drift kan opføres med en byggetilladelse og kræver ikke en landzonetilladelse, jf. planlovens § 36. 

Dog er det sådan, at store ridehaller med ridebaner på mere end 20 x 40 m ifølge Natur- og Miljøklagenævnets praksis ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt, og derfor forudsætter en landzonetilladelse, jf. planlovens § 35. 

Byggeri til supplerende erhvervsaktivitet 
Byggeri i forbindelse med supplerende erhvervsaktiviteter af ikke landbrugsmæssig karakter forudsætter landzonetilladelse, jf. planlovens § 35. I vejledningen til planloven betegnes fx rideskoler, ridecentre, træningscentre og hestepensioner som supplerende erhvervsaktiviteter og ikke en del af den landbrugsmæssige drift. 

Det skal præciseres, at egentlige træningscentre samt hel eller delvist anvendelse af en ridehal til træningsformål af heste og ryttere hører hjemme i denne kategori, uanset hallens størrelse eller træningens professionalitet. 

Byggeri til almindeligt hestehold
Denne kategori dækker typisk små stutterier med få heste, hestehold til privat eller mindre erhvervsmæssige formål, mv. Byggeri til almindelige rideheste mv., fx ridehaller og stalde, forudsætter landzonetilladelse, jf. planlovens § 35. 

Naturklagenævnets præciseringer 
Naturklagenævnet har præciseret, at stutteridrift (avl og opdræt af føl) kan betragtes som en landbrugsmæssig virksomhed, når der som udgangspunkt er 5-7 avlshopper, med avl af ca. 5-7 føl årligt. 

Det forudsætter dog altid en samlet konkret vurdering, hvor der bl.a. lægges vægt på virksomhedens mere eller mindre professionelle/kommercielle karakter i modsætning til mere fritidspræget virksomhed. 

Efter Naturklagenævnets praksis behøver en ridehal til stutteridrift i almindelighed ikke at være større end ca. 800 m² nettoareal (20 x 40 m bane). 

Udendørs ridebaner 
En ny udendørs ridebane til et eksisterende stutteri, som er blevet godkendt af kommunen fx i forbindelse med en ridehal, kan opføres uden landzonetilladelse eller byggetilladelse. 

Ændret anvendelse af eksisterende bygninger er reguleret af byggeloven, og i nogle tilfælde også af planloven samt natur- og miljølovgivningen. 

Ændret anvendelse af eksisterende bygninger forudsætter altid byggetilladelse, og i nogle tilfælde også tilladelse efter anden lovgivning. 

Eksisterende bygninger som har været anvendt til landbrugsdrift kan i en nogle tilfælde benyttes til andre formål (håndværks- og industrivirksomhed, lager- og kontorformål, mindre butikker og en bolig). 

Den ændrede anvendelse forudsætter altid en byggetilladelse fra kommunen. 
Se nærmere i planlovens § 37.

Eksisterende bygninger som ikke har været anvendt til landbrugsdrift, men fx til erhvervsformål, beboelse, udhus, eller andet, kan kun i særlige tilfælde få tilladelse til andet formål end landbrugsformål. Se nærmere i planlovens § 35. Den ændrede anvendelse forudsætter normalt en landzonetilladelse samt en byggetilladelse fra kommunen. 

Fremgangsmåde
Du skal undersøge hvilke regler som gælder for ejendommen.
 
Du skal være opmærksom på blandt andet 

- Spørgsmålet om landzonetilladelse 
- Spørgsmål om (miljøtilladelser) 
- (Husdyr-regler) 
- Hensyn til natur og landskab mv. 
- Eventuel lokalplan 
- Eventuelt tinglyste deklarationer, mv. 

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kommunen før du indsender ansøgningen. Normalt får du svar på dine spørgsmål indenfor 2 uger

Opførelse af nye boliger, tilbygninger og nedrivning af beboelsesbygninger er reguleret af byggeloven, og i mange tilfælde også af planloven. 

