Hvis din virksomhed ønsker at tilbyde en ansættelse med løntilskud, praktikforløb med virksomhedspraktik eller nytteindsats, eller ønsker at søge om tilskud til en voksenlærling.

Benyt nedenstående tilbud.
 

Tilbud om virksomhedspraktik / nytteindsats, løntilskud eller voksenlærling

Det er Virksomhedservices fornemmeste opgave at servicere virksomhederne, når der skal ansættes nye medarbejdere, eller når medarbejdere skal fastholdes.

Se herunder, hvad vi tilbyder.

Virksomhedsservice

Det er Virksomhedservices fornemmeste at servicere virksomhederne, når der skal ansættes nye medarbejdere, eller når medarbejdere skal fastholdes.

Inden du indrykker en stillingsannonce, så kontakt Virksomhedsservice. Virksomhedsservice har mange kvalificerede ledige, der ønsker at komme hurtigt i beskæftigelse. 

Vi kan hjælpe dig med alt fra råd og vejledning til rekruttering af nye medarbejdere med eller uden tilskud. Vores konsulenter kommer gerne ud på din virksomhed til et uformelt møde.

Vi gennemgår mulige kandidater fra Jobcentrets kartotek. De ansøgere, der matcher jobbet bedst, formidler vi videre til en samtale hos jer. 

Vi kan også sende CV'er på de bedst egnede ud til dig.

En fagpilot udfører et projekt i virksomheden, der løber over hele ansættelsesperioden. 

Det kan fx være et forløb med fokus på udvikling af virksomhedens produkter, indførelse af ny teknologi, opdyrkning af nye markeder eller ny viden om design, forretningsforståelse eller lignende.

Fagpilotordningen er målrettet unge under 30 år med en faglært (erhvervsfaglig) uddannelse. 

Fagpilotordningen giver tilskud til, at private virksomheder med op til 100 ansatte ansætter en erhvervsuddannet medarbejder – en

Formålet med projektet skal være en nyskabende udvikling for virksomheden, og der skal være tale om et konkret projekt, der er baseret på en klar innovativ idé. 

Formålet med ordningen er at styrke vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder ved at fremme deres brug af erhvervsuddannedes kompetencer. 

Med fagpilotordningen har virksomheden mulighed for at få gennemført et konkret udviklingsprojekt, der kan tilføre ny viden og vækst. Virksomheden får samtidig mulighed for at vurdere de fordele, det giver at ansætte en ny type arbejdskraft. 

Tilskuddet bortfalder, hvis ansættelsen varer mindre end 13 uger og virksomheden må ikke modtage andet offentligt tilskud til din løn.

Der gives ikke tilskud til driftsopgaver, basal effektivisering eller andre opgaver, som udføres efter på forhånd definerede procedurer, som fx certificering.

Har virksomheden et behov for arbejdskraft nogle timer om ugen og derfor ikke kan ansætte en fuld- eller deltidsmedarbejder – så kan fleksjob være løsningen. 

Fleksjob kan bevilges helt ned til et par timer og i princippet op til 37 timer om ugen. Arbejdsgiver betaler kun løn (inklusiv pension) for den reelle arbejdsindsats, den fleksjobansatte yder.

Et eksempel 
Fleksjobansatte arbejder 15 timer om ugen, men den reelle arbejdsindsats er kun10 timer om ugen grundet skånehensyn. 

Arbejdsgiver betaler derfor kun for 10 timers arbejde. Derefter supplerer kommunen medarbejderens løn med et tilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten – arbejdsgiver er således ikke involveret i tilskud osv. 

Skånehensyn aftales med jobcentret, som derefter udfærdiger fleksjobaftalen.

Job med løntilskud

Med løntilskudsordningen kan du ansætte en ledig med et løntilskud fra jobcenteret. 

Formålet med løntilskud er at kompensere din virksomhed økonomisk for den ekstra tid det tager at introducere og optræne ledige. Løntilskud gives i en tidsafgrænset periode og kan kun sættes i værk via jobcenteret. 

Typisk bruger man løntilskud til at oplære og genoptræne den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer. 

Betingelser for at ansætte med løntilskud 
Merbeskæftigelse 
Når du ansætter en ledig med løntilskud, skal det medføre en nettoudvidelse af medarbejderstaben. Undtaget er personer i fleksjob og voksenlærlinge. 

Antal ansatte i løntilskud 
Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af medarbejdere og personer i løntilskud (ikke fleksjob) og virksomhedspraktik. 

