Alle foreninger, aftenskoler, selvorganiserede grupper, enkeltpersoner og landsdækkende organisationer har mulighed for at søge om puljemidler til forskellige aktiviteter i kommunen.

Frister for ansøgning af puljemidler
Den fælleskommunale pulje til frivilligt socialt arbejde 1. maj
Pulje til frivilligt socialt arbejde hoveduddeling 1. oktober og restuddeling 1. maj.
Fritidspuljen for 2017 er 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november
Kulturpuljen 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august og 1. november.

Ansøgningsskema til puljer i Word

Budget og regnskabsskabelon - Kultur- og Fritidspuljen

Budget- og regnskabsskabelon - Puljen til frivilligt socialt arbejde

Der er i år modtaget 28 ansøgninger på i alt 1.032.459 kr. og der var 315.513,64 kr. til rådighed i den fælleskommunale § 18 pulje.

Der er bevilget tilskud til:
Bedre Psykiatri Hillerød, Allerød, Gribskov og Halsnæs   12.000,00
Bisiddergruppen Nordsjælland       20.000,00
Dansk Blindesamfund Nordsjælland       15.000,00
Depressionsforeningen      11.000,00
Downs Foreningen Nordsjælland         5.000,00
Døveforeningen af 1866      15.000,00
Frivilligcenter Helsingør - Frivillig flygtningehjælp   14.500,00
Hjernesagen i Nordsjælland      75.000,00
"Klub Beethoven" Døvblevne i Nordsjælland         5.000,00
Nyreforeningen Nordsjælland      10.000,00
Offerrådgivningen i Nordsjællands politikreds      12.000,00
Osteoporoseforeningen afd. Nordsjælland        5.000,00
PTU-polioforeningen og ulykkespatientforeningen for Nordsjælland       20.000,00
SIND Nordsjælland (herunder rådgivningsgruppen)      55.000,00
Slaraffenlejr, Ungdommens Røde Kors  10.000,00
Snoezelhuset i Helsingør 22.000,00
Tandemklubben Nordsjælland   8.500,00

Der er givet afslag til:
Børn, Unge og Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter
Børns Vilkår
Børns Voksenvenner Roskilde
Danske Seniorer, Kreds Nordsjælland
Fit for Kids
Hjerteforeningens lokal Komité
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS)
Styrk din Krop netværket
Udviklingshæmmedes landsforbund
Frivilliggruppen - Nye veje til et godt liv
Ventilen Hillerød

 

Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm har oprettet en fælleskommunal pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde efter § 18 i Lov om Social Service.

Kommunerne bidrager hver med 1 kr. pr. borger.
Den samlede pulje er på cirka kr. 350.000. kr.

Puljen er målrettet foreninger, organisationer, projekter og aktiviteter der går på tværs af flere af de deltagende kommuner og derfor i nogle tilfælde ikke kan opnå støtte fra de enkelte kommuners § 18 puljer.

Sekretariatsfunktionen går på skift mellem kommunerne.

Du kan finde vejledning og ansøgningsskemaet via Hørsholm Kommune, som i 2016 varetager sekretariatsfunktionen 

Ansøgningsfrist var den 1. maj 2016

Puljen administreres efter følgende kriterier:

•    Der skal være tale om frivilligt socialt arbejde
•    Aktiviteterne skal være relevante for – og kunne benyttes af – borgere i flere kommuner
•    Aktiviteterne må gerne være nyskabende
•    Ansøgere skal oplyse, om der er søgt eller opnået støtte andre steder fra
•    Større landsdækkende organisationer, der har mulighed for at søge midler fra andre tilskudsgivere, tilhører ikke målgruppen for den fælleskommunale pulje, selvom aktiviteterne er lokalt forankrede.
•    Tildeling af støtte sker ud fra en helhedsvurdering af behov og økonomi

 

Fra Fritidspuljen kan der for eksempel søges støtte til udstyr og redskaber, særlige enkeltstående arrangementer, interessegrupper samt diverse udviklingsprojekter.

Ansøgningsfrister i 2017 er 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november

Se retningslinjer for Fritidspuljen her

Hvem kan ansøge
Godkendte folkeoplysende foreninger og aftenskoler
Selvorganiserede grupper
Enkeltpersoner
Paraplyorganisationer på det folkeoplysende område
- for dem alle gælder, at de skal holde til i Fredensborg Kommune.
Landsdækkende organisationer

Er I ikke organiseret i en forening eller er jeres forening endnu ikke godkendt, kan I kontakte Center for Kultur, Idræt og Sundhed på kultur@fredensborg.dk eller 72 56 50 00  og få af vide, hvad I skal gøre for at blive godkendt.

