Trivsel i folkeskolen

Trivsel er en væsentlig forudsætning for børns udvikling og læring. Derfor har vi i Fredensborg Kommune stort fokus på børn trivsel.

Fra sundhedsplejerskens hjemmebesøg til barnet forlader grundskolen, arbejder vi systematisk med at vurdere og følge op på børns trivsel.
Vurderingerne fungerer som et pædagogisk værktøj til så tidligt som muligt at spotte og sætte ind i forhold til evt. udfordringer. På den måde arbejder vi for at sikre, at udfordringerne i mindst muligt omfang kommer til at påvirke barnets fortsatte udvikling og læring.

Nedenfor beskrives i hovedtræk trivselsarbejdet.

Børnenes trivsel er i fokus
Trivsel er en væsentlig forudsætning for børns udvikling og læring. Derfor har vi i Fredensborg Kommune stort fokus på børn trivsel.

En tidlig opsporing og indsats over for børn i mistrivsel er afgørende for deres udvikling og læring både på kort, og på længere sigt.

I såvel sundhedsplejen, som dagtilbuddet samt i SFO’en og indskolingen arbejdes der derfor systematisk med vurdering af og opfølgning på børns trivsel.
Det er typisk sundhedsplejen, der laver den første trivselsvurdering. Vurderingen i sundhedsplejen laves i forbindelse med det sidste almindelige hjemmebesøg, når barnet er omkring 8-10 måneder gammelt. Sundhedsplejersken laver her trivselsvurderingen i et samarbejde med forældrene.

Der er fokus på barnets ressourcer og udviklingsmuligheder og du kan som forælder forvente, at du altid bliver inddraget i dialogen om dit barns trivsel.
 
Hvorfor laver vi trivselsvurderinger
Ifølge loven er kommunen forpligtet til at skabe de rette betingelser for, at alle børn trives, lærer og udvikler sig. Det har en stor betydning for børnenes udvikling og trivsel, at kommunens tilbud er af høj kvalitet, og at fagligt velkvalificerede voksne er op¬mærksomme på børnenes velbefindende, udvikling og trivsel.

Derfor er TOPI et fælles værktøj, som vi arbejder med i både Sundhedsplejen, dagtilbud, skole og SFO. På den måde sikrer vi, at vi kan arbejde systematisk og på tværs af faglighed med alle børns trivsel.

Trivselsvurderingen indgår som en del af den dialog, sundhedsplejersken, pædagogen og læreren i forvejen har med jer som forældre om jeres børns trivsel og udvikling.
 
Hvordan laver vi trivselsvurderinger
To gange om året gennemfører vi trivselsvurdering på alle børn i dagtilbud og på kommunens skoler. I såvel dagtilbuddet, som SFO’en og indskolingen er det de voksne, der til dagligt har mest med barnet at gøre, der udarbejder laver trivselsvurderingen.

Til TOPI anvender Fredensborg Kommune det digitale system Hjernen&Hjertet. Det gør vi både for at øge datasikkerheden og for at skabe større systematik i arbejdet med dit barns trivsel.

Vurderingen sker ud fra nogle bestemte tegn på trivsel, bl.a. i forhold til barnets sociale relationer og den motoriske og sproglige udvikling. I Sundhedsplejen er der særligt fokus på, hvordan barnet har kontakt med ”en fremmed”. 

Ved hjælp af de forskellige tegn på trivsel, vurderer og reflekterer personalet enkeltvis og sammen over barnets trivsel. Hvert barns udvikling og trivsel bliver vurderet ud fra en tretrinsskala med en grøn, gul og rød trivselsposition.
 
 
Hvordan samarbejder vi med forældrene
Hvis barnet trives, vil vi i samarbejde med forældrene gøre mere af det, som får barnet til at trives, lære og udvikle sig.

Hvis dit barn ikke trives, uanset om det er lidt eller meget, vil du som forælder altid blive inddraget. I denne situation er det vigtigt, at sundhedsplejerske, lærer eller pædagog samarbejder med jer forældre om at støtte barnet bedst muligt, så barnet igen kommer til at trives.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at udvide samarbejdet med andre fagpersoner, fx en psykolog eller talepædagog.
 
