På Vejdirektoratets trafikkort kan du finde opdateret information om vejarbejde, spærrede veje i forbindelse med cykel- og motionsløb samt kødannelser.
Du finder kortet her
 

Vi etablerer en 2 meter bred cykelsti i asfalt langs nordsiden af Egedalsvej på strækningen fra rundkørslen på Holmegårdsvej til lyskrydset Usserød Kongevej. 

Cykelstien skal forbedre forbindelsen mellem Kokkedal station og det øvrige stinet. 

For at gøre den nye cykelsti så trafiksiker som mulig er en række træer langs strækningen blevet fældet.
 
Anlægsarbejdet går i gang til august og forventes afsluttet primo november 2017.

Det vil være muligt for bilister at benytte strækningen i anlægsperioden. Der kan dog forekomme mindre gener i form af hastighedsnedsættelse. Cyklister bedes benytte det eksisterende stinet i etableringsfasen.

Vi bestræber os på at færdiggøre arbejdet hurtigst muligt.

I projektet etableres 2 minus 1 vej på Avderødvej og Kirkeltevej -  primært udenfor byzonerne. Formålet er at forbedre de trafikale forhold, og give mere plads til de lette trafikanter. 

I Avderød By bliver nogle af de eksisterende fartdæmpere udskiftet med asfaltbump. Yderligere udvides vejprofilet i byområdet for at give de lette trafikanter bedre forhold på strækningen i byen.

Anlægsarbejdet forventes igangsat i uge 26, og afsluttet ultimo oktober. Det vil være muligt at benytte strækningen i anlægsperioden, men det anbefales at benytte alternative veje.

Vi beklager de gener arbejdet må medføre.

Som led i forbedring af trafiksikkerheden på Humlebæk Strandvej, skal der etableres venstresvingsbane samt helleanlæg på strækningen mellem Hejreskov Alle og Krogerupvej (udfor Louisiana).

Strandvejen kan benyttes i hele anlægsperioden, men der vil være indsnævring af vejbaner og hastigheden bliver reduceret. 

Anlægsperioden forventes at være fra ultimo august til ultimo december 2017. 

Vi dæmper farten og sikrer samtidig den grønne rabat for parkering.

I trafikforsøget anlægges to mobile chikaneanlæg før og efter fiskerlejet og den eksisterende stenrække der allerede er udlagt i rabatten flyttes tættere på vejkanten.

Dermed vil parkering være på vejbanen. Med biler parkeret på vejbanen er det hensigten at farten vil blive lavere i området.

Projektet varer fra juli 2017 til sommeren 2018, hvor trafikforsøget evalueres. 

Til august begynder Fredensborg Kommune arbejdet med at udskifte vejbroen over Nive Å ved Nivaagaards Malerisamling.

Broen vil være spærret for trafik i anlægsperioden som forventes at være fra ultimo august til januar 2018. 

Trafikanter kan benytte omkørselsrute enten via Strandvejen, eller via Nivåvej, Brønsholm Kongevej og Møllevej. 

Vi beklager de gener som arbejdte medfører. 

Vi omlægger parkeringsbåsene på Lilletorv og ændrer ensretningen for kørsel over torvet. Den nye løsning harmonerer med Strategisk Helhedsplan for Fredensborg bymidte, så parkeringssøgning går fra Jernbanegade mod Bagerstræde og Passagen.

De to nye bænke flyttes til en anden placering i gågadezonen, så handicapparkeringen kan komme tættere på Apoteket.

Projektet forventes udført medio 2017.

Vi forbedrer i 2017 serviceniveauet på vores 16 mest benyttede busstoppesteder + stoppestederne på Teglgårdsvej i Humlebæk. Det betyder fx udskiftning af buslæskærm, opgradering af belægning m.m..

Arbejdet vil foregå trin for trin og vil blive afmærket lokalt. Oplysninger om eventuel midlertidige flytning af busstoppesteder eller andre ændringer i forhold til køreplaner vil blive kommunikeret af Movia.

Er du interesseret i at vide, hvilke busstoppesteder der forbedres kan Trafik kontaktes på trafik@fredensborg.dk.
Projektet forventes udført ultimo 2017.

 

I de kommende år opsætter Fredensborg Kommune stivejvisningstavler på udvalgte trafikstier og lokalstier der forbinder transportmål i kommunen.

Skiltene vil vise vej til nær- og fjernmål, og gøre det nemmere at finde rundt på stisystemet.

 Anlægsarbejdet med opsætningen af de nye skilte begynder i Nivå, hvor vi opsætter stivejvisningstavler i sommeren 2017. 

 

Vil du se alle de steder vi har lagt ny asfalt i 2016 eller alle de steder der er planlagt asfaltarbejde i 2017.

Planlagt asfaltering i 2017

Her var vi med asfaltmaskinen i 2016