Brønde /boringer der ikke bruges, skal sløjfes. Brønden/boringen skal fyldes op og sikres mod forurening.

Sløjfningen må kun foretages af en brøndborer, der er uddannet til at foretage opfyldning af boringer og brønde og dermed har et såkaldt A-bevis. 
Du kan se en liste over brøndborere med A-bevis ved at søge på Geus.dk. Du skal selv kontakte en brøndborer. Udgifterne til sløjfning betales af ejer.

NB sløjfning af brønde skal af ejeren eller brøndborer anmeldes på www.bygogmiljoe.dk til kommunen mindst 14 dage før arbejdets udførelse med angivelse af metode og materialer.
Det er kommunen, der vurderer og bestemmer, om en brønd/boring skal kræves sløjfet efter bestemmelserne i vandforsyningsloven.
Kommunens afgørelse herom kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet

 

I visse tilfælde kan du søge om dispensation til at forsætte indvinding fra din private brønd/boring, når du fået indlagt vand fra vandværk.

Har du en brønd eller boring på din ejendom, som ikke benyttes, skal den dog sløjfes og her kan der ikke søges om dispensation.

Der kan i forbindelse med overgang til vandforsyning fra vandværk ansøges om fortsat tilladelse til indvinding fra egen boring til:
• Mindre gartneri eller mindre virksomhed
• Vanding af dyrehold på min. 3 dyreenheder (ved 3 dyreenheder føres der landbrugstilsyn hvert 6. år)
Desuden stilles der afstandskrav i henhold til DS 441 (Dansk Standard, "Norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg"), eller revisioner heraf, eks.:

• 25 m til olietank
• 50 m til jordvarmeanlæg
• 25 m til stalde, møddinger mv.
• 300 m til nedsivningsanlæg
Indvindingstilladelsen kan, når der findes anden vandforsyning, tilbagekaldes med øjeblikkelig virkning med krav om sløjfning (uden erstatning), såfremt:

• der på naboejendomme inden for ovennævnte beskyttelseszone ansøges om tilladelse til etablering af i øvrigt lovlige anlæg nævnt i DS 441

• aktiviteter beskrevet i kommuneplanen, lokalplaner eller andre planer forhindres iværksat pga. tilstedeværelsen af en brønd eller boring
Brønde og boringer skal i øvrigt være udført, så forurening af grundvand kan undgås. De skal derfor opfylde kravene til indretning som beskrevet i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, herunder:

• Brønden eller boringens overkant skal være hævet minimum 30 cm over det omgivende terræn
• Dækslet skal være tæt og helt (ikke 2-delt) med krave eller med 5 cm udhæng udover brønden eller boringens sider. Dækslet skal være aftageligt

• Brøndvæggens øverste 2 meter skal være tæt
• En boring i bunden af en brønd skal omdannes til en tæt tørbrønd
• Ved aftapningssteder skal der skiltes med symbol og tekst, at vandet ikke må drikkes
• Vandledninger med vand fra brønd eller boring må ikke tilsluttes vandledninger med vandværksvand
• Benyttes vandet til fyldning af marksprøjter (til gødskning og pesticider) skal tappestedet være forsynet med kontraventil
Dispensation til at beholde retten til indvinding fra en brønd eller boring gives for maks. 10 år, hvorefter der skal søges om ny dispensatio