Nogle gange er det også reguleret af anden lovgivning. 

Opførelse af nye boliger, tilbygninger og nedrivning af beboelsesbygninger forudsætter altid tilladelse fra kommunen.

Nye boliger i landområdet
Som udgangspunkt er det ikke muligt at opføre nye boliger på ubebyggede arealer i landområdet. Der er nogle få undtagelser i landsbyer, hvor der kan være et ”hul” i en række af boliger, og i områder med en lokalplan som har udpeget nogle konkrete byggemuligheder. 

Det er ofte muligt at få tilladelse til at nedrive et eksisterende beboelseshus og opføre et nyt hus. Som udgangspunkt forudsætter et nyt hus altid landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, men hvis der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom kan du ofte nøjes med en byggetilladelse. 

Kommunen giver normalt ikke landzonetilladelse til facader i træ, og nye huse skal opføres som smalle længehuse i 1 etage med udnyttet tagetage. Se mere i Kommuneplan 2009, retningslinjerne 5.1.4 - 5.1.9. 

Tilbygninger til eksisterende boliger 
Tilbygninger forudsætter altid en byggetilladelse. Hvis husets samlede bruttoetageareal efter tilbygningen bliver mere end 250 m2 forudsætter tilbygningen også en landzonetilladelse. Se mere i planlovens § 36, stk. 1, nr. 9.

Tilbygninger skal ifølge kommuneplanen underordne sig de eksisterende bygninger. 

Ændret anvendelse af beboelseshuse
Mindre ændringer af eksisterende stuehuse som ikke medfører ændret anvendelse, fx sammenlægning af værelser, kan udføres uden tilladelse fra kommunen. Ændret anvendelse, fx et loftsrum, et udhusrum eller en udlænge som fremover ønskes benyttet til beboelse (hobbyrum, gildestue, mv. betragtes i denne sammenhæng som beboelsesrum), forudsætter altid byggetilladelse, og nogle gange også andre tilladelser. 

Sommerhuse
Fredensborg Kommune har ingen sommerhusområder. Der er dog en række bygninger i landområdet (og byområderne) som fra gammelt har status som sommerhuse. Som udgangspunkt er det ikke muligt at ændre et sommerhus til en helårsbolig, med mindre bygningen tidligere har været anvendt som helårsbolig og forholdene i øvrigt taler for en landzonetilladelse. Der er restriktiv praksis på området 

Som udgangspunkt er det ikke muligt at opføre nye sommerhuse i landområdet i Fredensborg Kommune. Det er dog ofte muligt at få tilladelse til at nedrive et eksisterende sommerhus og bygge et nyt sommerhus. Det forudsætter altid en landzonetilladelse og en byggetilladelse. 

Bopælspligt
I Fredensborg Kommune er der ikke bopælspligt. Det betyder, at du ikke har pligt til at bo i din bolig. På store landejendomme er der dog i landbrugslovgivningen krav om, at boligen skal være beboet. 

Fremgangsmåde 
Du skal undersøge hvilke regler som gælder for ejendommen.
 
Du skal være opmærksom på blandt andet 

- Spørgsmålet om landzonetilladelse 
- Hensyn til natur og landskab mv. 
- Eventuel lokalplan 
- Eventuelt tinglyste deklarationer, mv. 

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kommunen før du indsender ansøgningen. Normalt får du svar på dine spørgsmål indenfor 2 uger. 

Opførelse af nye udhuse, garager og andre små bygninger er reguleret af byggeloven, og i mange tilfælde også af planloven. Nogle gange er de også reguleret af anden lovgivning. 

Opførelse af nye bygninger og tilbygninger forudsætter i mange tilfælde tilladelse fra kommunen. Nedrivning af små bygninger er ofte mulig uden tilladelse. 


