Usserød Å

​Læs om Usserød Å -projektet her. Et projekt støttet af EU-Life.

 

EU-Lifeprojektet blev igangsat af de tre kommuner efter de oversvømmelser, der var konsekvensen af den ekstreme regn, der faldt over området i august 2010. Yderligere oplysninger om projektet kan findes på Usserød å-samarbejdets hjemmeside

Som en del af EU-Life projektet skal der blandt andet etableres anlæg til formindskelse af risikoen for oversvømmelser fra Usserød å. Udvidelsen af vådengen opstrøms broen på Mortenstrupvej er et sådant anlæg.

Ved at hæve cykelstien langs åen, opsætte spuns på et stykke af Mortenstrupvej ved broen og etablere en sluse under broen, viser beregninger, at risikoen for oversvømmelser fra Usserød å er reduceret til at skulle ske mindre end en gang hvert hundrede år.

Det samlede anlæg ved Mortenstrupvej har kostet ca. 3,5 mill. kroner.

Anlægget er etableret som et medfinansieringsprojekt i et samarbejde mellem Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand Aps. Hørsholm Kommune har stået for etablering og har finansieret projektet via et 20 årigt lån, som Hørsholm Vand Aps afdrager. Udgifterne hertil opkræves over spildevandstaktsterne. Hørsholm Vand Aps vil fremover stå for overvågning og drift af anlægget og det indgår i forsyningens døgnvagt for at sikre funktionen.


Som arbejdsredskab for de tre kommuner kan målesystemet advare, når vandstanden når et kritisk niveau.

Det er tre målere ved Mortenstrupvej, Stampedam og Parallelvej, som reagerer, når vandstanden når et vist niveau, og sender en besked til de tre kommuner om, at vandstanden i Usserød Å er meget høj, og at der er risiko for at vandet fra åen vil kunne oversvømme huse, hvis vandstanden bliver ved med at stige.

Dette giver kommunerne mulighed for på forhånd at forberede sig på at håndtere en oversvømmelsessituation, og derved mindske konsekvenserne af en oversvømmelse.

Målerne benyttes også i en model for Usserød Å, der kan forudsige hvor der er størst risiko for oversvømmelser fra åen ved kraftige skybrud.

 


De ni målestationer langs Usserød Å måler tre ting:
•    Vandstand v. en given måler (målt ift. havoverfladen, viser således ikke hvor dybt der er i åen det pågældende sted)
•    Vandets flow (hvor meget vand der løber i åen)
•    Iltindhold


På målerhjemmesiden er også fire lokale regnmålere, der viser regnens betydning for vandstanden.

 

Initiativet er led i Usserød Å samarbejdet mellem de tre nævnte kommuner og deres forsyninger. I samarbejdet, der støttes med midler fra EU’s LIFE-program, gøres en fælles indsats dels for at hindre nye oversvømmelser ved skybrud, dels for at forbedre vandkvaliteten.

-    Vi tilbyder borgerne et overblik, en mulighed for at følge med i, hvordan vandet i åen opfører sig, fortæller biolog Claus Matzen, Fredensborg Kommune, daglig leder af Usserød Å Sekretariatet.

Nu og her er der udelukkende mulighed for at se ”historiske” data, da hjemmesiden kun opdateres en gang i døgnet:

-    Men vi arbejder på at ændre dette, så målerne fremover kan følges live, fortsætter Claus Matzen. Nu er vi ude med en version 1.0, men i næste udgave vil vi naturligvis meget gerne kunne tilbyde helt friske og aktuelle live-data.

 

Så konkret er det håb, der knytter sig til den nye sluse ved Mortenstrupvej i Hørsholm og den tilhørende udvidede vådeng lige vest for åen. Begge skal hjælpe med at håndteret vandet, dels det som kommer fra Sjælsø, dels når der falder store regnmængder over Hørsholm Midtby, som løber ned mod åen.

Begge blev indviet søndag den 18. september 2016, og broen over åen blev straks døbt "Håbets bro" som en positiv modvægt til "Sukkernes Bro" i Venedig, hvor problemer med vandet ikke just er et ukendt fænomen.