Rettigheden til at indvinde grundvand fra egen grund til brug i husholdningen er meget gammel og fremgår af Vandforsyningslovens § 18, stk. 2.

25 ejendomme i kommunen har privat vandforsyning i form af egen boring eller brønd.

 

 

 

Hvis din ejendom er beliggende udenfor et alment vandforsyningsanlægs naturlige forsyningsområde, er du berettiget til selv at indvinde grundvand.

Bestemmelsen er en undtagelse til Vandforsyningslovens § 18, stk. 1, hvorefter grundvand og overfladevand ikke må indvindes uden tilladelse.

Du kan dog ikke indvinde grundvandet, hvis der må antages at være nærliggende fare for, at vandet ikke vil opfylde de fastsatte krav til kvaliteten af drikkevand eller i øvrigt vil være sundhedsfarligt.

Vandindvinding til brug i husholdningen er ikke omfattet af tidsbegrænsninger, og du skal dermed heller ikke have en tilladelse til vandindvinding, det gælder også for indvinding til 2-familiers huse.

Du skal dog altid have en tilladelse fra kommunen til at udføre en ny boring, inden du etablerer et anlæg til indvinding af grundvand.

Indvinding af vand, der skal bruges til erhvervsmæssigt formål, f.eks. vanding af afgrøder eller dyr eller til kommercielt brug, kræver desuden en indvindingstilladelse fra kommunen.

Hvis du indvinder vand til husholdning fra egen boring og ikke samtidigt forsyner andre ejendomme eller anvender vandet til erhvervsmæssige eller kommercielle formål, er du ikke forpligtiget til at undersøge kvaliteten af det oppumpede vand. Du har derfor selv ansvar for at sikre, at dit drikkevand er rent.

Miljøstyrelsen anbefaler dog, at kvaliteten af drikkevandet fra indvindingsanlæg, der leverer vand husholdningsbrug til én husstand, som minimum kontrolleres ved måling hvert 5. år. I tilfælde af problemer med vandkvaliteten kan det være nyttigt at foretage hyppigere målinger.

Miljøstyrelsen anbefaler, at vandet som minimum analyseres for de stoffer, der fremgår af bilag 3 i Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Herved kan det undersøges, om vandet er påvirket af nogle af de mest almindeligt forekommende forureninger fra omgivelserne.

Kommunen kan dog, hvis vandet bedømmes at være sundhedsskadeligt, påbyde, at ejeren af indvindingsanlægget skal nedlægge anlægget eller sikre det i en sådan grad, at vandet ikke længere vurderes at være sundhedsskadeligt.

 

En tilladelse til vandindvinding kan ifølge vandforsyningsloven tilbagekaldes, når der ikke er indvundet vand i et sammenhængende tidsrum af fem år.

På samme måde kan en brønd eller boring kræves sløjfet, hvis der ikke har været indvundet fra den i mere end 5 år, eller hvis ejendommen samtidig har en anden vandforsyning, som i det væsentlige kan erstatte forsyningen fra brønden, (Vandforsyningsloven §§ 35 og 36).

Der kan søges om dispensation til fortsat indvinding fra en boring/brønd, hvis vandet skal bruges til et erhverv, f.eks. vanding af afgrøder eller dyr.

 

Boringer skal sløjfes og plomberes og brønde skal oprenses og plomberes, så skadelige stoffer ikke kan trænge ned til grundvandet.

Arbejdet skal udføres af brøndborerfirma med A-bevis.
Kommunen skal have mulighed for at kontrollere udførelsen af sløjfningen.