Foreninger, der modtager tilskud efter Fredensborg Reglerne, skal hvert år indsende et foreningsregnskab.

Regnskabet bruges til at beregne foreningens tilskud.
Det skal være modtaget hos kommunen senest 1. oktober.

Regnskabet skal indeholde følgende:

 • foreningens navn
 • foreningens CVR nr.
 • Regnskabsår fx 1. januar – 31. december
 • navne på og underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer
 • ledelsespåtegning
 • navn på og underskrift af revisor
 • revisionspåtegning
 • samlet kontingentindtægt for medlemmer under 25 år
 • samlet kontingentindtægt for medlemmer fra og med 25 år
 • alle tilskud fra kommunen opgjort i tilskudstyper
 •  udgifter til trænere/instruktører af medlemmer under 25 år*
 • resultatopgørelse og balance

*Skal kun fremgå af regnskabet for foreninger, som har modtaget eller søger om tilskud til træner- /instruktørudgifter.

I Vejledning til opsætning af ”Det gode foreningsregnskab” beskrives kravene til regnskabsaflæggelse og der kan ses eksempler.

 

I henhold til folkeoplysningsloven skal foreninger, der modtager kommunale tilskud, aflægge regnskab for de modtagne tilskud.

Regnskabet skal i henhold til lovens § 29, stk. 2 dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven og Fredensborg Reglerne.

Hvis foreningen søger om lokale tilskud skal leje- eller fremlejeindtægter fremgå af regnskabet.

Alle udgiftsbilag skal medsendes.

Regnskabet for egne lokaler skal indeholde:
• Renter af godkendt prioritetsgæld
• Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen
• Ordinær vedligeholdelse
• El, vand og varme
• Rengøringsudgifter samt fornødent tilsyn

Regnskabet for lejede lokaler skal indeholde:
• Lejeudgift
• Udgifter til almindeligt vedligehold jf. lejekontrakten, herunder lys, varme, rengøring og eventuelt tilsyn

Der udtages hvert år et antal regnskaber til yderligere revision. De udvalgte foreninger skal herefter indsende formandens beretning, referat fra genereal forsamlingen samt supplerende regnskabsmateriale og bilag.

Revision af regnskaber for tilskud efter folkeoplysningsloven sker efter regler fastsat af Fritids- og Idrætsudvalget.

Hvis regnskabet ikke indeholder de ønskede oplysninger, kan det ikke bruges til at beregne foreningens tilskud.

Efter henvendelse fra kommunen vil foreningen have 15 hverdage til at indsende de manglende oplysninger. Sker dette ikke fratrækkes foreningen 10 % af det samlede tilskud.

 

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du altid kontakte Center for Læring, Fritid og Sundhed på 72 56 50 00 eller på kultur@fredensborg.dk.