Hav og fisk logoEU

Vandområdeplanen 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland blev offentliggjort af Miljø- og Fødevarestyrelsen i juni 2016.
I planen er der blandt andet udpeget indsatser i vandløb, så som genslyngning, genåbning af rørlagte vandløb, udskiftning af bundmateriale, udlægning af groft materiale og etablering af træer.

  • Formålet med indsatserne er at forbedre levevilkårene i vandløbene for planter og dyr.
  • Vandløbsindsatserne er udpeget af staten, men udføres af kommunerne.
  • Projekterne udføres i dialog og samarbejde med lodsejerne, entreprenører og konsulenter.
  • Dialogforum for vandløb er løbende informeret om projekterne.
  • Projekterne er 100 % finansieret af Landbrugsstyrelsen og støttet af EU

Forundersøgelse af Vandløbsrestaurering i Langstrup Å
 

I Vandområdeplanerne for 2015-2021 er der udpeget en vandløbsrestaureringsindsats i Langstrup Å. Fredensborg Kommune har fået tilsagn til at gennemføre en forundersøgelse og detailprojektering af indsatsten.  
Vandløbsrestaureringen i Langstrup Å omfatter genslyngning af dele af vandløbet, udlægning af groft materiale i bunden af vandløbet, samt etablering af træer langs dele af vandløbet.  

Forundersøgelsen finansieres delvist af Den  Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og delvist af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Fredensborg Kommune arbejder for, at gennemføre vandplansprojekterne ved indgåelse af frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Lodsejere som bliver berørt direkte af projektforslaget vil blive kontaktet i forbindelse med udarbejdelsen af forundersøgelsen og vil blive inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af det endelige projektdesign. 

 

En forundersøgelse består af bl.a.:

En overordnet redegørelse for de anlægstekniske muligheder 

En redegørelse for konsekvenserne af en gennemførelse af projektet, herunder:

  • Beskrivelse af berørte lodsejeres holdning til projektet baseret på drøftelser med lodsejerne.
  • Kort over nuværende og det projekterede fremtidige vandløbs forløb.
  • Redegørelse for påvirkning af natur, miljø, afvanding og teknisk anlæg.
  • Beskrivelse af eventuelle nødvendige afværgeforanstaltninger.
  • Kortlægning af nødvendig myndighedstilladelse før gennemførelse af projektet.

Budget for gennemførsel af det samlede vandløbsrestaureringsprojekt.

Vandområdeprojektet Donse Å 

 

Vi  gennemførte fra september til primo oktober 2018 kommunens første vandområdeplansprojekt.

Projektet var en genåbning af en 297 m lang rørlagt strækning af Donse Å.
Den rørlagte strækning løber nu langs med Isterødvejen men den genåbnede strækning bliver genslynget på to matrikler nord for.

På nedenstående kort kan det nuværende (mørkeblå tynd streg) og det fremtidige (lyseblå bred streg) forløb kan ses.

Projektet indeholder rydning af træer, udgravning af det nye vandløbsforløb og udlægning af gydegrus og sten, samt etablering af 3 overkørsler (vist med gult på kortet)