Et nyt skoleår begynder i august 2017 og Fredensborg Kommune vil gerne byde velkommen til de nye børn, der skal starte på kommunens skoler.

  • I skoleåret 2017-2018 er det børn, der er født i 2011, der kan indskrives til optagelse på en af kommunens skoler. Skoleindskrivningen til skoleåret 2017-2018 er slut.
  • I vil få tilsendt information direkte fra distriktsskolen.
  • Børn, der er født i 2010 og endnu ikke er startet i skole, vil også få tilsendt indskrivningsmateriale sendt direkte fra distriktsskolen.

 

Kommunen har mulighed for at gennemføre justering af en skoles distrikt i perioden mellem indskrivningen og skoleårets begyndelse, hvis det viser sig, at antallet af indskrevne børn på en skole er større end forventet eller en klasse er blevet for lille. Er dette tilfældet, kan det være nødvendigt at flytte enkelte børn efter indskrivningen.

I vil derfor først få besked om jeres barns optagelse i børnehaveklasse, når alle klassedannelser i kommunen er på plads.

Alle forældre vil få besked på samme dag.

De kommende elever i børnehaveklassen 2017 vil, hvis de er opskrevet til fritidshjem, automatisk blive overflyttet til det ønskede fritidshjem den 1. maj 2017.

Er I i tvivl, om jeres barn er skrevet op til fritidshjem, skal I kontakte Pladsanvisningen på telefon 72 56 21 35.

Bliver et barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, har barnet ikke krav på optagelse på distriktsskolen, hvis familien eventuelt senere ønsker en overflytning til denne.
 

Senere optagelse på distriktsskolen kan kun ske, hvis der er plads på skolen på den ansøgte årgang.

Børn, der er født i perioden 1. januar 2012 - 30. september 2012, kan søge om optagelse i en børnehaveklasse, men det kræver, at barnet er i stand til at følge undervisningen i børnehaveklassen med henblik på at gå i 1. klasse året efter.

I tvivlstilfælde anbefales det, at I tager børnehaven med på råd, da det kan være svært som forældre at vurdere, hvornår det vil være bedst for jeres barn at begynde i skole.

Forældre til børn, vi ved, skal starte i børnehaveklasse, vil blive kontaktet af distriktsskolen når tiden nærmer sig.

 

Ønsker I at få jeres barn optaget på en privatskole, skal I selv henvende jer til den ønskede skole.

Hvis I vælger en privatskole og senere ønsker den kommunale skole, har I ikke krav på distriktsskolen.

Fredensborg Kommune yder ikke tilskud til forældrebetalingen eller tilskud til transport til og fra privatskolen.

Skulle der være tvivlsspørgsmål i forbindelse med indskrivningen, kan I ringe til skolen eller til Center for Skoler og Dagtilbud på tlf. nr. 72 56 57 66.

I håb om en god skolestart og et godt samarbejde.

Skoledistrikter

Barnet skal indskrives via sin distriktsskole

  • Ønsker I en anden skole end distriktsskolen, er der en rubrik i det digitale skema, hvor den ønskede skole skal skrives.
  • Ønsker I jeres barn indmeldt på privatskole, skal I selv indmelde barnet på den ønskede skole.
  • Af hensyn til kommunens registrering af samtlige skolebørn i kommunen, skal I via kommunens digitale indskrivning registrere, at I ønsker barnet indmeldt på en privatskole - og hvilken.

Fredensborg Kommune har seks folkeskoler og er derfor delt ind i seks skoledistrikter.
Jeres barn har krav på at blive optaget på distriktsskolen.

Ønsker du at vide, hvilket skoledistrikt du hører til, så se i Digitale kort.

Se skoledistrikter på kort

Elever, der ønsker optagelse på en anden skole end distriktsskolen, vil blive optaget efter følgende principper:

- Først optages børn fra andre distrikter i kommunen, som har søskende ved skolestart på den ansøgte skole. Kan alle ønsker ikke opfyldes, optages de søskende, der bor tættest på den ansøgte skole. Står to eller flere børn lige efter denne liste foretages en lodtrækning.

- Dernæst optages børn fra andre distrikter i kommunen uden søskende på den ansøgte skole. Kan alle ikke optages, bliver de børn, der bor tættest på den ansøgte skole optaget. Står to eller flere børn lige efter denne liste foretages en lodtrækning.


Bliver et barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, kan
søskende ikke garanteres plads på den samme skole.

Bliver jeres barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, har det ikke krav på optagelse på distriktsskolen ved en eventuel senere flytning. Senere optagelse på distriktsskolen kan kun ske, hvis der er plads på skolen på den ansøgte årgang.

Hvis PPR vurderer, at et barn har brug for at gå på en bestemt skole, kan barnet på PPR’s anbefaling optages uden hensyn til andre børn på ventelisten.

I de tilfælde hvor en skole ikke kan imødekomme alle ønsker om skolegang på skolen, vil der blive udarbejdet en venteliste, som I til enhver tid kan forhøre jer om ved at rette henvendelse til Center for Skoler og Dagtilbud.

Rækkefølgen på ventelisten vil følge de nævnte kriterier.

Der er i Danmark frit skolevalg. Forældre kan søge om at få deres barn optaget på en anden folkeskole i kommunen end distriktsskolen, i en folkeskole i en anden kommune eller på en privatskole.

Ansøgning om optagelse på en anden skole end distriktsskolen sker på den digitale indskrivningsblanket.

Jeres barn kan kun blive indskrevet på en anden skole end distriktsskolen, hvis den pågældende skole har plads. Det vil sige, at skolen har mindre en 24 elever i gennemsnit på årgangen.

Jeres eventuelle ønske om optagelse på en anden folkeskole i Fredensborg Kommune end distriktsskolen vil blive behandlet, når indskrivnings-proceduren er afsluttet.

Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker om optagelse på den søgte skole, optages først de elever, der har søskende på skolen, og derefter de elever, der bor nærmest.

Udsættelse af skolestart - hvordan foregår det.

 

Ofte vil barnet være henvist til PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Hvis PPR skønner at barnets vanskeligheder er af en sådan karakter, at en skoleudsættelse vil være det bedste for barnet, kan I søge om skoleudsættelse.

I enkelte tilfælde kan der være tale om, at barnet ikke er henvist til PPR, men at der hos forældrene og eller daginstitutionen er bekymring for om barnet har de nødvendige forudsætninger for at kunne starte i skole. I en sådan situation er der også mulighed for at søge skoleudsættelse.

Hvis et barn, der har alderen til at begynde i skole, anbefales at blive i børnehave endnu et år, skal børnehaven udarbejde en handleplan for barnet.

Hvis I er det mindste i tvivl, anbefales det, at I taler med børnehaven og/eller skolen.- I forbindelse med den digitale indskrivning skal I i skemaet angive, hvis I ønsker en udsættelse af skolestarten for jeres barn. I vil derefter automatisk blive henvist til et særligt skema.

- Det nye skema skal udfyldes og i rubrikken ”begrundelse” Skal I kort skrive, hvorfor I ønsker en udsættelse af skolegangen for jeres barn.

- Center for Læring, Fritid og Sundhed henvender sig, efter at have set jeres ønske, til jeres barns børnehave for at få en udtalelse.

- Børnehaven afholder derefter et møde med deltagelse af PPR, hvor udsættelsen drøftes. Mødet munder ud i en anbefaling af skolestart i det kommende skoleår eller en anbefaling af en skoleudsættelse.

- Anbefalingen sendes til Center for Læring, Fritid og Sundhed, som dernæst henvender sig skriftligt til hver familie, der har ønsket en udsættelse af deres barns skolestart.