Her kan du læse om hvordan du forholder dig, hvis du føler dig generet af støj.

Der findes vejledende grænseværdier for de fleste typer af ekstern støj. 
En vejledende grænseværdi er et udtryk for en støjbelastning, som Miljøstyrelsen vurderer, er miljømæssigt og sundhedsmæssig acceptabel. Men fordi de forskellige typer af støj ikke er lige generende, reguleres støj af forskellige vejledninger fra Miljøstyrelsen. 
 

Hvis du er generet af støj fra dine omgivelser (naboer, en nærliggende virksomhed eller andet), anbefaler kommunen, at du selv starter med at tage kontakt til naboen/virksomheden m.v. for at løse problemet. 

Hvis det ikke lykkes, har du mulighed for at klage til kommunens Team Miljø. 

Du kan klage til kommunen, hvis du mener, at en aktivitet ikke overholder lovgivningens krav til støj. Kommunen har mulighed for at gribe ind med hjemmel i miljølovgivningen i visse typer af støjgener.

Hvad kan jeg klage over til kommunen 
• Generel støj fra virksomheder og forretninger 
• Støj fra restauranter, caféer, barer og lignende 
• Støj fra køleanlæg, fyringsanlæg og ventilationsanlæg 
• Støj fra sportsanlæg og støjende fritidsaktiviteter 
• Støj fra midlertidige bygge- og anlægsarbejder 
• Støj fra varmepumper 
• Støj fra private dyrehold – f.eks. høns 
• Støj fra ikke-erhvervsmæssig anvendelse af motordrevne redskaber, værktøj og lignende 
• Støj fra knallertkørsel eller lignende på privat grund uden for godkendte baner. 

Hvad kan jeg ikke klage over til kommunen
• Støj fra privatpersoner, f.eks. høj musik eller støjende adfærd. 

Hvis du har problemer med din nabo på grund af støj fra f.eks. musikanlæg eller larmende adfærd, kan du i første omgang gøre din nabo opmærksom på, at støjen generer dig. Hjælper det ikke, gælder der forskellige regler for, hvordan du kan klage: 

• Bor du i privat udlejningsbolig, kan du prøve at kontakte din udlejer. Hvis din nabo hverken reagerer på din klage eller udlejers krav om ordentlig opførsel, har udlejer mulighed for at opsige din nabos lejemål. 

• Bor du i et alment boligbyggeri, kan du kontakte kommunens beboerklagenævn. Nævnet har til formål at afgøre tvister mellem beboere i det almene boligbyggeri. Læs mere her.

• Bor du i ejerbolig, og ønsker at klage over en anden ejerbolig, kan du kontakte grundejerforeningen. 

• Hvis du er akut generet af støj, og det ikke hjælper med venlige henstillinger, kan du kontakte politiet. 

Hvordan klager jeg til kommunen? 
For at klagen bliver fuldt oplyst, er det en fordel at anvende Klageskema – Miljø

Blanketten kan mailes eller sendes til kommunen. 

På bagsiden af blanketten kan du læse om anonymitet i forbindelse med klager. 

Hvad sker der, når jeg klager til kommunen? 
Modtager kommunen en klage over støj, foretager Team Miljø typisk et tilsyn for at vurdere, om der er tale om en væsentlig gene for omgivelserne. 

Her er det afgørende, om generne ligger ud over, hvad du almindeligvis må acceptere i det område, som du bor i. Vurderer kommunen, at der er tale om en væsentlig gene, kan der gives henstilling eller påbud til grundejer, virksomheden eller byggepladsen om at bringe forholdene i orden. 

Kommunen har endvidere mulighed for at nedlægge forbud eller foretage politianmeldelse af aktiviteter, der ikke efterkommer de gældende miljøkrav.

Ekstern støj fra virksomheder  
herunder energiproducerende anlæg (f.eks. luft-til-vand varmepumper) hos private. 

Den maksimale støjpåvirkning en bestemt virksomhed, må udsætte dens naboer for, afhænger af den generelle anvendelse af det område, hvor naboerne er placeret. 

Støjkravene i områder med høj baggrundsstøj, f.eks. erhvervsområder, er ikke så skrappe som kravene i områder med lav baggrundsstøj, f.eks. boligområder. Der er forskellige krav for dag-, aften- og natperioder. 

I miljømæssig sammenhæng betragtes varmepumper som energiproducerende anlæg og er derfor omfattet af ovenstående støjvejledning nr. 5/1984 fra Miljøstyrelsen. 

I boligområder er der især skrappe grænser for støj om natten. Disse grænseværdier gælder i ethvert punkt på naboejendommes arealer, d.v.s. allerede i skellet mellem din og dine naboers ejendomme. 

Det er derfor vigtigt, at du allerede inden køb af varmepumpe er opmærksom på støjniveauet og placeringen af den udendørs del af varmepumpen. Dette gælder især ved luft-til-vand varmepumper, da støjen fra disse pumpers udendørs del bliver kraftigere jo lavere udetemperaturen er. 

Læs mere om installation af luft-til-vand varmepumper i Energistyrelsens guide.

I guiden omtales en støjberegner på deres hjemmeside, hvor du skønsmæssigt kan få et indtryk af støjudbredelsen fra den udendørs del af varmepumpen, afhængig af dennes placering på grunden. 
Du kan finde støjberegneren her

Ved at følge de forskellige links herunder, kan du finde mere information om forskellige typer af ekstern støj: 

Støj og lugt fra restaurationer

Støj fra skydebaner

Støj fra motorsportsbaner

Støj fra flyvepladser

Støj fra midlertidige aktiviteter 

Denne bekendtgørelse omfatter bl.a.: 
• Sandblæsning af bygningsfacader eller fritstående stålkonstruktioner
• Støjende og støvende nedrivningsaktiviteter 
• Nedknusnings af bygge- og anlægsmaterialer 
• Støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt 

Disse aktiviteter skal anmeldes til kommunen senest 14 dage, før aktiviteten agtes påbegyndt. Anmeldelse kan ske på nedenstående skema. 

Arbejdet kan ikke udføres, før der foreligger en tilladelse fra kommunen. 
Skema til anmeldelse af midlertidige aktiviteter.

Klag over støj

Læs Energistyrelsens guide 'Styr på støjen'