I Fredensborg Kommune ønsker vi at et rent vandmiljø danner grundlag for, at vi kan opretholde et mangfoldigt plante- og dyreliv i vores søer, vandløb og kystvande.
Vi  sikrer også, at der er drikkevand af god kvalitet og i tilstrækkelige mængder.
En del af opgaverne med håndtering af spildevand i Fredensborg Kommune varetages af Fredensborg Spildevand A/S.
Myndighedsopgaver på spildevandsområdet og private spildevandsanlæg varetages dog af Fredensborg Kommune.

 

For at opretholde en høj sundhedstilstand i et udviklet samfund er det nødvendigt med et udbygget og effektivt spildevandssystem. Der udarbejdes derfor i alle kommuner i Danmark en spildevandsplan, som beskriver hvilke områder, der er kloakeret eller skal kloakeres samt, hvordan spildevandet samles, renses og udledes. 

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende spildevandshåndtering, samt hvor kommunen og Fredensborg Forsyning A/S planlægger at udbygge og renovere spildevandssystemet i kommunen. Planen beskriver bl.a. også hvor kommunen vil stille krav om forbedret rensning på ejendomme med private spildevandsanlæg. Spildevandsplanen sikrer, at spildevandssystemet i kommunen fungerer, samt at værdien af det opretholdes.

De vigtigste mål og indsatser i spildevandsplanen: 

  • Forbedret spildevandsrensning i det åbne land
  • Kloakrenoveringer
  • Opsporing af fejlkoblinger
  •  Kloakering i landsbyer

 

Kommunens samlede areal er på 112 km2 og ca. 20 km2 ud af dette areal er kloakeret. Dette svarer til at knap 14.000 af ejendommene i kommunen er kloakeret.

Det er Fredensborg Forsyning A/S som ejer og driver kloakledningerne, der sammenlagt er på omkring 434 km. I resten af kommunen har ejendommene egne renseforanstaltninger.
Langt den største del (85 %) af de kloakerede ejendomme er separatkloakeret.

I separatkloakerede områder bliver spildevandet afledt i to forskellige ledninger, således at husspildevandet (spildevand fra toilet, bad, køkken) ledes til et renseanlæg, mens tag- og overfladevand (regnvand, der afledes fra tage, terrasser, veje mv.) afledes til et vandområde, typisk en sø eller et vandløb. 15 % af de kloakerede ejendomme er fælleskloakeret, hvilket betyder, at regnvand og husspildevand afledes til et renseanlæg i en fællesledning. 

 

For de ejendomme i det åbne land, hvor der ikke er planer om kloakering, vil kommunen stille krav til grundejerne om forbedret spildevandsrensning, hvis den nuværende rensning ikke er tilstrækkelig.

Hvis ejendommen er en helårsbolig (dvs. ikke et sommerhus eller en erhvervsejendom), vil grundejeren få valget mellem selv at etablere en tilstrækkelig renseforanstaltning eller få et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, der så vil etablere og drive en renseforanstaltning på ejendommen.

Hvis grundejeren selv vælger at etablere en tilstrækkelig renseforanstaltning, skal kommunen ansøges om tilladelse til at nedsive husspildevandet eller til at udlede det rensede spildevand til et vandløb, herunder til dræn.

 

Forbedret rensning kan enten ske ved kloakering og rensning på centralt renseanlæg eller ved lokal rensning af spildevandet på den enkelte ejendom.

Som følge af dette er en lang række af landsbyerne i kommunen blevet kloakeret, og denne indsats fortsætter i de kommende år.

Målsætningen for vandområderne er fastsat den statslige vandområdeplan, som kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside 

 

Kommunen behandler sager om tilladelse til udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet, sager om tilladelse til tilslutning til kloaksystemet samt sager om tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund. 

Det er ikke hensigten, at der skal meddeles en formel tilslutningstilladelse til husspildevand fra almindelige beboelsesejendomme mv. Der skal søges om tilladelse til nye tilslutninger og for væsentligt ændrede tilslutninger, såfremt der er tale om tilslutning fra en virksomhed eller en tilslutning, der omfatter mere end to boligenheder.

 

Spildevandshåndteringen i Fredensborg Kommune er beskrevet i kommunens spildevandsplan. 

I en række søer og vandløb i kommunen er spildevand fra ejendomme i det åbne land (ejendomme der ikke er tilsluttet kloak) en væsentlig årsag til, at vandkvalitetsmålsætningen ikke kan overholdes. Dette skyldes, at spildevand har et højt indhold af organisk stof og næringssalte, som forringer vandkvaliteten.

I vandplanerne vil forbedret rensning i det åbne land endvidere være et væsentligt virkemiddel til forbedring af vandkvaliteten i vandløb, søer og havet.
Du kan læse kommunens vandhandleplan 2009 - 2015 her