I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det, bliver inkluderet i vores skoler og dagtilbud.  I daglig tale, taler vi om inklusion, når elever med særlige behov – f.eks. elever med fysiske, faglige, sociale eller psykiske vanskeligheder eller forudsætninger – indgår i folkeskolernes almene undervisning fremfor at gå på specialskole eller i specialklasse.  

Men inklusion er også en proces, hvor man respekterer og profiterer af forskelligheder og tilpasser sig hinanden i en anerkendende tilgang. Inklusion handler om hele klassens sammenhold. For at opnå inklusion i en klasse, skal der derfor arbejdes med hele klassedynamikken, der skal arbejdes med relationer. Det er således ikke kun den enkelte elev, der skal tilpasse sig fællesskabet, men også fællesskabet, der skal have plads til alle.
  
Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt for at lære noget og for at udvikle sig. Inklusionstankegangen betyder et perspektivskifte fra det enkelte barn til et fokus på det fælles.

Hjemmet og forældrene er vigtige faktorer i forhold til inklusion. Hvis inklusion skal lykkes, er det nødvendigt med opbakning fra alle forældre, også forældrene til de andre børn i klassen.  

Det kræver dialog og åbenhed hos elever, lærere og forældre at inkludere elever med særlige udfordringer, så mangfoldigheden i fællesskabet styrkes. Det er vigtigt, at forældrene har fokus på hele klassens udvikling og trivsel og går forrest ved at udvise tolerance overfor alle børn.

 

Almindelig specialpædagogisk bistand er et tilbud til skolebørn med indlæringsvanskeligheder og børn, der på grund af adfærdsproblemer eller psykiske vanskeligheder har svært ved at indgå i et almindeligt undervisningsmiljø. Undervisningen foregår på barnets folkeskole og gennemføres dels som støtte i den almindelige klasseundervisning og dels som undervisning på små hold.

Der kan iværksættes en særlig indsats overfor elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte i form af råd, vejledning eller konkret hjælp til at få deres hverdag til at fungere bedre, fagligt og socialt. 

Elever, lærere og forældre kan alle henvende sig om specialundervisning til skolens ledelse. I nogle tilfælde vil skolepsykologen blive inddraget for i et samarbejde med forældre, elev og lærere at finde frem til det rigtige tilbud. 

Specialundervisning kan kun finde sted efter aftale med forældrene, når det drejer sig om enkeltelever.


Beslutningen om, hvorvidt et barn skal gå i en almindelig skoleklasse eller have et specialtilbud, hviler altid på en vurdering af det enkelte barn, hvordan barnet fungerer, og spørgsmålet om barnet vil have gavn af at være inkluderet.

Der er altså fortsat børn, hvor det vurderes, at de ikke kan profitere af inklusion.

Disse børn visiteres til specialskoler og specialklasser som hidtil.