Hvis din virksomhed ønsker at tilbyde en ansættelse med løntilskud, praktikforløb med virksomhedspraktik eller nytteindsats, eller ønsker at søge om tilskud til en voksenlærling.

Benyt nedenstående tilbud.
 

Det er Virksomhedservices fornemmeste opgave at servicere virksomhederne, når der skal ansættes nye medarbejdere, eller når medarbejdere skal fastholdes.

Se herunder, hvad vi tilbyder.

Det er Virksomhedservices fornemmeste at servicere virksomhederne, når der skal ansættes nye medarbejdere, eller når medarbejdere skal fastholdes.

Inden du indrykker en stillingsannonce, så kontakt Virksomhedsservice på virksomhedsservice@fredensborg.dk
Virksomhedsservice har mange kvalificerede ledige, der ønsker at komme hurtigt i beskæftigelse. 

Vi kan hjælpe dig med alt fra råd og vejledning til rekruttering af nye medarbejdere med eller uden tilskud. Vores konsulenter kommer gerne ud på din virksomhed til et uformelt møde.

Vi gennemgår mulige kandidater fra Jobcentrets kartotek. De ansøgere, der matcher jobbet bedst, formidler vi videre til en samtale hos jer. 

Vi kan også sende CV'er på de bedst egnede ud til dig.

Har virksomheden et behov for arbejdskraft nogle timer om ugen og derfor ikke kan ansætte en fuld- eller deltidsmedarbejder – så kan fleksjob være løsningen. 

Fleksjob kan bevilges helt ned til et par timer og i princippet op til 37 timer om ugen. Arbejdsgiver betaler kun løn (inklusiv pension) for den reelle arbejdsindsats, den fleksjobansatte yder.

Et eksempel 
Fleksjobansatte arbejder 15 timer om ugen, men den reelle arbejdsindsats er kun10 timer om ugen grundet skånehensyn. 

Arbejdsgiver betaler derfor kun for 10 timers arbejde. Derefter supplerer kommunen medarbejderens løn med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten – arbejdsgiver er således ikke involveret i tilskud osv. 

Skånehensyn aftales med jobcentret, som derefter udfærdiger fleksjobaftalen.

En lærling, som er fyldt 25 år, når erhvervsuddannelsen påbegyndes, har mulighed for at få fagets mindsteløn som voksenlærling.

Der kan gives tilskud til voksenlærlingens løn. Arbejdsgiveren har ret til tilskuddet, hvis betingelserne er opfyldt.

Tilskud og tilskudsperiode er afhængig af, om lærlingen har modtaget dagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp, har været i beskæftigelse m.v. inden uddannelsesstart.

Ordningen administreres af jobcenteret
Arbejdsgiveren skal sende ansøgning om tilskud via www.vitas.bm.dk til det jobcenter hvor praktikstedet er beliggende.

Med løntilskudsordningen kan du ansætte en ledig med et løntilskud fra jobcenteret. 

Formålet med løntilskud er at kompensere din virksomhed økonomisk for den ekstra tid det tager at introducere og optræne ledige. Løntilskud gives i en tidsafgrænset periode og kan kun sættes i værk via jobcenteret. 

Typisk bruger man løntilskud til at oplære og genoptræne den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer. 

Betingelser for at ansætte med løntilskud 
Merbeskæftigelse 
Når du ansætter en ledig med løntilskud, skal det medføre en nettoudvidelse af medarbejderstaben. Undtaget er personer i fleksjob og voksenlærlinge. 

Antal ansatte i løntilskud 
Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af medarbejdere og personer i løntilskud (ikke fleksjob) og virksomhedspraktik. 

Ansættelse af ægtefælle eller samlever 
Hvis du ejer din virksomhed, må du ikke ansætte din ægtefælle, registrerede partner eller samlever med løntilskud. Dette gælder ikke for fleksjob. 

Forsikring 
Ansatte i løntilskudsjob er omfattet af jeres sædvanlige forsikring. 

Løn 
Ansatte i løntilskud får overenskomstmæssig løn fra din virksomhed, og din virksomhed får tilskud til lønnen fra jobcenteret. 

Når en medarbejder, som højst besidder en erhvervsuddannelse, deltager i uddannelse med løn, har virksomheden ret til jobrotationsydelse fra jobcenteret, såfremt virksomheden samtidig ansætter en ledig som vikar. 

