På Vejdirektoratets trafikkort kan du finde opdateret information om vejarbejde, spærrede veje i forbindelse med cykel- og motionsløb samt kødannelser.
Du finder kortet her
 

Nivå Havn er anlagt i den midterste af tre gamle lergravssøer. Den nordlige lergravssø og havnen er adskilt af et lavt dige.
Når vinden er i nordøst og det stormer, så presses vandet fra Øresund ind i Nivå Havn, og stiger vandet over kote 0,45, så løber vandet over det lave dige ind i den nordlige lergrav, hvor de lavtliggende parceller i Grundejerforeningen Laveskov Villaby bliver oversvømmet.

På Plan-, Miljø- og Klimudvalgsmødet den 11. august 2015 besluttede udvalget, at diget mellem Laveskov Villaby og Nivå Havn skal dimensioneres, så det fungerer som en effektiv kystsikringsbarriere.

Vi er gået i gang med at dimensionere diget. Diget bliver mellem 2 meter til 2.30 meter højt og vil når det er færdigt være på niveau med Strandvejen. 
Arbejdet forventes færdigt juli 2018. 

Arbejdet med at etablere rundkørsel hvor Kongevejen krydser Fredensborgvej i Humlebæk går i gang med udgangen af marts. 

Anlægget af rundkørslen varer frem til september 2018. 
Der vil fortsat være mulighed for trafikken at passere – dog med nedsat hastighed. 

Vi beklager generne, men glæder os til at få etableret en rundkørsel i det trafikfarlige kryds. 

I forbindelse med sporfornyelsen af Kystbanen skal Banedanmark i sommeren 2018 udskifte jernbanebroen over Dageløkkevej i Humlebæk.

Som led i arbejdet, forventer Banedanmark at spærre Dageløkkevej for gennemkørsel
fra udgangen af februar og frem til september.
Arbejdet udføres ved, at den nye jernbanebro bygges op ved siden af jernbanen (på vestsiden) og sporet spærres derfor først, når den nye bro er færdig. Herefter rives den gamle jernbanebro ned, den nye bro skubbes på plads og sporet er klar til togdrift.

Når spærringsperioden for Dageløkkevej er endelig fastlagt, vil dette fremgå af skiltningen på stedet ligesom omkørselsruter også vil være skiltet.

Sådan foregår et broindskub
• Broen støbes på en midlertidig placering ved siden af det eksisterende banetrace.
• Den gamle bro rives ned
• Den nye bro skubbes ind på såkaldte baksebjælker - og det skal være millimeterpræcist
• Banedæmningen genopbygges omkring den nye bro
• Spor og sporkasse genopbygges
• Et broindskub foregår ved en hastighed på få meter i timen, så det kan godt vare mellem 5 og 12 timer at få en bro skubbet på plads
• Alternativet er at udføre broerne på stedet. Dette ville være en billigere løsning, idet man ikke skal skubbe broerne på plads. Til gengæld ville det kræve en lukning af banen i flere måneder.

Vi beklager de gener, arbejdet må medføre for dig som nabo og trafikant.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Banedanmark på 61 80 49 26 eller sende en mail til kwth@bane.dk. 
Du kan læse mere om sporfornyelsen på Kystbanen på bane.dk/kystbanen
og følge os på Facebook under Banedanmark – Kystbanen sporfornyelse 2017.

I forbindelse med sporfornyelsen af Kystbanen skal Banedanmark i sommeren 2018 udskifte jernbanebroen over Møllevej i Nivå.

Som led i arbejdet, forventer Banedanmark at spærre Møllevej for gennemkørsel fra udgangen af februar og frem til september.

Arbejdet udføres ved, at  Banedanmark bygger den nye jernbanebro ved siden af jernbanen (på østsiden) og spærrer først sporet, når den nye bro står færdig. Herefter rives den gamle jernbanebro ned, den nye skubbes på plads og sporet gøres klar til togdrift.

Når spærringsperioden for Møllevej er endelig fastlagt, vil dette fremgå af skiltningen på stedet  ligesom omkørselsruter også vil være skiltet.

