Et nyt skoleår begynder i august 2020 og Fredensborg Kommune vil gerne byde velkommen til de kommende skolestartere, der skal begynde på kommunens skoler.
I skoleåret 2020-2021 er det børn, der er født i 2014, der kan indskrives til optagelse på en af kommunens skoler.

Fra mandag d.16. september til og med søndag den 27. oktober er der åbent for elektronisk indskrivning til kommende 0. klasser. Hvis I ønsker jeres barn indskrevet efter denne dato, skal I henvende jer direkte til skolen.

  • Når fordelingen er fastlagt, får I direkte besked fra jeres barns kommende skole.
  • Vi forventer, at skolerne er klar til at give endelig besked først i februar.
  • Hvis I eventuelt har spørgsmål, kan I henvende jer til distriktsskolen

 

Alle børn er, i kraft af deres bopæl eller opholdssted, tilknyttet en bestemt distriktsskole. Som udgangspunkt har de derfor ret til optagelse på den pågældende skole.
​Find jeres distriktsskole her

Alle børn skal skrives ind via den digitale indskrivning, også hvis der søges skoleudsættelse samt hvis der ønskes en anden skole end distriktsskolen. Der er i det digitale skema mulighed for at angive disse ønsker.

  • Ønsker I en anden folkeskole i kommunen end distriktsskolen, er der en rubrik i det digitale skema, hvor den ønskede skole skal skrives. Hvis I f.eks. ønsker Fredensborg Skole, afdeling Karlebo, skal I også skrive det i bemærkningsfeltet.
  • Ønsker I jeres barn indmeldt på privatskole eller skole i anden kommune, skal I selv indmelde jeres barn på den ønskede skole. Af hensyn til kommunens registrering af samtlige skolebørn i kommunen, skal I via den digitale indskrivning registrere, at I ønsker barnet indmeldt op en privatskole eller folkeskole i anden kommune – og hvilken. 

For at bruge den digitale indskrivning skal I have NemID. Hvis I ikke har NemID, kan I bestille en NemID på www.nemid.nu.

Hvis jeres barn er opskrevet til SFO vil han/hun automatisk blive overflyttet til det ønskede SFO den 1. maj 2020.

Er I i tvivl, om jeres barn er skrevet op til SFO, skal I kontakte Pladsanvisningen på telefon 72 56 50 00.

Alle børn skal skrives ind via den digitale indskrivning, også hvis der søges skoleudsættelse samt hvis der ønskes en anden skole end distriktsskolen.

  • Der er i det digitale skema mulighed for at angive disse ønsker.
  • I vil få tilsendt yderligere informationsmateriale direkte fra distriktsskolen.

Skulle der være tvivlsspørgsmål i forbindelse med indskrivningen, kan I kontakte distriktsskolen eller Center for Skole og Dagtilbud på tlf. nr. 72 56 57 66

Digital Indskrivning
Indskrivningen skal ske i perioden:
16.09.19 til og med 27.10.19

Informationsmøder og Åbent Hus på skolerne

Endrupskolen
Informationsmøde: 24.09.19 kl. 17.00 - 19.00
Åbent Hus: 01.10.19 kl. 15.00 - 17.00

Fredensborg Skole, Benediktevej
Informationsmøde: 23.09.19 kl. 17.30 - 19.30
Åbent Hus: 02.10.19 kl. 16.30 - 18.00

Fredensborg Skole, Karlebo
Informationsmøde: 25.09.19 kl. 17.30 - 19.30
Åbent Hus: 30.09.19 kl. 16.30 - 18.00

Humlebæk Skole
Informationsmøde: 18.09.19 kl. 19.00 - 21.00
Åbent Hus: 25.09.19 kl. 16.00 - 18.00

Langebjergskolen
Informationsmøde: 17.09.19 kl. 17.00 - 18.30
Åbent Hus: 24.09.19 kl. 15.30 - 17.00

Kokkedal Skole
Informationsmøde: 17.09.19 kl. 17.00 - 19.00

Nivå Skole
Informationsmøde: 16.09.19 kl.17.00 - 18.30

 

Kommunen har mulighed for at gennemføre justering af en skoles distrikt i perioden mellem indskrivningen og skoleårets begyndelse, hvis det viser sig, at antallet af indskrevne børn på en skole er større end forventet eller en klasse er blevet for lille. Er dette tilfældet, kan det være nødvendigt at flytte enkelte børn efter indskrivningen.