Jobrotationsydelse kan søges, hvis virksomheden ansætter en ledig som vikar mindst 10 timer om ugen.

Ydelsen udbetales af jobcenteret og skal dække såvel løn til vikaren som udgifter til uddannelsen.

Jobcenteret kan hjælpe med at finde en kvalificeret vikar til virksomheden.

Jobrotationsydelse kan ikke gives, hvis der samtidig ydes VEU-godtgørelse, SVU eller løntilskud.

En mentor er en person, der kan støtte og vejlede virksomhedens medarbejder, der har særlig brug for hjælp for at kunne opnå ansættelse eller forblive i din virksomhed. 

Det kan også være i forbindelse med praktik, løntilskud, fleksjob eller et andet beskæftigelsestilbud.

Jobcentret kan yde økonomisk støtte til de timer, mentor bruger på opgaven. 

Hvis du allerede har en medarbejder, der i en periode har det særligt svært og er i fare for at miste jobbet, kan en mentor måske være afgørende. Det kan være i forbindelse med alvorlige personlige problemer, skilsmisse eller sygdom.

Opgaverne kan f.eks. både handle om ekstra introduktion til arbejdsopgaverne og støtte til at indgå i det sociale fællesskab på virksomheden, men det kan også være hjælp til at komme op om morgenen eller særlige personlige eller sociale udfordringer. 

Mentoren kan være en medarbejder, mellemleder eller leder i virksomheden, der kan og vil påtage sig opgaven.

En person med funktionsnedsættelse, fx i form af nedsat syn, hørelse, fysisk funktionsnedsættelse mv., kan evt. kompenseres med tilskud til en personlig assistent, som bistår ved konkrete praktiske arbejdsopgaver. 

Ved psykisk- eller kognitiv funktionsnedsættelse kan bevilges særlig støtte, herunder støtte til strukturering. 

Der kan bevilges personlig assistance i op til 20 timer om ugen ved 37 timers arbejdsuge. Timetallet nedsættes forholdsmæssigt, hvis ansøgeren arbejder på nedsat tid.

Personen skal selv kunne udføre de fagligt indholdsmæssige jobfunktioner. Der kan ikke bevilges personlig assistance til afløsning eller almindelig medhjælp. 

Eksempel
Kontorassistent med følgevirkninger efter whip-lashKontorassistenten er efter en bilulykke tilbage på sin gamle arbejdsplads. Hun bevilges 10 timers tilskud til Personlig assistance om ugen til løfteopgaver i forbindelse med pakning af materialer, arkivering og forsendelser.

Virksomheder kan få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgift og give en ledig mulighed for at afprøve og styrke sine kompetencer.

Krav
Arbejdsfunktioner skal være så tæt på almindeligt arbejde som muligt.
Virksomhedspraktik skal afdække og optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer for at afklare arbejdsevne og fremtidigt jobmål. 

Varighed
Virksomhedspraktik varer typisk fire uger. For kontanthjælpsmodtagere og personer med begrænsninger i arbejdsevnen kan virksomhedspraktikken forlænges i op til 8, 13 eller 26 uger. 

Evaluering
Inden praktikperioden er afsluttet, bør praktikanten i forbindelse med en evaluering af forløbet få en tilbagemelding på mulighederne for almindelig ansættelse eller ansættelse med løntilskud i virksomheden. 

Hvad gør du?
Er din virksomhed interesseret i at stille sig til rådighed som praktiksted, eller er du blevet kontaktet af en mulig praktikkant, så kontakt det relevante jobcenter for nærmere information og skriftlig aftale. 

Fordele
Virksomheden betaler ikke løn eller forsikring i praktikperioden, men får løst nogle specifikke opgaver. 
Virksomheden får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller i et job med løntilskud umiddelbart efter praktikken. 

Arbejdsgiver har mulighed for via en § 56-aftale at få refunderet udgiften til sygedagpenge, når en medarbejder på grund af en kronisk eller langvarig lidelse har en væsentligt forøget fraværsrisiko.

For selvstændige erhvervsdrivende gælder §58a.
 

Formålet med at yde tilskud til hjælpemidler er at understøtte, at personer med handicap fastholdes i deres job, eller kan deltage i beskæftigelsestilbud.

Hjælpemidler er arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. For at kunne få et hjælpemiddel er det en betingelse, at det er af afgørende betydning for, at pågældende hjælpemiddel kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Det er også en betingelse, at hjælpemidlet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen.