Pleje- og Aktivitetscentrene tilbyder

  • dagsaktiviteter for borgere og
  • plejehjem tilbydes borgere, som er afhængige af pleje og omsorg flere gange i døgnet, og hvor plejen ikke kan gives i anden bolig.
     

Følgende kriterier skal være opfyldt:

  • Du har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og har behov for hjælp og støtte hele døgnet.
  • Du er ikke afhjulpet med dagtilbud eller aflastning.
  • Du har behov for hjælp mere end otte gange i døgnet, eller du kan ikke være alene mellem besøgene. Eventuelle pårørende kan ikke varetage omsorgen mellem besøgene.


Sådan søger du
Du selv, din familie, din læge eller sygehuset kan kontakte visitation med henblik på visitation til plejehjemsplads.

Har man ikke mulighed for at blive boende i sin egen bolig på grund af fysiske handicap eller behov for særlig pleje, har kommunen en række ældreboliger og plejeboliger, som man kan blive visiteret til.

En ældrebolig er en handicapvenlig bolig. Der er ingen særlig service i disse boliger, men du kan få hjemmehjælp og andre hjælpemidler, så du fortsat kan klare hverdagen.

En plejebolig er placeret på et pleje- og aktivitetscenter. Her får du hjælp døgnet rundt.

Du skal henvende dig til Visitationen på rådhuset i Kokkedal på telefon 72 56 50 07 for at blive indstillet til ældrebolig eller plejebolig.

Der er et antal midlertidige pladser på Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm i Fredensborg.

En midlertidig plads bevilges af Visitationen. Du skal henvende dig til Visitationen på rådhuset i Kokkedal  for at blive indstillet til en midlertidig plads.

Disse pladser er beregnet på borgere der f.eks. har behov for genoptræning, aflastning eller et midlertidigt behov for særlig pleje, der ikke kan tilgodeses i eget hjem.
Opholdet kan være op til 3 måneder. Der er en egenbetaling på 150 kr. pr. døgn.