Det er patientens bopælskommune, der er forpligtet til at yde kørsel eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning efter udskrivning fra sygehus. 

Der er efter visse kriterier mulighed for at søge om hjælp til dette.

Pensionister har adgang til kørsel eller befordringsgodtgørelse ved genoptræningsforløb, der foregår på sygehuset eller i kommunen efter udskrivning fra sygehus.

Andre end pensionister har adgang til kørsel eller befordringsgodtgørelse, hvis vedkommendes tilstand udelukker kørsel med offentlige transportmidler, samt når afstanden til genoptræningsstedet overstiger 50 km.

For både pensionister og ikke-pensionister er det en forudsætning for udbetaling af befordringsgodtgørelse, at udgiften overstiger et vist beløb. For pensionister er beløbet fastsat til 25 kr., og for andre er beløbet fastsat til 60 kr.

Hvis genoptræningsstedet er valgt efter reglerne om patienternes frie valg på genoptræningsområdet, er der en begrænset ret til befordringsgodtgørelse. Bopælskommunen er da alene forpligtet til at yde befordringsgodtgørelse svarende til det, vedkommende ville have været berettiget til, hvis vedkommende var behandlet på det behandlingssted, som kommunen eller regionen (specialiseret, ambulant genoptræning) ville have henvist til.

Vedrørende henvisning og tider
Allan Christiansen: 41 95 45 12 
Lene Banke : 41 95 45 10 

Andre spørgsmål
Leder af Træning og Rehabilitering: Benedicte Fenger 25 51 89 87 


Kommunen har efter servicelovens § 117 mulighed for at yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler til et visiteret træningsforløb. Det er kommunen, der vurderer, hvorvidt der skal ydes tilskud til en borger.

Tilskuddet kan bl.a. ydes i de tilfælde, hvor befordringsomkostningerne er så store, at det kan forhindre den pågældende i at tage imod behandlingstilbudet.

Kommunens afgørelse om tilskud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Der henvises også til reglerne om personligt tillæg efter lov om social pension.

Fredensborg Kommune tilbyder mulighed for selvtræning på kommunens 5 træningscentre — Benediktehjemmet, Lystholm, Egelunden, Mergeltoften og Øresundshjemmet. 

Selvtræning indebærer, at du tilbydes individuel programlægning og instruktion hos en af kommunens fysioterapeuter samt mulighed for opfølgning og justering efter behov. 

Du skal være pensionist for at kunne benytte dig af tilbuddet. 
 

Pris og betaling
Den måned, hvor du starter som selvtræner, er gratis. Herefter betales månedsvis forud for en hel måned ad gangen. Ved tilmelding får du tilsendt et girokort. 

Skulle du ønske at holde pause fra selvtræningen (min. 1 måned), meddeles det til administrationen en måned før, for at opnå betalingsfrihed. 

Træningstider
Se opslag på det enkelte center. Vær opmærksom på at træningsfaciliteterne også anvendes til individuel genoptræning i dagtimerne. Den individuelle træning samt hold har altid førsteret. 

Da antallet af genoptræningshold varierer, må det forventes at der indimellem kan forekomme ændringer i selvtræningstiderne. 
Ved midlertidige eller permanente ændringer, vil dette annonceres hurtigst muligt på de enkelte centre. Hold derfor øje med opslagstavlerne. 


Praktiske oplysninger
• Du træner på eget ansvar i træningscentret 
• Der ydes ikke kørsel til selvtræning 
• Træning skal foregå i hensigtsmæssigt tøj—er du i tvivl, så spørg den terapeut, der instruerer dig 
• Det er kun tilladt at anvende indendørs fodtøj i træningssalene 
• Dit træningsprogram sidder alfabetisk efter efternavn i mappen for selvtrænere i træningslokalet 
• På Mergeltoften er etableret en ordning, hvor du betaler 100 kroner i depositum for en nøgle. Dette beløb refunderes naturligvis, hvis du skulle ønske at stoppe som selvtræner

Fysioterapeut Lene Banke: 41 95 45 10 
Fysioterapeut Line Lykke: 25 58 25 57 

Ved spørgsmål omkring betaling, pausemelding mm. rettes henvendelse til administrativ medarbejder Charlotte Juul Linné 

72 56 25 63 hverdage mellem 08.30 og 13.

Selvtræningssteder

Træning Benediktehjemmet 
Benediktevej 30, 3480 Fredensborg 1. sal 

Træning Egelunden 
Egedalsvænge 17, 2980 Kokkedal 

Træning Lystholm 
Lystholm 20, 3480 Fredensborg 

Træning Mergeltoften 
Mergeltoften 8A, 2990 Nivå 

Træning Øresundshjemmet 
Øresundsvej 52, 1. sal, 3050 Humlebæk