Søer og vandhuller er værdifulde elementer i landskabet og naturen.

  • Der er godt 1100 søer i kommunen, der er større end 100 m².
  • Danmarks næststørste og vandrigeste sø, Esrum Sø ligger delvist i Fredensborg Kommune.

Kommunens anbefalinger ifm. anlæg af nye søer og vandhuller

•    Af hensyn til vandkvaliteten anbefales det, at grøfter og markdræn ikke ledes direkte til søen.

•    Der bør kun plantes træer eller buske på søens nord-nordøstside. Ellers bliver søen skygget og kold. Der bliver også for meget læ, så vinden ikke kan blæse søen fri for andemad. Man undgår også, at søen belastes med nedfaldne blade og grene. ”

•    Der bør ikke foretages sprøjtning eller gødskning indenfor en afstand af 10 m fra søen. Gødskning tæt på søen betyder at der tilføres søen mere næring, end den eksisterende plantevækst kan optage. Der sker en overgødskning af søen (eutrofiering). Det resulterer i en kraftig vækst af ganske få slags planter, f.eks. andemad, alger og tagrør på bekostning af mange andre dyr og planter i søen. Sprøjtning tæt på søen betyder at mange sårbare dyre – og plantearter vil forsvinde. Især frøer, tudser og salamandre formodes at være meget følsomme overfor sprøjtegifte.

•    Søen anlægges med jævnt skrånende bredder med en hældning ikke stejlere end 1:5. Et 2-5 m bredt bælte af ganske lavt vand (0-40 cm dybt) flere steder langs søens kant - navnlig i nord- nordøstsiden - vil give de bedste livsbetingelser for planter og dyr – især frøer, tudser og salamandre. Det lave vand bliver hurtigt opvarmet og kan fungere som skjul og levesteder for mange vandlevende dyr, bl.a. haletudser. Det lave vand gør det også mere sikkert for børn at færdes langs søen.

•    Der må ikke udsættes eller fodres fisk, krebs eller andefugle i tilknytning til søen. Udsætning og fodring af fisk, krebs og ænder har en negativ indflydelse på det naturlige dyre- og planteliv i søer. Fisk og krebs æder mange vandlevende insekter og deres larver, f.eks. haletudser. Nogle fisk, f.eks. græskarper, kan opmudre søbunden, hvilket gør søen uklar og grumset. Fodring af ænder tiltrækker flere ænder, end søen naturligt kan brødføde, og deres ekskrementer medfører en kraftig næringsbelastning af søen med betydelig forringet vandkvalitet som følge. Søen vil hurtigt dækkes af et tykt lag andemad og vil derfor blive artsfattig.  

 

 Alle søer der er 100 m² eller derover er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper. Det betyder, at du ikke må ændre tilstanden i søen. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra loven.

Hvis du gerne vil oprense din sø ved at fjerne slam og/eller tilgroning med tagrør, dunhammer eller lignende, skal du derfor søge kommunen om dispensation.