Der kan være mange spørgsmål, som trænger sig på, når man er forældre til et handicappet barn.

  • Hvilken behandling eller træning har vores barn brug for?
  • Hvordan bliver fremtiden for vores barn - kan han/hun gå i en almindelig vuggestue/dagpleje?
  • Hvordan kan vi få vores familie til at fungere, når barnet sluger alle ressourcer?
  • Kan vi få økonomisk hjælp?
  • Hvilke fagfolk kan hjælpe os?
  • Hvem kan vi tale med om det, vi går og tænker på?

 

Hvis du er forælder til et handicappet barn under 18 år, er der mulighed for at få tilskud til dækning af nogle udgifter af kommunen.

Kommunen skal dække de nødvendige merudgifter til forsørgelse af børn og unge under 18 år, som har en betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller langvarige og indgribende lidelser.

Forældre kan kun modtage tilskuddet, hvis barnet bor hjemme.

Merudgifterne fastsættes ud fra et overslag over dine sandsynliggjorte eller dokumenterede udgifter.

Din sagsbehandler tager udgangspunkt i et standardbeløb. Dine merudgifter har betydning for, hvor meget du bliver tildelt i støtte. Merudgifter kan gives i forbindelse med både løbende udgifter og enkeltudgifter.

Du får derefter udbetalt et fast månedligt standardbeløb. Dette beløb kan reguleres, hvis du i løbet af året får ekstraudgifter. Beløbet er uafhængigt af forsørgerens indtægt og er skattefrit.

Hvis du har udgifter til særlige diætpræparater, som benyttes til børn med de livsvarige sygdomme phenylketonuri (Føllings sygdom) og alcaptonori, er det staten som betaler disse udgifter (Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik). Tilskuddet gives uafhængigt af det fastsatte minimumsbeløb.

Hvis du er forælder til et handicappet barn, kan du få dækket tabt arbejdsfortjeneste, hvis du selv passer dit barn. Du skal opfylde en række betingelser for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste, og det er din kommune, som skal udbetale ydelsen.

Du kan modtage ydelsen i de tilfælde, hvor dit barn skal passes i hjemmet, og hvor det er mest hensigtsmæssigt, at én af forældrene tager sig af pasningen. Dit barns handicap skal være betydeligt og medføre en varigt nedsat funktionsevne.

Beløbsstørrelse
Ydelsen for tabt arbejde fastsættes på baggrund af din tidligere bruttoindtægt. Hvis din arbejdsgiver indbetaler pension til dig og arbejdsgiverbidraget er fastsat i en kollektiv overenskomst eller i en individuel ansættelsesaftale, kan der ydes tabt arbejdsfortjeneste til din pensionsopsparing.

Tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, som du skal betale skat af.