Billedet er "The Beach Tigers" fra Nivå Skole

I Danmark er der tradition for, at forældre har betydelig indflydelse på deres børns skolegang. Forældresamarbejdet er af grundlæggende betydning for, at tankerne bag folkeskoleloven kan føres ud i livet. Alle forældre og elever har derfor ret til deltagelse i skolens styrelse gennem valg til skolebestyrelser.
 

Bestyrelsens vigtigste opgave er at fastsætte principper for den enkelte skoles virksomhed. Det kan for eksempel dreje sig om principper for hvordan undervisningen organiseres, arbejdsfordelingen mellem skolens lærere eller skole/hjem samarbejdet.

Bestyrelsen godkender også skolens budget og undervisningsmidler.

Fredensborg Kommune har formuleret en styrelsesvedtægt for skolerne. Det giver, sammen med de centrale bestemmelser, skolebestyrelserne et konkret grundlag at handle ud fra, og skolerne har således mulighed for selv at træffe vigtige beslutninger for hvordan skolen skal styres. Den nuværende skolestyrelsesvedtægt skal – pga. ændret lovgivning i forbindelse med skolereformen – ændres i foråret 2014.

Skolebestyrelserne holder normalt ét møde om måneden, disse foregår som regel sent om eftermiddagen eller om aftenen. Bestyrelsen består af repræsentanter for forældrene, skolens medarbejdere og eleverne. Som noget nyt, kan der nu også indtræde repræsentanter for det lokale erhvervsliv, foreningsliv eller ungdoms¬uddannelse i skolebestyrelsen.

Som medlem af en skolebestyrelse kommer man tæt på skolens hverdag og opnår en forståelse for og indflydelse på hvordan skolens virke og dagligdag hænger sammen.

For at blive valgt som forældrerepræsentant til en skolebestyrelse, skal man have børn indskrevet på den pågældende skole. Man vælges for en periode á fire år.

Find skolestyrelsesvedtægten for Fredensborg Kommunes skoler herunder.

Skolestyrelsesvedtægt

Bilag til skolestyrelsesvedtægt

Valg til skolebestyrelse - er det dig?

Ved alle folkeskoler i Danmark skal der hvert 4. år vælges medlemmer til skolebestyrelsen på alle skoler. 

Læs mere om valg til skolebestyrelsen

Elevdemokrati 

 

Fredensborg Kommune oprettede i 2013 Fredensborgs Kommunale Elevråd på baggrund af et ønske om at give repræsentanter for kommunens elever mulighed for, at komme i dialog med politikerne i Børne- og Skoleudvalget og at beskæftige sig med overordnede politisk-strategiske spørgsmål. 
Fredensborg Kommune indgik efterfølgende et samarbejde med foreningen Danske Skoleelever om at være en Elevvenlig Kommune.

Formålet er at gøre en ekstra indsats for elevdemokratiet og skabe aktive og engagerede elever, der på sigt bliver aktive og engagerede samfundsborgere

 

Eleverne diskuterer og arbejder med muligheder og problemstillinger, der er af fælles interesse på tværs af skolerne i kommunen. De tager initiativ til arrangementer for kommunens elever og er elevernes repræsentanter ved større arrangementer. Yderligere kan de inddrages ved større og vedrørende politiske beslutninger.

Hvert år præsenterer Fredensborgs Kommunale Elevråd deres årsplan for Børne- og Skoleudvalget. 

Se vedtægter for det Kommunale Elevråd

Det kommunale Elevråd består af elevrådsrepræsentanter fra folkeskolerne i Fredensborg Kommune og er uafhængigt af politiske organisationer, men tilknyttet elevorganisationen DSE, Danske Skoleelever.  

Der er valgt to repræsentanter fra hver skole for to år ad gangen. Der er hvert år udskiftning af den ene repræsentant.

Eleverne i det kommunale Elevråd går enten i 6., 7., 8. eller 9. klasse

 

I august måned vælges det kommende skoleårs repræsentanter. De valgte repræsentanter mødes i starten af september til en introdag, hvor de konstituere, vedtægter revideres og grundstenene til den kommende årsplan lægges. 
Derudover er det en dag hvor eleverne skal lære hinanden at kende. 

 

August

 • 31. august kl. 9 - 13: Fællesdag for alle kommunens elevråd
 • 31. august: Valg til Fælleselevråd

September

 • 13. september kl. 9-15: Introdag for det nye Fælles Kommunale Elevråd

Oktober 

 • 9. oktober - Kl. 9-12 FKE-møde på rådhuset 

November

 • 20. november - Kl. 9-12 FKE-møde på rådhuset

December

 • 12. december - Kl. 9-12 FKE-møde på rådhuset

Januar

 • 11. januar - Kl. 9-12 FKE-møde på rådhuset

Februar

 • 20. februar - Kl. 9-12 FKE-møde på rådhuset

April

 • 5. april - Kl. 9-12 FKE-møde på rådhuset

Maj

 • 8. maj - Kl. 9-12 FKE-møde på rådhuset

Juni

 • 15. juni - Kl. 9-12 FKE-møde på rådhuset

Fredensborgs Kommunale Elevråds formål er at

 • Fremme demokrati og styrke demokratiet ude på skolerne. 
 • Skabe fællesskab på tværs af skolerne. 
 • Deltage aktivt i debatten om uddannelsespolitiske emner og repræsentere elevernes holdninger. 

• I 2015 fik Elevrådet bevilget 750.000 kr. af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til projektet: ”Professionsudvikling i et digitaliseret læremiddel-landskab”. Projektet handlede om at lærernes kompetencer inden for digitale læremidler skulle styrkes. Det betød at alle dansk- og matematiklærere deltog i en særligt tilrettelagt kursusrække.  

• I 2017 arrangerede Elevrådet ”Find din vej” der var en temaaften for kommunens 9. klasser omhandlende det at skulle vælge den rigtige uddannelse og turde træffe valget, men også turde vælge forkert. Arrangementet have oplægsholdere som stand-up komiker Anders Stjernholm, Coach Søs Rask Andresen og en række oplægsholdere der havde gjort sig erfaringer i forhold til valg af uddannelse og karrierer. 

• I 2017 samlede Det Kommunale Elevråd alle skolernes lokale elevråd til en inspirationsdag hvor elevrådene delte erfaringer og ideer til, hvad de lokale elevråd kan arbejde med. 

Center for Læring, Fritid og Sundhed stiller en sekretærfunktion til rådighed for Fredensborgs Kommunale Elevråd.

Derfor kan supplerende oplysninger om Fredensborgs Kommunale Elevråd fås hos Dorte Lendal, dole@fredensborg.dk, 72 56 57 66