Sådan ansøger du  
Alle ansøgninger sendes til kultur@fredensborg.dk

Du kan forvente svar på din ansøgning i løbet af ca. 6 uger.

For at søge Fritidspuljen skal I udfylde et ansøgningsskema og en budget/regnskabsskabelon, som I finder her på siden til højre.

Når I ansøger om tilskud, skal I kun udfylde budgetkolonnen. Hvis/når I får tilskud, skal I udfylde regnskabskolonnen.

Hvad kan der søges tilskud til
Der kan søges tilskud til udstyr og redskaber, særlige enkeltstående arrangementer, start- og etableringsomkostninger, opstart af nye aktiviteter, udvikling af nye organisationsformer, samarbejder og partnerskaber, markedsføring, branding og interessegrupper.

 

Fredensborg Kommune uddeler økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18 Lov om Social Service. Puljens særlige indsatsområder er socialt frivilligt arbejde med fokus på livskvalitetsforbedrende aktiviteter og tiltag for udsatte grupper, børn, ældre, handicappede, familier eller enkeltindivider. Støttemidlerne kan søges af foreninger eller enkeltpersoner, der udfører frivilligt socialt arbejde lokalt i kommunen indenfor det socialt humanitære område.

Kvittering for modtagelse af ansøgning samt meddelelse om bevilling af tilskud eller afslag fremsendes til foreningens e-boks. Udbetaling af tilskud vil ske til foreningens Nemkonto, som er tilknyttet CVR-nummeret. Foreninger uden CVR-nummer og Nemkonto kan ikke modtage tilskud. 

Der skal indsendes regnskab for forbrug af de tildelte midler senest 31. marts 2017. Regninger og udgifter på mere end 5.000 kr. skal vedlægges regnskabet som dokumentation. Fredensborg Kommune forbeholder sig ret til at bede om yderligere dokumentation, hvis kommunen finder det nødvendigt.

Find skabelon til budget og regnskab her

Uforbrugte midler skal tilbagebetales til kommunen på reg.nr. 4319 og kontonr. 0011779433. Mærk venligst indbetalingen ”§18” og foreningens navn. Det er ikke muligt, at overføre uforbrugte midler til næste regnskabsår.

Der kan søges støtte til aktiviteter der

• Bæres af frivilligt ulønnet arbejdskraft.
• Foregår i samarbejde mellem flere frivillige foreninger eller kommunen.
• Skaber opmærksomhed om frivilligt socialt arbejde og sociale tilbud fx annoncer, trykning af foldere og større arrangementer.
• Er nyskabende i forhold til målgruppe eller aktivitet.
• Styrker sociale netværk og fællesskaber.
• Giver borgere med særlige behov nye muligheder og øger livskvaliteten.
• Styrker og udvikler den frivillige indsats fx kompetenceudvikling af frivillige.

Der ydes støtte til transport af frivillige, hvis transporten er en forudsætning for, at den frivillige kan gennemføre sit arbejde. Det er muligt, at søge støtte til administrationsudgifter som porto, kontorartikler og telefon, men udgiften må maksimalt udgøre 25 pct. af det samlede støttebeløb, der ansøges om.

Der ydes sædvanligvis ikke støtte til

• Landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter, indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm.
• Løn eller anden form for aflønning medmindre lønnen indgår som driftsstøtte i forbindelse med etablering at samarbejdsprojekter.
• Udflugter, rejser og fortæring, som ikke er en del af en aktivitet for målgruppen fx ryste-sammen ture kun for de frivillige.
• Bestyrelsesarbejde og aktiviteter af bestyrelsesmæssig karakter i foreninger og organisationer.
• Aktiviteter med et politisk, religiøst, underholdende eller kommercielt formål.

Der kan maksimalt søges om tilskud på 120.000 kr. og halvdelen af puljen prioriteres til aktiviteter inden for ældreområdet. Ansøgningsfristen er 1. oktober til hoveduddelingen og 1. maj til restuddelingen.

Der kan søges støttemidler til aktiviteter, som går på tværs af kommunegrænser via den Fælleskommunale pulje - se her på siden.

Foreninger, grupper, enkeltpersoner og institutioner kan søge Kulturpuljen.
Det er Kulturudvalget, der bevilger tilskud fra Kulturpuljen.

Hvad kan man søge tilskud til?
Der kan søges tilskud til kulturelle aktiviteter, der foregår i Fredensborg Kommue.

Med kulturelle aktiviteter menes kulturarrangementer og kulturprojekter, som f.eks.:
• koncerter
• teaterforestillinger
• byfester og festivaler
• kunstudstillinger
• danseopvisninger
• kulturformidlingsaktiviteter, f.eks. forfattermøder og kulturforedrag

Der kan søges om mindre tilskud til bogudgivelser, årsskrifter o.lign. med lokalhistorisk indhold. Mindre tilskud er tilskud op til 5.000 kr.

