På disse sider finder du information omkring beskæring, parkeringsregler og lignende som kan være interessant for dig som borger.

Belysningen på veje og stier i Fredensborg Kommune varetages af DONG Energy.

Hvis du opdager defekte gadelamper hører DONG meget gerne fra dig via fejlmeld dit gadelys eller på telefon 70 23 50 02.

Du kan også indberette belysningsfejl via DONGs hjemmeside 

Ca 20 gange om året er der serviceeftersyn på gadelamperne i kommunne. Det er ca hver anden uge i den mørke tid, og ca hver 4. uge i den lyse. Servicen foregår i dagstimerne, og man kan derfor opleve at gadelyset er tændt i dagstimerne.

Fredensborg Kommune overtager gadebelysning
Fra juli 2018 overtager kommunen belysningen, men indtil da er det DONG, som er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af belysningen.

Du kan også sende et tip til Nordsjællands Vej og Park, hvis du oplever beplantning på kommunens arealer, som trænger til beskæring. Læs mere her 

Når hække og anden beplantning ikke er beskåret tilstrækkeligt kan det skabe problemer for forbipasserende, og den generelle trafiksikkerhed. Kommunen beskærer planter og træer på kommunale arealer i vinterhalvåret, og hvis beskæringen af trafikale hensyn er nødvendig også på andre tider af året.        

Du kan se en illustration af reglerne for beplantning her.

 

Som grundejer ud til veje, fortove, stier og pladser har man også beskæringspligt.
Beskæringspligten følger Lov om offentlig vej §87 og privatvejlovens §47, og  beplantning skal derfor beskæres til ejendommens matrikelgrænse. Træer og buske må gerne rage ind over vejareal og fortov, så længe frihøjden overholdes.

Du kan se en illustration af reglerne for beplantning her
Kommunen har bemyndigelse til at pålægge grundejeren den nødvendige beskæring af træer og buske, hvis bevoksningen er til gene for vejen og dens brugere.

Hvis vi finder steder, hvor beplantningen trænger til beskæring lægges en seddel i postkassen med en tidsfrist på 14 dage til at få bragt forholdene i orden.


Hvis ejeren intet foretager sig vil der efterfølgende blive givet et egentligt påbud via digital post med 1 uges frist til at få bragt forholdene i orden. Hvis ikke grundejeren sørger for beskæring kan kommunen, uden yderlige varsel, lade beskæringen udføre på ejerens regning.

Generelt kan træer og buske beskæres hele året, men fastlæggelse af tidspunktet for selve beskæringen afvejes i forhold til biologiske, æstetiske og praktiske hensyn.

 

Herreløse biler på offentlig vej skal meldes til Nordsjællands Politi på nsj@politi.dk, som herefter står for afhentning af køretøjet, såfremt køretøjet er dansk indregistreret.
 
Udenlandske, herreløse køretøjer afhentes af Nordsjællands Park og Vej. Henvendelser om dette skal sendes til nspv@nspv.dk med placering samt et foto af bilen.

Henvendelser vedr. ovenstående kan også rettes til Trafik, som har det overordnede ansvar ift. vejlovgivning og trafikale udfordringer.

Kontakt os på trafik@fredensborg.dk, hvorefter vi videreformidler henvendelsen.

I Fredensborg Kommune er der indført et tomgangsregulativ, som betyder at motorkørertøjer ikke må holde i tomgang i mere end 1 minut. Tomgangsregulativet er indført for at begrænse den samlede miljø- og klimapåvirkning og for at sikre renere luft.

De færreste ærinder kan klares på under et minut. Vi foreslår derfor, at gøre det til en vane at slukke motoren med det samme, når du ved at det varer mere end et øjeblik, så er du fri for at holde øje med tiden. Du skal for eksempel altid stoppe motoren, når du tager passagerer op eller sætter dem af, læsser varer af eller på, henter og afleverer børn osv.

Energiforbruget ved et minuts tomgangskørsel svarer til ca. 300 meters almindelig kørsel. Der er derfor også god økonomi i at stoppe motoren med det samme, og det hverken skader eller slider mere på motoren. Undersøgelser viser, at en moderne bil, der holder stille, bruger mellem en halv og en hel liter benzin i timen. Det svarer til at køre mellem 9-15 kilometer.


Se tomgangsregulativet i sin fulde længde her

 


Henvendelser om ulovligt parkerede køretøjer skal rettes til Nordsjællands Politi, som er myndighed på området.

Nordsjællands Politi kan kontaktes på nsj@politi.dk med information om, hvor køretøjet samt hvor længe det har holdt ulovligt parkeret.

 

Er du så uheldig, at på kommer til skade på offentlig vej eller fortov, for eksempel på grund af huller eller ujævnheder, kan du søge erstatning fra kommunen.

Ved uheld på grund af manglende snerydning på fortove er det den tilstødende grundejer, som er ansvarlig.

Eventuelle erstatningskrav skal derfor rettes til grundejeren. Hvis du ønsker at søge kommunen om erstatning skal du sende en mail med oplysninger om skadessted,tidspunkt for uheldet, hvordan uheldet skete, hvad var årsagen til uheldet hvilken skade skete samt navn, adresse og telefonnummer.

Send mailen til fredensborg@fredensborg.dk.

Fredensborg Kommune har et regulativ for udstillingsarealer i Jernbanegade i Fredensborg.

Dette sikrer, at skiltningen i gaden ikke forringer trafiksikkerheden, men samtidig giver den enkelte butik mulighed for at synliggøre butikken gennem skiltning i gågaden.

Du kan læse regulativet her