Ansættelse af ægtefælle eller samlever 
Hvis du ejer din virksomhed, må du ikke ansætte din ægtefælle, registrerede partner eller samlever med løntilskud. Dette gælder ikke for fleksjob. 

Forsikring 
Ansatte i løntilskudsjob er omfattet af jeres sædvanlige forsikring. 

Løn 
Ansatte i løntilskud får overenskomstmæssig løn fra din virksomhed, og din virksomhed får tilskud til lønnen fra jobcenteret. 

Jobrotation

Når en medarbejder, som højst besidder en erhvervsuddannelse, deltager i uddannelse med løn, har virksomheden ret til jobrotationsydelse fra jobcenteret, såfremt virksomheden samtidig ansætter en ledig som vikar. 

Jobrotationsydelse kan søges, hvis virksomheden ansætter en ledig som vikar mindst 10 timer om ugen.

Ydelsen udbetales af jobcenteret og skal dække såvel løn til vikaren som udgifter til uddannelsen.

Jobcenteret kan hjælpe med at finde en kvalificeret vikar til virksomheden.

Jobrotationsydelse kan ikke gives, hvis der samtidig ydes VEU-godtgørelse, SVU eller løntilskud.

En mentor er en person, der kan støtte og vejlede virksomhedens medarbejder, der har særlig brug for hjælp for at kunne opnå ansættelse eller forblive i din virksomhed. 

Det kan også være i forbindelse med praktik, løntilskud, fleksjob eller et andet beskæftigelsestilbud.

Jobcentret kan yde økonomisk støtte til de timer, mentor bruger på opgaven. 

Hvis du allerede har en medarbejder, der i en periode har det særligt svært og er i fare for at miste jobbet, kan en mentor måske være afgørende. Det kan være i forbindelse med alvorlige personlige problemer, skilsmisse eller sygdom.

Opgaverne kan f.eks. både handle om ekstra introduktion til arbejdsopgaverne og støtte til at indgå i det sociale fællesskab på virksomheden, men det kan også være hjælp til at komme op om morgenen eller særlige personlige eller sociale udfordringer. 

Mentoren kan være en medarbejder, mellemleder eller leder i virksomheden, der kan og vil påtage sig opgaven.

En person med funktionsnedsættelse, fx i form af nedsat syn, hørelse, fysisk funktionsnedsættelse mv., kan evt. kompenseres med tilskud til en personlig assistent, som bistår ved konkrete praktiske arbejdsopgaver. 

Ved psykisk- eller kognitiv funktionsnedsættelse kan bevilges særlig støtte, herunder støtte til strukturering. 

Der kan bevilges personlig assistance i op til 20 timer om ugen ved 37 timers arbejdsuge. Timetallet nedsættes forholdsmæssigt, hvis ansøgeren arbejder på nedsat tid.

Personen skal selv kunne udføre de fagligt indholdsmæssige jobfunktioner. Der kan ikke bevilges personlig assistance til afløsning eller almindelig medhjælp. 

Eksempel
Kontorassistent med følgevirkninger efter whip-lashKontorassistenten er efter en bilulykke tilbage på sin gamle arbejdsplads. Hun bevilges 10 timers tilskud til Personlig assistance om ugen til løfteopgaver i forbindelse med pakning af materialer, arkivering og forsendelser.

Virksomheder kan få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgift og give en ledig mulighed for at afprøve og styrke sine kompetencer.

Krav
Arbejdsfunktioner skal være så tæt på almindeligt arbejde som muligt.
Virksomhedspraktik skal afdække og optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer for at afklare arbejdsevne og fremtidigt jobmål. 

Varighed
Virksomhedspraktik varer typisk fire uger. For kontanthjælpsmodtagere og personer med begrænsninger i arbejdsevnen kan virksomhedspraktikken forlænges i op til 8, 13 eller 26 uger. 

Evaluering
Inden praktikperioden er afsluttet, bør praktikanten i forbindelse med en evaluering af forløbet få en tilbagemelding på mulighederne for almindelig ansættelse eller ansættelse med løntilskud i virksomheden. 

Hvad gør du?
Er din virksomhed interesseret i at stille sig til rådighed som praktiksted, eller er du blevet kontaktet af en mulig praktikkant, så kontakt det relevante jobcenter for nærmere information og skriftlig aftale. 

Fordele
Virksomheden betaler ikke løn eller forsikring i praktikperioden, men får løst nogle specifikke opgaver. 
Virksomheden får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller i et job med løntilskud umiddelbart efter praktikken.