Bygninger som ikke er placeret i tilknytning til beboelseshuset 
Som udgangspunkt forudsætter det landzonetilladelse at opføre eller udvide bygninger uden tilknytning til beboelseshuset. Et vejledende udgangspunkt for afstanden er 20 m, men der er altid tale om en konkret vurdering. Denne regel gælder uanset om bygningen forudsætter en byggetilladelse/anmeldelse eller ej, og gælder derfor for alle bygninger uanset størrelse og hvad de skal bruges til. 

Udhuse, garager, overdækninger, mv. som bruges i forbindelse med beboelse 
Som udgangspunkt er det muligt at opføre små bygninger på tilsammen 35 m2 i tilknytning til beboelseshuset uden byggetilladelse eller landzonetilladelse. 

Du skal dog sikre dig, at bygningerne ikke er omfattet af anden lovgivning, fx 
skovbyggelinje, fredninger eller deklarationer. Det er en forudsætning at der er tale om bygninger som anvendes i forbindelse med boligfunktionen, fx garage til bilen (ikke traktorer til landbrugsdrift), udhus til cykler og haveredskaber mv. (ikke landbrugsredskaber). 

Du skal meddele sådanne små bygninger på tilsammen 35 m2 til BBR på byggesager@fredensborg.dk  

Små bygninger som bruges i forbindelse med landbrugsdrift og erhverv på ejendommen 
Hvis bygningen er nødvendig for landbrugsdriften har størrelsen ingen betydning, så længe du kan dokumentere at den er nødvendig. Sådanne bygninger kræver normalt ikke landzonetilladelse, men forudsætter en byggetilladelse. 

Se mere i afsnittet ’Nye bygninger til landbrugsdrift’. 

Hvis bygningen reelt ikke er nødvendig for landbrugsdriften, eller hvis bygningen ønskes brugt til andre erhvervsaktiviteter på ejendommen, forudsætter bygningen en landzonetilladelse og en byggetilladelse, og i nogle tilfælde også andre tilladelser. 

Små bygninger til dyrehold 
Læskure, små staldbygninger og lignende bygninger, forudsætter altid en tilladelse fra kommunen. Normalt forudsætter sådanne bygninger landzonetilladelse, byggetilladelse og tilladelser vedr. miljøforhold. 

Fremgangsmåde
Du skal undersøge, hvilke regler der gælder for ejendommen. 

Du skal være opmærksom på blandt andet 

- Spørgsmålet om landzonetilladelse 
- Hensyn til natur og landskab mv. 
- Eventuel lokalplan 
- Eventuelt tinglyste deklarationer, mv. 

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kommunen før du indsender ansøgningen. Normalt får du svar på dine spørgsmål indenfor 2 uger. 

Hvis du har ønske om nybyggeri eller nye anlæg som ikke er beskrevet her på siden, er du velkommen til at kontakte kommunen for en dialog om sagen. 

Som oftest forudsætter bygninger og anlæg en tilladelse eller stillingtagen fra kommunen. Se også nedenstående links til relaterede emner. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os, før du indsender ansøgningen. Normalt får du svar på dine spørgsmål indenfor 2 uger. 
 

Inden byggeriet planlægges kan det være en god ide at tage en snak med os først. 

I en del byggesager er det vigtigt at få afklaret om byggeriet forudsætter landzonetilladelse eller ej, ligesom vi i fælleskab kan afklare, hvilke tiilladelser der skal gives. 

I den indledende behandling af din byggesager undersøger vi hvilke tilladelser der kræves, og hvilke andre myndigheder der skal inddrages. . 

Det skal normalt først afklares, om bygningen forudsætter landzonetilladelse (planlovens § 35), eller om der er tale om en af undtagelserne som betyder at du ikke behøver en landzonetilladelse, men kun fx byggetilladelse og eventuelle miljøtilladelser. 

Undtagelserne står i planlovens §§ 36 og 37. 

Byggeprocessen kan derfor opdeles i 2 faser: 

Fase 1 afklaring om landzonetilladelse eller ej 
Denne første fase kan nogle gange kræve dokumentation, besigtigelse, mv. 

