Beskyttelselinjer betyder, at de inden for de første par hundrede meter omkring af søer, åer, skove eller kirker og fortidsminder er der en del begrænsninger.

Begrænsningerne betyder typisk at man ikke må bygge, dyrke jorden eller foretage ændringer af området inden beskyttelseszonen. 
Der findes dog muligheder for at få tilladelse, så kontakt derfor altid din kommune, hvis du er i tvivl. 

 

Generelt kan sige at man inden for 150 m af større søer (dvs. med en vandflade på mindst 3 ha) ikke må bygge, plante eller ændre terrænet.

Det samme gælder for vandløb med en beskyttelseslinje.

Spørg din kommune hvis du er i tvivl om vandløbet er beskyttet.


Naturbeskyttelsesloven § 16

 

Angående skove gælder beskyttelsen inden for 300 m, dog kun 150 m for privatejede skove på mindst 20 ha. Beskyttelsen betyder for skove, at man ikke må bygge inden for beskyttelseszonen.

Naturbeskyttelsesloven § 17

 

Fortidsminder, fx en gravhøj, er beskyttet i en 100 m zone, og der må ikke foretages ændringer i tilstanden af arealet inden for denne zone. Formuleringen betyder at det er en meget bred beskyttelse, som gør at man ikke kan bygge, sætte hegn, etablere stier eller lignende. Man må heller ikke pleje arealet, fx slå græs eller fælde træer, med mindre man får dispensation til dette.
Der er nogle undtagelser til beskyttelsen, bl.a. må man gerne dyrke landbrug indenfor beskyttelseszonen, man må dog ikke plante træer og buske.


Alligevel må man på og inden for en afstand af 2 m fra fortidsmindet ikke jordbearbejde, gødes eller plante. (Museumsloven § 29 f)


Det er heller ikke tilladt at udstykke jord gennem fortidsminder.

Beskyttelseszonen gælder dog ikke for fortidsminder der ikke er synlige i landskabet, fx steder, hvor der tidligere er gjort fund.

Husk ved jordarbejde at være opmærksom på om der tidligere er fundet fortidsminder på din ejendom, da området muligvis stadigt er interessant for arkæologer. Kontakt derfor dit lokale kulturhistoriske museum, inden arbejdet går i gang. I Fredensborg Kommune er det Museum Nordsjælland, 72 17 02 40, post@museumns.dk.

Du kan på Danmarks miljøportal anvende arealinformation og slå lagene for fortidsminder til, hvis du vil se om der er gjort fund på din ejendom.
Lagkataloget finder du i øverste venstre hjørne, herefter skal du klikke på ”Naturbeskyttelse og kulturarv” og derefter på ”Fredning og kulturarv (SLKS)” så finder du lagene fortidsminder. 
 

Naturbeskyttelsesloven § 18

 

For kirker er beskyttelsen lidt anderledes og mere specifik. Beskyttelsen betyder at man ikke må bygge højere end 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke. Med mindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen.

Naturbeskyttelsesloven § 19