Hvordan behandler vi data?
De data, der registreres i systemet, som indsamles om dit barn i Hjernen og Hjertet, er udelukkende til brug for arbejdet med dit barnet i regi af sundhedsplejen, dagtilbuddet eller skolen. Det er derfor også kun det relevante personale, der har adgang til dit barns data i systemet. Data gemmes  i op til fem år efter, at dit barn har forladt dagtilbuddet eller skolen. Iværksættes der en indsats i forhold til dit barn, vil du som forælder altid blive inddraget og gjort bekendt med de data, der er registreret. Vi indhenter, håndterer og opbevarer dine personlige informationer med størst mulig sikkerhed og efter lovgivningens anvisninger.
 
Du har til hver en tid ret til at se de oplysninger, der er registreret, og ret til at få rettet og evt. slettet urigtige oplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@fredensborg.dk.

Elvernes trivsel er vigtigt både fagligt og socialt. Derfor gennemfører alle landets folkeskoler og kommunale specialskoler hvert år en national trivselsmåling på alle klassetrin. 

Den årlige måling har til formål at vise udviklingen af elevernes trivsel samt være et arbejdsredskab for skolerne til at forbedre trivslen og undervisningsmiljøet.

Målingen gennemføres hvert år i perioden januar-marts.

Den 1. oktober kan der på hver skoles hjemmeside findes en skolerapport samt en handleplan, der beskriver, hvordan skolen vil følge op på den seneste trivselsvurdering.

I Fredensborg Kommune er der generelt høj trivsel hos eleverne i folkeskoler og kommunale specialskoler. Læs om resultatet af den seneste måling her .

I det tværfaglige samarbejde tages der udgangspunkt i barnets ressourcer og styrker i arbejdet med at finde løsninger for barnet. 

Det tværfaglige samarbejde træder i kraft, når sundhedsplejen, dagtilbuddet, SFOI eller skolen har arbejdet indenfor den almindelige forebyggende indsats med de vejledere og ressourcepersoner, der findes her. 

Hvis der er behov for en yderligere afdækning eller sparring, kan der indkaldes til forskellige mødefora, alt efter hvad bekymringen er, og dermed hvilke fagpersoner der skal deltage i samarbejdet. 

Hvad enten bekymringer håndteres i den almindelige forebyggende indsats, eller i det tværfaglige samarbejde, koordineres indsatsen af en AKT-leder. AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel. På dagtilbudsområdet er der en AKT-leder i hvert bysamfund. På skoleområdet er der en AKT-leder på hver skole

Trivselsarbejdet i Fredensborg Kommune baserer sig på en politik og en strategi.

Børne- og Ungepoltikken

Sådan inkluderer vi i Fredensborg Kommune – helt i mål

Den nationale trivselsmåling er lovpligtig:
Se Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen 

Fredensborg Kommune har fokus på trivsel for alle børn, og alle seks folkeskoler i kommunen har en anti-mobbestrategi, som er med til at sikre, at skolen er et trygt sted med respekt og rummelighed.

Alligevel kan der forekomme tilfælde, hvor elever oplever mobning, og det er skolen forpligtet til at håndtere ifølge Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Svar på spørgsmål som

  • Hvad skal du gøre, hvis du oplever, at dit barn bliver mobbet?
  • Hvornår kan du klage?
  • Hvem skal du klage til?
  • Hvad skal du skrive i klagen?
  • Hvad sker der så – fuldt medhold, delvist medhold, ikke medhold?
  • Hvad sker der, hvis klagen sendes videre til den nationale Klageinstans mod Mobning?

Yderligere information
Du kan læse mere om Den Nationale Klageinstans Mod Mobning og om, hvordan du spotter mobning og støtter dit barn, hvis det bliver mobbet på Dansk Center for Undervisningsmiljøs hjemmeside www.dcum.dk

 

Snak med den sundhedsplejerske, der er tilknyttet din familie, den daglige leder af dit barns dagtilbud eller SFO, eller skoleledelsen på dit barns skole, hvis du har spørgsmål til arbejdet med trivsel.