Kommunen kan i særlige tilfælde yde handicappede hjælp til indkøb af varige forbrugsgoder, som normalt ikke findes i et sædvanligt indbo.

Forbrugsgoder kan fx være

  • en el-scooter,
  • særlige køkkenmaskiner,
  • opvaskemaskiner eller
  • lignende med en speciel tilretning, som gør dem handicapvenlige.

Ansøgning om forbrugsgode

Spørgeskema el-køretøj

Bevilling af forbrugsgoder sker efter en konkret og individuel vurdering foretaget af sagsbehandlerterapeuterne. For at kunne foretage en faglig kvalificeret vurdering vil sagsbehandlerterapeuten besøge borgeren i hjemmet og det kan være nødvendigt at indhente lægedokumentation.

Forbrugsgodet skal i væsentligt grad kunne lette den daglige tilværelse og afhjælpe følgerne af en funktionsnedsættelse.

Når betingelserne er opfyldt og sagsbehandlerterapeuten har vurderet, at borgeren har et reelt behov, kan der ydes tilskud, hvis udgiften er over 500 kr. Der vil være en egen andel, som udgør 50 % af udgiften på et standard produkt. Der ydes som regel ikke støtte til reparation og udskiftning.


Kommunens sagsbehandlere må kun bevilge støtte til forbrugsgoder, hvis du har ret til det efter loven. Derfor har de brug for at vide noget om dig og din situation, for at kunne afgøre, om du kan få det, du har søgt om.

Retssikkerhedsloven og forvaltningsloven beskriver, hvilke rettigheder og pligter, borgeren og kommunen har i behandlingen af ansøgninger om hjælp, herunder også forbrugsgoder.

Kommunen skal give dig mulighed for at medvirke til behandlingen af din sag, og har ansvaret for at indhente de oplysninger, der har betydning for din sag. Sagsbehandleren vil først og fremmest spørge dig, men kan også, hvis du har givet tilladelse til det, indhente oplysninger fx fra din privat praktiserende læge eller en speciallæge.

Du har pligt til at samarbejde
Din sagsbehandler skal selvfølgelig acceptere, hvis der er ting, du ikke vil oplyse om eller hvis du ikke vil give tilladelse til, at der indhentes oplysninger fra andre. Din ansøgning afgøres så uden disse oplysninger. Det kan betyde, at du ikke får den hjælp du har søgt om eller at du får mindre end det du har søgt om.

Som borger har du pligt til at samarbejde med sagsbehandleren, og bidrage med relevante oplysninger. Det er sagsbehandlerens opgave at give dig mulighed for dette. Det betyder bl.a., at hvis du ikke kan tale, forstå dansk eller har et svært hørehandicap, kan du få gratis hjælp fra en tolk. Det er sagsbehandleren der vurderer, om du har ret til tolk eller har behov for anden hjælp på grund af et handicap.

Kom med alle relevante oplysninger fra starten
Det er rigtig godt at komme med så mange oplysninger som muligt allerede i forbindelse med ansøgningen. Det har vi her på siden givet dig mulighed for, og vi håber selvfølgelig det er til gavn for både dig og os.