Du kan se mere om dette i tjeklisten. Der går normalt 4-8 uger til denne proces, forudsat kommunen har modtaget alle relevante dokumenter. 

Hvis bygningen forudsætter landzonetilladelse, jf. planlovens § 35 gælder følgende: 
Naboerne skal have mulighed for at udtale sig om sagen inden kommunen træffer en afgørelse. Det tager normalt en måned. 

Hvis spørgsmålet om landzonetilladelse har principielle elementer skal Plan- og Klimaudvalg træffe beslutning i sagen. Udvalget holder møde 1 gang om måneden, og sager skal forberedes i god tid. Det tager normalt 8 uger. 

Når afgørelse om landzonetilladelse er truffet skal det offentliggøres med en klagefrist i 4 uger. Du kan normalt ikke få byggetilladelse eller andre tilladelser før klagefristen er udløbet. Hvis afgørelsen bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet må andre tilladelser normalt vente til klagesagen er afgjort. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser og praksis har stor betydning for kommunens sagsbehandling, se linkboksen. 

Fase 2 afgørelse i den konkrete byggesag, miløgodkendelse eller lignende
Når spørgsmålet om landzonetilladelse er afklaret, kan kommunen træffe afgørelse om andre tilladelser, fx byggetilladelse og miljøgodkendelse. 

Der går normalt 4 uger til denne proces. Mange gange er der behov for yderligere og mere konkret eller teknisk materiale for at kommunen kan meddele andre tilladelser. 

Spørgsmålet om relevant ansøgningsmateriale kan drøftes på ethvert tidspunkt i forløbet, men det er bedst for dig og os, hvis vi så hurtigt som muligt har alle relevante dokumenter i din byggesag. 

Du er velkommen til at kontakte os, så du kan få vejledning om hvilke regler der gælder, hvilke hensyn kommunen lægger vægt på i dit område.

Ring til os på 72 56 50 00 i rådhusets åbningstid. 
Mandag fra 8.30 -17.30
Tirs-, ons- og torsdag fra 8.30 - 13
Fredag fra 8.30 til 12.

Forespørgsler, ansøgninger, færdigmelding mv. sendes til 
Fredensborg Kommune 
Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv
Egevangen 3 B 
2980 Kokkedal 

I øjeblikket modtager Fredensborg Kommune særligt mange ansøgninger og forespørgsler, der medfører at sagsbehandlingstiden er længere end normalt.

Det er derfor vanskeligt at oplyse den præcise sagsbehandlingstid i øjeblikket. Det gælder fortsat, at når en sag er fuldt oplyst og tilladelser/dispensationer efter anden lovgivning er meddelt, kan sagsbehandlingen med henblik på byggetilladelsen igangsættes.

Vi er opmærksomme på at balancere hensynet til at få færdiggjort igangværende sager, og komme i gang med nye sager.

 

Kontakt
Byggesager
Rådhuset, Egevangen 3B
2980 Kokkedal
Telefon: 7256 5000
E-mail: byggesager@fredensborg.dk


Åbningstider
Mandag kl. 8.30-17.30
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.30-13.00
Fredag lukket for personlig henvendelse.
Dog er telefonerne åbne fra kl. 8.30-12.00

Kommunen har en række landsbyer, hvor det er vigtigt at bevare de karakteristiske, oprindelige træk.

Udformning af nyt byggeri skal blandt andet tage hensyn til landsbyens karakter og andre vigtige værdier i området.
Nogle landsbyer er reguleret af lokalplaner. Se lokalplaner for landområdet.

Hos os har vi ønsker for landområdet, som er:

- At alt byggeri i landområdet udformes med hensyntagen til landskabet, den omliggende bebyggelse og landbrugsdriften.

- At der skal være gode muligheder for at opføre byggeri som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugsejendomme, og samtidig at sådanne bygninger udformes og placeres, så de tager hensyn til omgivelserne.

- At landområdet friholdes for egentlige byfunktioner, men der kan være undtagelser som kan passe godt ind i landområdet.