Velkommen til siden om alkohol- og stofbehandling.
Her kan du få hjælp til komme videre i livet, hvis du har et misbrug af den ene eller anden art.
Har et overforbrug af alkohol, er på stoffer eller benytter euforiserende stoffer - og bare gerne vil ud af dit misbrug. 

Kontakt
Rusmiddelkonsulent Morten Henriksen
mohe@fredensborg.dk - tlf. 22 27 75 47
Byvejen 14, 2990 Nivå

Mandag – torsdag  kl. 09 - 15 og fredag kl. 09 - 12.

•    Alle rådgivnings – og behandlingsforløb er gratis og henvender sig borgere over 18 år
•    Samtalerne udføres af fagpersoner med udgangspunkt i dine ønsker om forandring.
•    Dit behandlingsforløb planlægges i samarbejde med dig og eventuelle pårørende.
•    Behandlingsforløbet er primært ambulante samtaler.

Vi forventer af dig
•    At du involverer dig og tager ansvar for din behandling.
-    Dette sker ved, at du giver os et kendskab til din situation, ønsker og behov.
-    Det er samtidig vigtigt at du møder til de planlagte samtaler.

Rusmiddelcenter Fredensborg er godkendt til socialbehandling jf. sundhedslovens § 141 (alkohol) og servicelovens § 101 (euforiserende stoffer) og tilbyder både individuelle forløb og afklaringskursus til borgere over 18 år.

Råd og vejledning

 • Du mødes med åbenhed og anerkendelse 
 • Du får information om os, lovgivningen og processen og vi får information om dig, dine rusmiddelvaner og dit ønske om forandring. 
 • Samtalen varer ca. 1 time.
 • Samtalen har til formål at afdække, hvorvidt rusmiddelbehandling er relevant.

Udredningssamtalen

 • Samtalen har til hensigt at afklare dit behandlingsbehov og tilbyde dig den rette behandling. 
 • Det er derfor vigtigt at vi får så relevant information af dig som muligt. 
 • Samtalen varer ca. 2 timer.

Behandlingsplanssamtalen

 • Samtalen har til hensigt at sikre at du får mulighed for at gennemlæse og kommentere den behandlingsplan der er udarbejdet ud fra de informationer du har givet os i de 2 første samtaler. 
 • Samtalen varer ca. 30 minutter.

Behandlingen

 • Fredensborg Kommune er godkendt til at varetage psykosociale samtaler om brug af alkohol såvel som euforiserende stoffer.
 • Både den psykosociale behandling (samtale) og den farmakologiske behandling (medicin), varetages af enten regionale, kommunale eller godkendte private behandlingssteder. 
 • Behandlingen tager udgangspunkt i anerkendte metoder. 
 • Behandlingen kan være både individuelle eller gruppe forløb.

Lovgrundlag 
Uddrag af Serviceloven, lovbekendtgørelse nr. 810 af 19 juli 2012 

§ 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling til stofmisbrugere. 

Stk. 2. tilbud efter Stk 1. skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen. 

Stk. 3. Social og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.
 
Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentlig behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. 

Stk. 5. Fristen efter stk. 2 fraviges, hvis en person vælger at blive behandlet i et andet offentlig eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. 

Stk. 6. retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. 

Lovgrundlag 
ddrag af Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 913 af 13 juli 2010 

§ 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. 

Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. 

Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. 

Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. 

Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. 
 

Har du arbejde eller er du under uddannelse ? 

Har dit forbrug af illegale rusmidler taget overhånd? Så er tilbuddet om gratis, anonym stofbehandling måske et tilbud for dig.

Kommunerne tilbyder gratis og anonym stofbehandling til borgerne, som bruger illegale rusmidler, og som ikke har sociale problemer. I den forbindelse har Fredensborg Kommune indgået samarbejde med Fonden Novavi-ambulatorierne i Danmark og med Helsingør Rusmiddelcenter, Helsingør kommune

Behandlingen foregår i Fonden Novavi i Lyngby og Hvidovre, hvis du er over 25 år. Er du under 25 år, kan du ud over tilbuddene i Lyngby og Hvidovre, vælge et særligt tilbud for unge, som ligger i København.
Behandlingen i Helsingør Rusmiddelcenter foregår i Helsingør.

Hvis du ønsker at starte i behandling eller høre mere om tilbuddet, skal du kontakte Rusmiddelcenter Fredensborg i Fredensborg Kommune. Her vil du få hjælp til at finde ud af om dette tilbud kunne være det rette for dig. Du er naturligvis 100 % anonym.

Kontakt

Rusmiddelkonsulent
Morten Henriksen
mohe@fredensborg.dk
Tlf. 22 27 75 47

Alternativ kan du kontakte:

anonym@novavi.dk 

Tlf. 27 45 80 65

Helsingør Rusmiddelcenter
rusmiddel@helsingor.dk
Tlf.49 28 35 80

 

 • Tilbuddet er for dig, som er over 18 år
 • Du mødes med åbenhed og anerkendelse
 • Du opnår indsigt i og får viden om afhængighed og medafhængighed
 • Du får mulighed for at tale om din situation
 • Du lærer at sige fra, lytte til dine egne behov og slippe kontrollen
 • Samtalen varer 1 time
 • Tilbuddet består som udgangspunkt i 6 samtaler


Hvis du som vigtig aktør i en borgers liv vurderer eller er i tvivl om, hvorvidt vedkommende har brug for hjælp til at ændre rusmiddelvaner, er du velkommen til at kontakte rusmiddelkonsulent Morten Henriksen på  22 27 75 47.

Alkolinjen er en national telefonrådgivning, hvor du kan få støtte og hjælp til dit eller din pårørendes alkoholproblem.

Vores professionelle rådgivere vejleder dig om, hvad du kan gøre for at komme videre.
Du kan også få information om, hvor du eller din pårørende kan få mere hjælp til en positiv forandring.

Ring gratis 80 20 05 00  på alle hverdage mellem 11 -15 og tal med en professionel rådgiver.