Billede

I Fredensborg Kommune arbejder kommunens skoler målrettet med at udvikle undervisningen efter intentionerne i folkeskole-reformen.

  • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
  • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater.
  • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Reformen betyder nye elementer og aktiviteter i skolen, en længere skoledag og flere pædagoger ind i skolen. Men vigtigst, er der tale om en grundlæggende ny måde at betragte undervisning og læring på.

Selvfølgelig er alle skolereformens elementer implementeret i sin basale form på alle skoler fra reformen trådte i kraft. Skolerne har i den første tid gjort sig erfaringer med de nye fag og elementer og hvilke behov for videreuddannelse af lærere og pædagoger de medfører. Der er lagt kimen til et helt nyt ”mindset”, der er brug for for at komme helt i mål.

Så mange forandringer sker dog ikke ”over night’. Det kræver tid og flid at forandre folkeskolen.

Derfor har skolerne i Fredensborg Kommune udviklet en masterplan for, hvordan skolerne forandres og tilpasses de nye mål. Planen gør det muligt at fokusere på enkelte elementer ad gangen og dermed få udviklet og forankret en faglighed omkring de forskellige områder.

Lærerforeningens Kreds 36 har bidraget med input til planen.

Fredensborg Kommune har udviklet en masterplan, der lægger linjerne for den forandringsproces skolerne skal gennemgå for at udvikle skolerne efter tankerne i skolereformen.

Med masterplanen bliver det muligt at fokusere på færre elementer ad gangen så skolerne kan udvikle deres ekspertise på de forskellige områder og dermed opnå en mere gennemgribende implementering.

Masterplanen er bindende for skolerne, og der udarbejdes kommunale mål for de enkelte områder, som alle skoler skal leve op til.

Masterplanen løber frem til 2020, hvor skolereformen forventes fuldt indfaset.

Se masterplanen i grafik her

Folder for masterplan
 

Et nyt element i folkeskolen er, at eleverne skal have i gennemsnit 45 minutters bevægelse om dagen. Bevægelsen skal være med til at understøtte elevernes læring i skolens fag og øge deres sundhed og trivsel.

Bevægelse kan ske som en praktisk tilgang til den faglige undervisning, som indslag af fysisk aktivitet eller powerbreaks i undervisningen, eller som bevægelse i pauser og bevægelsesbånd ved siden af den faglige undervisning. Bevægelse kan også være, når elevenerne cykler eller går til og fra skole samt i forbindelse med alle ture, og ekskursioner eller i forbindelse med, at andre aktører, som fx fritidslivet og foreningerne, periodevis varetager undervisningen med forskellige fysiske aktiviteter. 

Hvert år udpeges et eller flere fag til fokusfag for alle skolerne i Fredensborg Kommune.

Fokusfag skal bruges til at styrke fagene, så eleverne bliver dygtigere.

At noget er et fokusfag betyder derfor:
At skolerne i en afgrænset periode arbejder intensivt og fokuseret på, at løfte faget/det faglige område med henblik på at øge elevernes udbytte af undervisningen og løfte deres faglige niveau.

Når et fag/fagområde er udpeget til fokusfag forpligter det skolerne på at gennemføre
• lokale indsatser på den enkelte skole, der understøtter målet
• fælles indsatser, der bliver besluttet.

Matematik er fokusfag i 15/16 og 16/17
Læsning er fokusfag i 15/16, 16/17 og 17/18
Kulturfag (samfundsfag, historie, kristendom) er fokusfag i skoleåret 16/17 og 17/18.
Naturfag (natur/teknik, biologi, fysik/kemi, geografi) er fokusfag i skoleåret 18/19 og 19/20.