Alle mennesker er forskellige, og vi drives af forskellige former for motivation. Uanset hvad der driver, så skaber det frivillige engagement værdi for samfundet og din kommune..

Vi vil gerne skabe engagerede fællesskaber, og vi arbejder efter fælles værdier for et ligeværdigt samarbejde:

  • Forskellighed og fællesskab. Alle mennesker har en værdi i sig selv, og forskellighed er en styrke for fællesskabet.
  • Ligeværdighed og ansvar. Frivillige og ansatte har ikke samme ansvar, men vi er ligeværdige i samarbejdet.
  • Anerkendelse. Det er vigtig at ankerkende det, vi hver især kan bidrage med praktisk og som mennesker.

Frivilligcharteret beskriver de grundlæggende værdier og spilleregler for et ligeværdigt samarbejde mellem den frivillige verden og Fredensborg Kommune.

Frivilligcharteret er udviklet i et samarbejde mellem repræsentanter fra Frivilligcenter Fredensborg, Ældre Sagen, Kulturelt Samråd og Fredensborg Kommune.

Se frivilligcharteret her


Frivilligcenter Fredensborg kan formidle kontakt og hjælpe dig i gang med frivilligt arbejde.

Du er også velkommen til at kontakte Frivilligcenter Fredensborg, hvis du har en idé til et projekt eller en ny aktivitet. Læs mere på www.frivilligcenterfredensborg.dk

Fredensborg Kommune uddeler økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18 Lov om Social Service.

Puljens særlige indsatsområder er socialt frivilligt arbejde med fokus på livskvalitetsforbedrende aktiviteter og tiltag for udsatte grupper, børn, ældre, handicappede, familier eller enkeltindivider. Støttemidlerne kan søges af foreninger eller enkeltpersoner, der udfører frivilligt socialt arbejde lokalt i kommunen indenfor det socialt humanitære område.

Kvittering for modtagelse af ansøgning samt meddelelse om bevilling af tilskud eller afslag fremsendes til foreningens e-boks. Udbetaling af tilskud vil ske til foreningens Nemkonto, som er tilknyttet CVR-nummeret. Foreninger uden CVR-nummer og Nemkonto kan ikke modtage tilskud. 

Der skal indsendes regnskab for forbrug af de tildelte midler senest sidste hverdag i marts.

Regninger og udgifter på mere end 5.000 kr. skal vedlægges regnskabet som dokumentation. Fredensborg Kommune forbeholder sig ret til at bede om yderligere dokumentation, hvis kommunen finder det nødvendigt.

Find skabelon til budget og regnskab her

Uforbrugte midler skal tilbagebetales til kommunen på reg.nr. 4319 og kontonr. 0011779433. Mærk venligst indbetalingen ”§18” og foreningens navn. Det er ikke muligt, at overføre uforbrugte midler til næste regnskabsår.

Der kan søges støtte til aktiviteter der:

• Bæres af frivilligt ulønnet arbejdskraft.
• Foregår i samarbejde mellem flere frivillige foreninger eller kommunen.
• Skaber opmærksomhed om frivilligt socialt arbejde og sociale tilbud fx annoncer, trykning af foldere og større arrangementer.
• Er nyskabende i forhold til målgruppe eller aktivitet.
• Styrker sociale netværk og fællesskaber.
• Giver borgere med særlige behov nye muligheder og øger livskvaliteten.
• Styrker og udvikler den frivillige indsats fx kompetenceudvikling af frivillige.

Der ydes støtte til transport af frivillige, hvis transporten er en forudsætning for, at den frivillige kan gennemføre sit arbejde. Det er muligt, at søge støtte til administrationsudgifter som porto, kontorartikler og telefon, men udgiften må maksimalt udgøre 25 pct. af det samlede støttebeløb, der ansøges om.

Der ydes sædvanligvis ikke støtte til

• Landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter, indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm.
• Løn eller anden form for aflønning medmindre lønnen indgår som driftsstøtte i forbindelse med etablering at samarbejdsprojekter.
• Udflugter, rejser og fortæring, som ikke er en del af en aktivitet for målgruppen fx ryste-sammen ture kun for de frivillige.
• Bestyrelsesarbejde og aktiviteter af bestyrelsesmæssig karakter i foreninger og organisationer.
• Aktiviteter med et politisk, religiøst, underholdende eller kommercielt formål.

Der kan maksimalt søges om tilskud på 120.000 kr. og halvdelen af puljen prioriteres til aktiviteter inden for ældreområdet. Ansøgningsfristen er 1. oktober til hoveduddelingen og 1. maj til restuddelingen.

Der kan søges støttemidler til aktiviteter, som går på tværs af kommunegrænser via den Fælleskommunale pulje

Frivillig på Fredensborg Bibliotekerne  www.fredensborgbibliotekerne.dk/bliv-frivillig

Frivillig på Pleje- og Aktivitetscenteret Egelunden
kontakt Berit Vikmann BVE@fredensborg.dk eller tlf. 72 56 58 45

Frivillig på Pleje- og Aktivitetscenteret Bendiktehjemmet
kontakt Kirsten Almdal kial@fredensborg.dk tlf. 72 56 24 78

Frivillig på Pleje- og Aktivitetscenteret Lysholm
kontakt Charlotte Dyrby chdy@fredensborg.dk eller tlf. 72 56 28 15

Frivillig på Pleje- og Aktivitetscenteret Mergeltoften
kontakt Putte Lysgaard PULY@fredensborg.dk eller tlf. 72 56 57 50

Frivillig på Pleje- og Aktivitetscenteret Øresundshjemmet
kontakt Marika Worm oresundshjemmet@fredensborg.dk eller tlf. 72 56 31 55

Frivillig i Lindehuset i Fredensborg
kontakt Marianne Høyland Poulsen Lindehuset@fredensborg.dk eller tlf. 72 56 27 64

Frivillig i Humlebæk Dagcenter
kontakt Trine Zørn triz@fredensborg.dk eller tlf. 72 56 28 29

 

 

Foreningsportalen er Center For Frivilligt Socialt Arbejdes (CFSA) guide til foreninger og frivillige organisationer på velfærdsområdet. I portalen kan du pt. få overblik og oplysninger om knap 500 regionale og landsdækkende frivillige sociale foreninger i Danmark.

Portalen udbygges løbende.

Foreningsportalen er finansieret med midler fra den nationale civilsamfundsstrategi. CFSA udvikler og driver Foreningsportalen for Social- og Indenrigsministeriet.

Link til portalen