Drikkevandet i Fredensborg Kommune leveres dels fra Fredensborg Forsyning A/S, dels fra 2 private vandværker – Gunderød Vandværk a.m.b.a. og I/S Langstrup Vandværk.
Vandet har en god kvalitet og indeholder ikke rester af pesticider eller andre miljøfremmede stoffer.
I fanerne nedenfor kan du læse mere om både vandværkerne og vandkvaliteten i Fredensborg Kommune.

 

Fredensborg Forsyning A/S leverer drikkevand fra selskabets to vandværker: Endrup Vandværk og Humlebæk Vandværk, samt køber og leverer vand fra Sjælsø Vandværk, der ligger i Rudersdal Kommune. I Fredensborg Kommune findes også de to private vandværker: Gunderød Vandværk a.m.b.a. og I/S Langstrup Vandværk. 
Endrup Vandværk og Humlebæk Vandværk indvinder vand fra henholdsvis 7 og 5 boringer.

De to private vandværker, Gunderød Vandværk a.m.b.a. og I/S Langstrup Vandværk, har hver 2 indvindingsboringer. 

Udenfor vandværkernes naturlige forsyningsområder forsynes ejendommene fra private drikkevandsbrønde. Ca. 25 ejendomme har privat vandforsyning i form af egen boring eller brønd.

Udover indvindingen af grundvand fra vandværkerne i Fredensborg Kommune indvinder vandselskabet Novafos også en betydelig mængde vand fra 3 kildepladser i kommunen. Vandet fra de 3 kildepladser - Ullerød Kildeplads, Nivå Kildeplads og Langstrup Kildeplads – ledes til behandling på Sjælsø Vandværk, hvorfra det udpumpes til borgere i en række nordsjællandske kommuner. En del af vandet ender dog i Karlebo Vandtårn, hvorfra forbrugerne i Kokkedal og Nivå forsynes
 

Kommunen er ansvarlig for tilsynet med driften af vandværkerne og besøger i den forbindelse vandværkerne hvert andet år for at kontrollere både den tekniske indretning af vandværket og herunder boringerne samt de hygiejniske forhold på vandværket.
Vandværkerne i Fredensborg Kommune er alle i god stand, og der er stor fokus på de hygiejniske forhold samt på overholdelse af restriktionerne i beskyttelseszonerne omkring indvindingsboringerne.
Fredensborg Kommune fører ligeledes tilsyn med vandkvaliteten lige fra vandet pumpes op fra undergrunden til det løber ud af forbrugerens vandhane

Du kan tjekke drikkevandskvaliteten på dit vandværk  her.

Vandanalyserne skal sikre, at du altid forsynes med vand, der overholder grænseværdierne. Grænseværdierne er beskrevet i Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg som kan findes på www.retsinfo.dk.

Oplysninger om vandværkerne kan også findes på de respektive vandværkers hjemmesider. Her kan du bl.a.:

• finde kontaktnumre
• se hvad kvaliteten af vandet er
• finde vandets hårdhed
• få oplysning om der eventuelt er driftsforstyrrelser på grund af ledningsarbejde
• se priser/takster for tilslutning.

Når vandet pumpes op fra boringerne og ind på vandværket skal det først gennemgå en iltning, hvor jern- og manganforbindelser iltes. De iltede forbindelser udfældes, når vandet herefter filtreres gennem for- og efterfiltre. Det rene drikkevand ledes derefter til vandværkets rentvandstank eller til vandtårnet, hvorfra det sendes ud til dig. 

Kvalitetskravene til drikkevandet kontrolleres ved, at der løbende udtages vandprøver, som analyseres på et autoriseret laboratorium (ALS Denmark A/S). Kommunen er ansvarlig for kontrollen med vandværkernes vandkvalitet og har i den forbindelse udarbejdet et kontrolprogram for de 4 vandværker i kommunen. Kontrolprogrammet fastlægger, hvilke stoffer vandværkerne skal analysere for, hvor der skal analyseres (på vandværket, på ledningsnettet eller hos forbrugeren) og hvor tit der skal analyseres.

De nuværende kontrolprogrammer er udarbejdet i oktober 2018. 

Vandanalyserne skal sikre, at du altid forsynes med vand, der overholder grænseværdierne. Grænseværdierne er beskrevet i Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.