En del af opgaverne med håndtering af spildevand i Fredensborg Kommunevaretages af Fredensborg Spildevand A/S.
Myndighedsopgaver på spildevandsområdet og private spildevandsanlæg varetages dog af Fredensborg Kommune.

Cirka 20 km2 af kommunens samlede areal på 112 km2 er kloakeret.

I resten af kommunen har ejendommene egne renseforanstaltninger.

Knap 14.000 af ejendommene i kommunen er kloakeret.
Der er omkring 434 km kloakledninger i kommunen, som er ejet og drives af Fredensborg Forsyning A/S.

Langt den største del - 76 % - af de kloakerede ejendomme er separatkloakeret. I separatkloakerede områder bliver spildevandet afledt i to forskellige ledninger, således at husspildevandet (spildevand fra toilet, bad, køkken) ledes til et renseanlæg, mens tag- og overfladevand (regnvand, der afledes fra tage, terrasser, veje mv.) afledes til et vandområde, typisk en sø eller et vandløb. 19 % af de kloakerede ejendomme er fælleskloakeret, hvilket betyder at regnvand og husspildevand afledes til et renseanlæg i en fælles ledning. De sidste 5 % er kun kloakeret for husspildevand.

Kommunen behandler sager om tilladelse til udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet og sager om tilladelse til tilslutning til kloaksystemet.

Det er ikke hensigten, at der skal meddeles en formel tilslutningstilladelse til husspildevand fra almindelige beboelsesejendomme mv. Der skal søges om tilladelse til nye tilslutninger og for væsentligt ændrede tilslutninger, såfremt der er tale om tilslutning fra en virksomhed eller en tilslutning, der omfatter mere end to boligenheder.

Hvordan spildevandet håndteres i Fredensborg Kommune er beskrevet i spildevandsplanen.

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen.

Der står fx i planen, hvilke områder, der allerede er kloakeret, og hvilke områder, der skal kloakeres i perioden. Der står også, hvor kommunen vil stille krav om forbedret rensning på ejendomme med private spildevandsanlæg.

 

Spildevandsplan 2011 - 2020

Vandhandleplan 2009 - 2015

I en række søer og vandløb i kommunen er spildevand fra ejendomme i det åbne land en væsentlig årsag til, at vandkvalitetsmålsætningen ikke kan overholdes.

  • Spildevand  i det åbne land berører ejendomme, der ikke er tilsluttet kloak.
  • Ejendommene kan enten være samlet i landsbyer, i mindre bebyggelser eller ligge enkeltvis

 

I en række søer og vandløb i kommunen er spildevand fra ejendomme i det åbne land en væsentlig årsag til, at vandkvalitetsmålsætningen ikke kan overholdes.

Dette skyldes blandt andet spildevandets høje indhold af organisk stof og næringssalte.

I vandplanerne vil forbedret rensning i det åbne land endvidere være et væsentligt virkemiddel til forbedring af vandkvaliteten i vandløb, søer og havet.

For de ejendomme i det åbne land, hvor der ikke er planer om kloakering, vil kommunen stille krav til grundejerne om forbedret spildevandsrensning, hvis den nuværende rensning ikke er tilstrækkelig.

Hvis ejendommen er en helårsbolig (dvs. ikke et sommerhus eller en erhvervsejendom), vil grundejeren få valget mellem selv at etablere en tilstrækkelig renseforanstaltning eller få et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, der så vil etablere og drive en renseforanstaltning på ejendommen.

Hvis grundejeren vælger selv at etablere en tilstrækkelig renseforanstaltning, skal kommunen ansøges om tilladelse til at nedsive husspildevandet eller til at udlede det rensede spildevand til et vandløb, herunder til dræn.

Forbedret rensning kan enten ske ved kloakering og rensning på centralt renseanlæg eller ved lokal rensning af spildevandet på den enkelte ejendom.

Som følge af dette er en lang række af landsbyerne i kommunen blevet kloakeret, og denne indsats fortsætter i de kommende år.

Målsætningen for vandområderne er fastsat i Regionplan 2005, der erstattes af den statslige vandplan i slutningen af 2011.

 

Søg om etablering af nedsivning af spildevand

Søg om etablering af minirenseanlæg

Afledning af regnvand - læs mere her

Ansøgning om tilladelse til nedsivningsanlæg