I en periode på ca. 3 måneder vil cykel- og stibroen vest for banen ligeledes blive fjernet.
Der bliver etableret en midlertidig sti, således at cykelstien langs banens vestside stadig kan benyttes.

Sådan foregår et broindskub
• Broen støbes på en midlertidig placering ved siden af det eksisterende banetrace.
• Den gamle bro rives ned
• Den nye bro skubbes ind på såkaldte baksebjælker - og det skal være millimeterpræcist
• Banedæmningen genopbygges omkring den nye bro
• Spor og sporkasse genopbygges
• Et broindskub foregår ved en hastighed på få meter i timen, så det kan godt vare mellem 5 og 12 timer at få en bro skubbet på plads
• Alternativet er at udføre broerne på stedet. Dette ville være en billigere løsning, idet man ikke skal skubbe broerne på plads. Til gengæld ville det kræve en lukning af banen i flere måneder.
Vi beklager de gener, arbejdet må medføre for dig som nabo og trafikant.


Kontakt
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Banedanmark på 61 80 49 26 eller sende en mail til kwth@bane.dk.
Du kan læse mere om sporfornyelsen på Kystbanen på bane.dk/kystbanen
og følge os på Facebook under Banedanmark – Kystbanen sporfornyelse 2017.

Fredensborg Kommune har i samarbejde med repræsentanter for beboerne i Sørup udarbejdet et projekt der vil forbedre forholdene for cyklister i Sørup. Det betyder at der i forbindelse med at der udlægges ny asfalt på strækningen gennem Sørup bliver:

  • Afmærket 2-1 vej på Slotsvænget og Sørupvej. 2-1 vej er en vejtype, hvor der er afmærket én smallere kørebane i vejens midte. Bilerne må så vige for hinanden når de mødes. Det betyder at cyklister og gående kan færdes mere sikkert i vejsiden. 
  • Afmærket med spærreflader i T-krydset Sørupvej og Skovsvinget så kørefladen bliver mindre og hastigheden for biler nedsættes. 
  • Etableret to vejindsnævringer med busperron, hvor 2-1 vejs forløbet starter/slutter på Slotsvænget og på Sørupvej. 
  • Etableret rød asfalt på den smalle vejstrækning ved Sørup havn. 
  • Etableret cykelsvingbane på Sørupvej, hvor cyklister skal krydse vejen til Skipperalle. 
  • Harmoniseret hastighed til 40 og 30 km/t gennem Sørup og 50 km/t på Slotsvænget mellem by tavlerne.

Hvis du vil vide mere om projektet kan du kontakte Trafik, Karoline Grum-Schwensen på mkgs@fredensborg.dk

Dele af projektet er udført i slutningen af 2017 og forventes færdigt i midten af 2018.

Fredensborg Kommune har i samarbejde med repræsentanter for beboerne i Humlebæk Fiskerleje udarbejdet et trafikforsøg for at afhjælpe de oplevede trafikgener i området. Samtidigt er den eksisterende stenrække, der allerede er udlagt langs vejen, flyttet tættere på vejkanten for at undgå parkering i rabatten. 

Trafikforsøget er planlagt med to mobile chikaneanlæg før og efter fiskerlejet som er anlagt, samt yderligere trafikchikaner og evt. parkeringsrestriktioner på strækningen som endnu ikke er afprøvet.

Hvis du vil vide mere om projektet kan du kontakte Trafik, Karoline Grum-Schwensen på mkgs@fredensborg.dk

Trafikforsøget forløber i 1 år og afsluttes i sommeren 2018.

I de kommende år opsætter Fredensborg Kommune stivejvisningstavler på udvalgte trafikstier og lokalstier der forbinder transportmål i kommunen.

Skiltene vil vise vej til nær- og fjernmål, og gøre det nemmere at finde rundt på stisystemet.

 Anlægsarbejdet med opsætningen af de nye skilte begynder i Nivå, hvor vi opsætter stivejvisningstavler i sommeren 2017. 

 

 

Sørupvej
Kellerisvej
Avderødvej (pletvis udbedring)
Vilhelmsro (fra 502 til 520 og 102-150)
Holtebakken (fra Nivåvej til Byvejen)