Vi arbejder for et rent miljø med ren jord, ren luft og rent vand, da det er fundamentet for, at kommunens borgere kan leve et sundt og godt liv.

Det gør vi også fordi en rig og mangfoldig natur giver mulighed for, at borgerne kan leve et aktivt liv med plads til naturoplevelser og friluftsaktiviteter til gavn for deres fysiske og psykiske velvære.

 

Natur- og Miljøpolitik 2016-2019

Naturstrategi 2013 - 2021

Mange naturtyper, fredede områder og fortidsminder kræver pleje, hvis vi vil bevare den ønskede tilstand. Den øgede tilførsel af næringsstoffer og færre græssende dyr har sammen med dræning af våde områder gjort, at de lysåbne naturtyper gror til.

På landbrugsjord har ejeren pligt til at holde jorden i god landbrugsmæssig stand. Det betyder, at der er pligt til at sørge for rydning af opvækst, f.eks. på enge og overdrev, hvor afgræsningen er ophørt. Plantedirektoratet fører tilsyn med, at det overholdes.

Du opfordres til at pleje naturen og fortidsminder på din ejendom. Spørg dog altid kommunen til råds, inden du begynder arbejdet for at undgå misforståelser.

Græsningslaug og høsletslaug er velkomne initiativer.

Vi indviede i 2008 resultatet af vores første naturplejeprojekt ved Kratbjerg i Fredensborg. Forinden havde vi ryddet et gammelt tilgroet græsningsareal, et såkaldt overdrev for træer og buske. Arealet blev hegnet ind, for igen at kunne blive afgræsset med får.

Overdrev var tidligere meget almindelige på bakket og dårlig jord, og blev brugt som fælles græsningsarealer for de gamle landsbyer. Græsningen betød, at vegetationen blev lav og lysåben, og derfor kunne der vokse mange forskellige blomsterplanter og græsser.

Efterhånden som græsning blev opgivet, groede overdrevene til med træer og buske, og de lyskrævende overdrevsplanter forsvandt. Overdrev er derfor i dag en truet naturtype, der ikke findes mange tilbage af i Danmark. Kratbjerg er et af de få overdrev, der er tilbage.

Fårene vil fremover pleje arealet så overdrevsplanterne igen kan sprede sig.