Det skal være sikkert og trygt at færdes i trafikken i Fredensborg Kommune.

Derfor arbejder vi målrettet med at øge trafiksikkerheden og vejlede trafikanterne i at undgå fejl i trafikken.
Her kan du få mere viden om, hvordan kommunen arbejder med trafiksikkerhed, og finde information om kommunens værktøjer til at forbedre fremkommeligheden og undgå ulykker.

 

Fredensborg Kommune benytter både permanente og mobile fartvisere. Høj fart og ulykker hænger ofte sammen, og giver alvorlige ulykker. Derfor er det vigtigt, at få bilisterne til at overholde farten både i byerne og på landet.

Fartvisere konfronterer bilister med deres egen hastighed, og gør dem dermed bevidste om at de kører for hurtigt. Fælles for begge typer af fartmålinger er, at de måler bilens hastighed med en radar, og lagrer alle hastighedsmålinger, så der er mulighed for efterfølgende at danne sig et indtryk af hastighedsniveauet på strækningen.

Fredensborg Kommune har en trafiksikkerhedsplan med 98 trafiksikkerhedspunkter.

Trafiksikkerhedsplanen beskriver visionen, målsætninger og indsatsområder. Samtidig er gode trafikale forhold omsat til fire fokusområder: Trafiksikkerhed, tryghed og skoleveje, mobilitet samt hastighed.

Trafiksikkerhedsplanen giver håndfaste forslag til, hvilke projekter det vil være gavnligt at gennemføre. Borgerne kan bruge Trafiksikkerhedsplanen til at få et overblik over trafiksikkerheden, og oplæg til den indsats vi planlægger efter på kommunens veje med det mål at gøre forholdene endnu bedre i de kommende år.

Se Trafiksikkerhedsplan 2017 - 2021 og status 2016 

 

 

På Vejdirektoratets trafikkort kan du finde opdateret information om vejarbejde, spærrede veje i forbindelse med cykel- og motionsløb samt kødannelser.

Du finder Vejdirektoratets kort her
 

Kommunen foretager løbende målinger på kommunens, hvor der registres trafikmængder og hastigheder.

Disse oplysninger bliver brugt i forbindelse med analyser af trafiksikkerhed og fremkommelighed. Målingerne fortages normalt over en uge og udføres enten ved radermåling, slangetællinger eller ved observation.

Fredensborg Kommunes foretager følgende tællinger

  • ca. 10 årlige tællinger for at følge trafikkens udvikling fra år til år på strategisk udvalgte steder på det overordnede vejenet.
  • ca 30 tællinger hvert 3. år på fordelingsveje og overordnede lokalveje.
  • Derudover udføres  årligt ca. 60 tema eller ad-hoc tællinger på baggrund af fx. sikre skolevej, cykling mv. 


Fredensborg Kommune samarbejder hvert år med Rådet for Sikker Trafik i forbindelse med nationale trafik- og hastighedskampagner.

I de seneste år har vi haft fokus på spritkørsel, uopmærksomhed- og hastighed.

Du kan læse mere om kampagnernes indhold på  www.sikkertrafik.dk


Alle kommunens veje er klassificeret, så de dimensioneres og planlægges efter det gældende og fremtidige behov.

I Fredensborg Kommune er vejene i det åbne land inddelt i motorveje og motortrafikveje, gennemfartsveje, fordelingsveje og lokalveje.

I byerne klassificeres vejene i trafikveje, primære lokalveje og sekundære lokalveje.

Du kan se et kort over vejklassificeringen her.