Billedet er "The Beach Tigers" fra Nivå Skole

I Danmark er der tradition for, at forældre har betydelig indflydelse på deres børns skolegang. Forældresamarbejdet er af grundlæggende betydning for, at tankerne bag folkeskolen kan føres ud i livet.

Alle folkeskoler har en demokratisk valgt skolebestyrelse, der er sammensat af forældre, elever og ansatte ved skolen samt evt. eksterne repræsentanter fra lokalsamfundet. Forældrene har flertal i skolebestyrelsen, der vælges for fire år ad gangen.

Derfor er det vigtigt, at I som forældre viser jeres interesse og bruger jeres ret til at sikre indflydelse på skolens hverdag og udvikling. Hvad enten det er ved at stemme på de kandidater, I foretrækker, eller ved selv at stille op til skolebestyrelsen

 


Ved alle folkeskoler i Danmark skal der hvert 4. år vælges medlemmer til skolebestyrelsen på alle skoler. 

Læs mere om valg til skolebestyrelsen

Bestyrelsens vigtigste opgave er at fastsætte principper for den enkelte skoles virksomhed. Det kan for eksempel dreje sig om principper for hvordan undervisningen organiseres og skole/hjem samarbejdet. Skolebestyrelsen skal også godkende budgetter, undervisningsmidler og ordensregler.

Fredensborg Kommune har formuleret en styrelsesvedtægt for skolerne. Det giver, sammen med centrale bestemmelser, skolebestyrelserne et konkret grundlag at handle ud fra, og skolerne har således mulighed for selv at træffe vigtige beslutninger for hvordan skolen skal styres. 

Skolebestyrelserne holder normalt ét møde om måneden, disse foregår som regel sent om eftermiddagen eller om aftenen. Som medlem af en skolebestyrelse kommer man tæt på skolens hverdag og opnår en forståelse for og indflydelse på hvordan skolens virke og dagligdag hænger sammen.

 

Skolebestyrelserne består af 7-9 forældrerepræsentanter, mindst 2 repræsentanter for medarbejderne og mindst 2 repræsentanter for eleverne samt evt. op til 2 repræsentanter for det lokale erhvervsliv, foreningsliv eller uddannelsesinstitutioner. Samtlige repræsentanter har stemmeret i skolebestyrelsen.

På Ullerødskolen består skolebestyrelsen af 5 forældrerepræsentanter, 2  medarbejder. repræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Ullerødskolens bestyrelse kan også vælge at der skal være repræsentanter fra erhvervsliv, foreningsliv eller uddannelsesinstitutioner, dog ikke kun fra lokalområdet. 

Skolens ledelse deltager i bestyrelsens møder som sekretær uden stemmeret. 

Forældre, som har forældremyndighed over et barn, der er indskrevet på skolen, har automatisk stemmeret og kan vælges til skolebestyrelsen.

Der er dog også mulighed for at stemme og stille op, selvom du ikke har forældremyndighed, fx som fraskilt uden forældremyndighed, i visse tilfælde som stedforældre, plejeforældre og lignende. Det kræver dog som regel samtykke fra den part, der har forældremyndighed over barnet. Hvis du er i tvivl, så spørg skolelederen på skolen eller læs bekendtgørelsen om valgret og valgbarhed.

Hvis du ønsker at opstille som kandidat til skolebestyrelsen, skal du henvende dig til skolens kontor og meddele det. Man vælges for en periode á fire år.

Du har mulighed for at beskrive dine synspunkter og holdninger før valgmødet og få dit materiale sendt ud eller lagt på skolens hjemmeside. Er du i tvivl, så spørg skolelederen.

Forældre, som har forældremyndighed over et barn, der er indskrevet på skolen, har automatisk stemmeret og kan vælges til skolebestyrelsen.

Når skolebestyrelsesvalg skal afvikles vil skolen offentliggøre en valgliste med de forældre der har stemmeret og som kan vælges til skolebestyrelsen. Hvis du er i tvivl om du er valgberettiget, eller dit navn ikke er på valglisten, skal du henvende dig til skolens kontor for at drøfte mulighederne for at blive optaget på valglisten. 

 

Alle skoler vil holde valgmøder, som omhandler valget til skolebestyrelsen. Disse valgmøder kan ligge som selvstændige møder, eller i forbindelse med andre møder på skolen op til valget.

Selve valget gennemføres digitalt via et link fra hjemmesiden hvor valgberettigede forældre via deres NemID kan få adgang og stemme. 

 

Find skolestyrelsesvedtægten for Fredensborg Kommunes skoler herunder.

Skolestyrelsesvedtægt

Bilag til skolestyrelsesvedtægt