Ansøgninger om tilskud på over 100.000 kr. vil som hovedregel ikke blive imødekommet.

Ansøgere opfordres til at indsende deres ansøgninger så tidligt på året som muligt.

Man kan ikke søge tilskud til:
• kommercielle aktiviteter
• aktiviteter, der udelukkende henvender sig til foreningens egne medlemmer
• aktiviteter, der ikke er tilgængelige for offentligheden
• aktiviteter, der foregår udenfor kommunens grænser
• aktiviteter, der er afsluttet på tidspunktet for behandling af ansøgningen
• afvikling af allerede opstået underskud.
• anlægsudgifter
• indkøb af teknisk udstyr og inventar
• indkøb af kunstværker, instrumenter osv.
• rejser, transport og forplejning
• religiøse og politiske arrangementer
• foreningers ordinære driftsudgifter

I fordelingen af Kulturpuljens midler lægger Kulturudvalget særlig vægt på (i vilkårlig rækkefølge):
• kulturaktiviteter, der profilerer og synliggør Fredensborg Kommune.
• kulturaktiviteter, der kommer mange borgere i Fredensborg Kommune til gode.
• aktiviteter, der fremmer børn og unges deltagelse i kulturlivet.
• aktiviteter, der fremmer og bevarer lokale traditioner, identitet og kulturarv.
• aktiviteter med professionelt kunstnerisk indhold.
• kulturaktiviteter i samarbejde mellem foreninger, institutioner, kunstarter og by-samfund.
• nytænkende og innovative kulturelle aktiviteter.

Kulturudvalget lægger vægt på, at aktiviteten har et realistisk budget, og at arrangører af aktiviteter med et budget på over 5.000 kr. søger anden finansiering gennem egenfinansiering, deltagerbetaling/entréindtægter, sponsorater eller tilskud fra fonde eller andre puljer.

Kulturudvalget kan vælge at købe et arrangement og stille det gratis til rådighed for Fredensborg Kommunes borgere. I disse tilfælde er der ikke krav om egenfinansiering, entréindtægter osv.

Ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist til puljen fire gange årligt:
• 1. februar (behandles på udvalgsmødet i marts)
• 1. april (behandles på udvalgsmødet i maj)
• 1. juni (behandles på udvalgsmødet i august)
• 1. august (behandles på udvalgsmødet i september)
• 1. november (kun til aktiviteter i det følgende år)

OBS: Ansøgningen skal være Center for Kultur, Idræt og Sundhed i hænde, så ansøgningen kan blive behandlet af Kulturudvalget inden aktiviteten afholdes.

Kulturudvalget behandler ansøgningen på deres møde i måneden efter ansøgningsfristen. Man kan forvente svar på ansøgning ca. 6-7 uger efter ansøgningsfristen.
For sent indkomne ansøgninger vil automatisk modtage afslag.

Hvordan ansøger man tilskud fra Kulturpuljen?
For at søge puljen skal man udfylde et ansøgningsskema og et budgetskema, som du finder her på siden.

Ansøgningen skal indeholde:
Det er en forudsætning for behandling af ansøgningen, at ansøger rettidigt indsender:
• Udfyldt ansøgningsskema
• Udfyldt budgetskema
• Uddybende projektbeskrivelse

Af ansøgningsskemaet skal det fremgå, hvilke andre puljer i Fredensborg Kommune, ansøgeren har modtaget tilskud fra.

Center for Kultur, Idræt og Sundhed forbeholder sig ret til at bede om yderligere oplysninger i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

Udbetaling af tilskud
Udbetaling af tilskud sker ved indsendelse af regnskab efter afholdt aktivitet. Indsendelse af regnskabet skal ske senest 31. december i det år, tilskuddet er blevet bevilget.

Udgifter, f.eks. honorarer, på over 5.000 kr. skal vedlægges regnskabet som dokumentation.

Når kommunen har modtaget regnskabet, forbeholder kommunen sig ret til at bede om yderligere dokumentation, hvis det findes nødvendigt.

Et tilskud skal anvendes i det kalenderår, det er blevet bevilget, og kan ikke overføres til næste år.

Markedsføring
Såfremt der udarbejdes markedsføring, annoncer, program eller lignende for aktiviteten, skal det fremgå, at Fredensborg Kommune har ydet tilskud til aktiviteten.
Arrangørerne forpligter sig til at markedsføre arrangementet, således at aktiviteten kan komme flest mulige borgere til gavn.