Naturrådene skal rådgive kommunerne om, hvilke eksisterende og potentielle naturområder der skal indgå i et kommende Grønt Danmarkskort i kommunernes kommuneplaner.​

Det nye lokale naturråd for Nordsjælland har skrevet en rapport med anbefalinger - se den herunder.

Det nye lokale naturråd for Nordsjælland er nu på plads. 13 forskellige foreninger er repræsenteret med i alt 15 medlemmer, og det nye råd skal allerede nu i gang med at sikre den nordsjællandske natur i et kommende Grønt Danmarkskort.

Naturråd Nordsjælland dækker de seks kommuner Gribskov, Fredensborg, Helsingør, Hillerød, Frederikssund og Halsnæs, som også er sekretariatskommune for det nye naturråd, der skal arbejde med udpegning af naturområderne indenfor og på tværs af kommunegrænserne.

22 forskellige foreninger og organisationer har indstillet medlemmer til det lokale naturråd. Deres interesser for naturen spænder meget bredt og dækker både erhverv, naturbenyttelse og -beskyttelse. 

Derfor har kommunerne måtte vælge til og fra, for at kunne sammensætte et naturråd med ligelig repræsentation af alle interesser. Udover medlemmerne har hver kommune en observatørplads i naturrådet.

I naturrådet har følgende 13 foreninger og organisationer fået plads:

• Dansk Skovforening
• Landbrug & Fødevarer (2 medlemmer)
• Birdlife/DOF
• Dansk Botanisk Forening
• Danmarks Naturfredningsforening
• Friluftsrådet
• Danmarks Jægerforbund
• Danmarks Sportsfiskerforbund
• Dansk Vandrelaug
• Nordsjællands Landboforening (2 medlemmer)
• Landbrugere i Nationalpark Kongernes Nordsjælland
• Naturhistorisk Forening for Nordsjælland
• Hellebæk Kohaves Venner

Resultatet er et lokalt naturråd med både konkret lokal viden og højt fagligt niveau, der dækker alle interesser forbundet med naturen. Forude ligger nu et spændende arbejde, der i sidste ende skal hjælpe kommunerne med deres udpegninger af naturområder, hvor der skal tages særlige hensyn eller for eksempel vil være velegnede til bestemte formål. 

Halsnæs Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd for Nordsjælland. Det er Halsnæs Kommune, der indkalder til møder, sørger for relevant materiale og oplyser om gældende og relevant lovgivning i forbindelse med planlægning og naturbeskyttelse med videre.

Uddybende oplysninger vedrørende naturrådsarbejdet kan ses på Halsnæs Kommunes hjemmeside eller fås ved henvendelse til natursagsbehandler Mette Thornholm, Halsnæs Kommune metho@halsnaes.dk eller telefon 47 78 44 76.

 

Når kommuneplanen næste gang skal revideres skal der indgå et nyt tema – Det Grønne Danmarkskort. I dét kort skal alle naturbeskyttelsesinteresserne være samlet og der skal være tænkt på tværs af kommunerne. Det sikrer, at der kommer god sammenhæng i de forskellige naturområder, så vi til sidst står med et stort naturnetværk på tværs af hele Danmark.


For at kvalificere kommunernes arbejde skal der oprettes lokale naturråd. Naturrådet skal rådgive kommunerne om, hvilke eksisterende og potentielle naturområder, der skal indgå i kortet. 

 

Uddybende oplysninger vedrørende Naturrådsarbejdet kan ses på Halsnæs kommunes hjemmeside eller ved henvendelse til Halsnæs Kommune, Mette Thornholm på metho@halsnaes.dk eller på 47 78 44 76.