I Danmark er vort drikkevand stort set kun baseret på grundvand, der løbende bliver dannet i undergrunden af nedsivende regnvand.

Vort grundvand er så rent, at det kan drikkes efter en simpel behandling i form af iltning og filtrering.
Dette er også gældende i Fredensborg Kommune.

I 1999 vedtog folketinget, at gennemføre en kortlægning af Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til vandværker uden for OSD.
Med kortlægningen får vi bedre mulighed for at sikre en god kvalitet for den nuværende og kommende drikkevandsforsyning.

Kortlægningen på landsplan blev afsluttet ved udgangen af 2015, men det er bestemt, at der kan udføres supplerende kortlægning på baggrund af indmeldinger fra landets kommuner. Det kan gøre sig gældende, hvis der etableres nye kildepladser i ikke kortlagte områder eller hvis den nuværende indvindingsstruktur ændres i væsentlig grad.

Grundvandskortlægningen i Fredensborg Kommune blev færdiggjort i 2014 er sammenfattet i redegørelsen her.

Kortlægningen er siden revideret, hvilket har betydet en revision af de beregnede indvindingsoplande for vandværker og kildepladser i kommunen samt fjernelse af ét enkelt af de to indsatsområder, der blev der udpeget som følge af kortlægningen i 2014

 

Data fra Statens grundvandskortlægning bruges til udpegning af de områder, hvor der er behov for en særlig indsats for at sikre grundvandskvaliteten. Indsatsplaner skal udarbejdes for alle områder, der er i forbindelse med kortlægningen er udpeget som indsatsområder.

I Fredensborg Kommune er grundvandet generelt velbeskyttet. Derfor var der i 2014 kun baggrund for at udpege to mindre indsatsområder, hvor der kan opstå problemer med for stor udvaskning af nitrat til grundvandet, fordi der er et sammenfald mellem de sårbare grundvandsområder med mindre end 5-10 m beskyttende lerlag, og områder med potentiel nitratudvaskning til grundvandet.

 

Vi har udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i de udpegede områder, du kan læse planen her.

Indsatsplanlægning er et centralt værktøj i den offentlige indsats for at beskytte grundvandet. Formålet med indsatsplanen er at beskrive alle de nødvendige handlinger, samt at beskrive af hvem og hvornår indsatsen gennemføres.

Indsatsplanen handler om beskyttelse af grundvandet i to indsatsområder, som er udpeget i forbindelse med statens kortlægning af grundvandsforholdene i Fredensborg Kommune.
Siden den oprindelige kortlægnings afslutning er det ene indsatsområde bortfaldet, og derfor er fokus nu primært rettet mod det tilbageværende indsatsområde ved Danstrup

 

Med ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse” vil vi gennem forebyggelse arbejde for, at kvaliteten af drikkevandet dannet i indsatsområdet også i fremtiden er i orden.

I vores lokalplaner og byggetilladelser stiller vi krav til byggematerialer, så der ikke udledes skadelige stoffer via fx regnvand fra tage.

Også når kommunen selv er bygherre, arbejder vi med bæredygtige løsninger, og anvender så vidt muligt miljøvenlige materialer.

Vi forebygger forurening gennem tilsyn på forurenende virksomheder, tjek af olietanke og ved at lukke ubenyttede brønde og boringer. Hvis vi opdager en forurening, som truer grundvandet, tager vi straks initiativ til oprensning af forureningen, fx gennem et påbud.