Center for Skole og Dagtilbud vil i de tilfælde henvende sig direkte til de implicerede forældre.

 

Der er i Danmark frit skolevalg. Forældre kan søge om at få deres barn optaget på en anden folkeskole i kommunen end distriktsskolen, i en folkeskole i en anden kommune eller på en privatskole. 

Jeres barn kan blive indskrevet på en anden skole i Fredensborg Kommune end distriktsskolen, hvis den pågældende skole har plads. Det vil sige, at skolen har mindre end 24 elever i gennemsnit per klasse på årgangen.

Jeres eventuelle ønske om optagelse på en anden folkeskole i Fredensborg Kommune end distriktsskolen vil blive behandlet, når indskrivningsproceduren for hele kommunen er afsluttet ultimo januar 2020. 

Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker om optagelse på den søgte folkeskole i kommunen, der ikke er distriktsskole, optages elever efter følgende principper: 

  • Først optages de børn fra andre distrikter i kommunen, som har søskende ved skolestart på den ansøgte skole. Kan alle ønsker ikke opfyldes, optages de søskende, der bor tættest på den ansøgte skole. Står to eller flere børn lige efter denne liste foretages en lodtrækning.
  • Dernæst optages børn fra andre distrikter i kommunen uden søskende på den ansøgte skole. Kan alle ikke optages, bliver de børn, der bor tættest på den ansøgte skole optaget. Står to eller flere børn lige efter denne liste foretages en lodtrækning. 
  • Herefter optages elever fra andre kommuner, prioriteret i rækkefølgen om der er søskende på skolen og efterfølgende ud fra afstand til skolen.  

Bliver et barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, kan eventuelle søskende ikke garanteres plads på den samme skole. I har senere hen heller ikke krav på optagelse på distriktsskolen og optagelsen kan kun ske, hvis der er plads på skolen på den ansøgte årgang.

I de tilfælde hvor en skole ikke kan imødekomme alle ønsker om skolegang på skolen, vil der blive udarbejdet en venteliste der følger de nævnte kriterier.

I skal være opmærksomme på, at der ikke ydes fri befordring, hvis jeres barn bliver optaget på en anden skole end distriktsskolen.

Bliver et barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, har barnet ikke krav på optagelse på distriktsskolen, hvis familien senere ønsker en overflytning til denne. Senere optagelse på distriktsskolen kan kun ske, hvis der er plads på skolen på den ansøgte årgang.  

Ansøgning om optagelse på en anden folkeskole i kommunen end distriktsskolen sker på den digitale indskrivningsblanket.

Ønsker I jeres barn indmeldt på privatskole eller skole i en anden kommune, skal I selv indmelde barnet på den ønskede skole. Af hensyn til kommunens registrering af samtlige skolebørn i kommunen, skal I via kommunens digitale indskrivning registrere, hvor det er I ønsker barnet indmeldt. 

Bliver et barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, har barnet ikke krav på optagelse på distriktsskolen, hvis familien senere ønsker en overflytning til denne. Senere optagelse på distriktsskolen kan kun ske, hvis der er plads på skolen på den ansøgte årgang.  

Fredensborg Kommune yder ikke tilskud til forældrebetalingen eller tilskud til transport til og fra privatskole eller skole i anden kommune.
 

 

Med skolen starter en ny periode i jeres barns liv. En periode som næsten alle børn ser frem til med lyst og spænding – og måske også med en smule nervøsitet for alt det nye.

Dagen skal nu foregå i helt nye omgivelser på en skole. De fleste børn starter også i SFO.

Børnene får nye voksne omkring sig. Lærerne og pædagogerne i skolen bliver centrale personer i børnenes liv. Børnene vil også møde pædagogerne fra SFO'en i skolen, da lærere og pædagoger fra børnehaveklassen og SFO arbejder tæt sammen for at sikre børnene en god skolestart og en sammenhængende hverdag.

Der vil i børnehaveklassen komme nye udfordringer i form af sproglige aktiviteter, bogstaver og tal, musik, idræt og værkstedsarbejde, og børnene vil lære mange nye børn at kende og få nye kammerater. 

I børnehaveklassen vægtes både en faglig og en legende tilgang til undervisningen. Der er opmærksomhed på barnets sprog og sprogforståelse, og alle elever sprogvurderes i begyndelsen af børnehaveklassen for at kunne tilrettelægge undervisningen efter børnenes forskellige kompetencer og behov.

Børnehaveklassen lægger fundamentet for skolens videre arbejde med elevernes alsidige, personlige udvikling. Det sker ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære og samtidig gør barnet fortroligt med skolen.

Undervisningen bygger på de færdigheder, viden og erfaringer, som børnene allerede har tilegnet sig i familien, dagtilbuddet og fritiden. Undervisningen indeholder leg og opgaver med bogstaver og tal, sprog og udtryksformer, naturen og naturfænomener, bevægelse og motorik, sociale færdigheder, samvær og samarbejde. Legen vil stadigvæk være en væsentlig del af barnets tilværelse. 

Undervisningen tilrettelægges, så børnene oplever, at de er del af et større socialt fællesskab.

I Fredensborg Kommune arbejdes der systematisk på at sikre, at overgangen til fritidshjem og skole bliver så tryg en oplevelse som muligt for kommende skolestartere og deres familier. Overgangsarbejdet indebærer et tæt samarbejde og en tæt dialog imellem børnehaven, SFO og skolen.

Samarbejdet består bl.a. i, at barnet før det starter i skolen besøger sin kommende SFO sammen med kendte voksne fra børnehaven. Tilsvarende besøger barnet før skolestart sin kommende skole sammen med kendte voksne fra SFO'en. 

Før barnet starter i SFO, holdes der overgangssamtale imellem børnehaven, SFO og skolen. Overgangssamtalen tager afsæt i en børneprofil, der er udarbejdet af børnehaven i samarbejde med forældre.

Børneprofilen består af en overgangsbeskrivelse der beskriver barnets styrker og særlige kendetegn samt vanskeligheder eller særlige udfordringer. I Børneprofilen indgår også de sprog- og trivselsvurderinger, som børnehaven har lavet af barnet. Eventuelle aftaler med barnets forældre om særlige tiltag, er også en del af børneprofilen.

Det er børneprofilen med sine forskellige perspektiver på barnet, der tages afsæt i til overgangssamtalen

Hvis jeres barn er opskrevet til fritidshjem vil han/hun automatisk blive overflyttet til det ønskede SFO den 1. maj 2020.

Er I i tvivl, om jeres barn er skrevet op til SFO, skal I kontakte Pladsanvisningen på telefon 72 56 50 00.

Her kan du læse om overgangen fra børnehave til SFO og skole samt om overgangsarbejdet i det hele taget i Fredensborg Kommune.

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Det er muligt at anmode om, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling.

Ved de få tilfælde hvor der anmodes om skoleudsættelser vil institutionen på et tidligt tidspunkt allerede have arbejdet fokuseret med barnet. 
Ellers skal I som forældre tage kontakt til den daglige leder i jeres barns institution så tidligt som muligt. 

Derefter vil I blive indkaldt til en konference hvor I, sammen med relevante fagpersoner om jeres barn, vil udarbejde en handleplan for hvad der skal arbejdes fokuseret med i forhold til at blive skoleparat. I denne proces vil I sammen løbende gøre status på indsatsen og i sidste ende måske beslutte at anmode om skoleudsættelse.  

Selvom I ønsker skoleudsættelse, skal I udfylde skemaet i den digitale indskrivning.
I dette skema er det muligt at angive at I ønsker at udskyde skolestarten.

Børn, der er født i perioden 1. januar 2015 – 30. september 2015, kan søge om optagelse i en børnehaveklasse, men det kræver, at barnet er i stand til at følge undervisningen i børnehaveklassen med henblik på at gå i 1. klasse året efter.   

Hvis I ønsker at jeres barn skal starte tidligere i skole skal I henvende jer til distriktsskolen. Skolen vil så invitere til en samtale og derefter afgøres det af skolens leder om jeres barn er tilstrækkeligt modent til at starte i 0 klasse august 2020, eller der er behov for yderligere vurderinger.

Læs mere om skolerne under Skoler og skoledistrikter