Børn skal modtage undervisning fra det kalenderår, hvor de fylder 6 år.
  • Det er ikke et krav, at børn skal gå i skole og man kan som forældre vælge selv at stå for undervisningen. Det betyder, at man fx kan vælge, at ens barn skal undervises derhjemme.
  • Hvis man som forældre selv vil sørge for undervisningen af ens barn, skal man udfylde og indsende et anmeldelsesskema til Center for Skole og Dagtilbud, inden hjemmeundervisningen begynder.
  • Hjemmeundervisningen følger de samme regler som friskoler og private grundskoler.
     
Find anmeldelsesskemaet herunder.
Spørgsmål kontakt Center for Skole og Dagtilbud på mail skoler@fredensborg.dk eller telefonisk via borgerservice på 72 56 50 00.
 
Ifølge loven har kommunen pligt til at føre tilsyn med hjemmeundervisningen.

Når forældre anmelder hjemmeundervisning, udpeger Center for Skole og Dagtilbud en tilsynsførende fra barnets distriktsskole. 

Der vil være et tilsyn indenfor de første tre måneder og herefter to gange om året. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt med hyppigere tilsyn.
 
Tilsynet indebærer, at barnet og underviseren mødes med den tilsynsførende dér, hvor undervisningen finder sted med henblik på en vurdering af barnets faglige og sociale standpunkt. Den tilsynsførende kan bede underviseren om at gennemføre test for at få yderligere viden om barnets aktuelle faglige niveau.
 
Hvis den tilsynsførende flere gange vurderer, at undervisningen ikke er tilfredsstillende, vil Center for Skole og Dagtilbud blive inddraget for at sikre, at barnet får den lovpligtige undervisning.

Hvis hjemmeundervisningen ophører og forældrene ønsker at indskrive barnet i en skole, skal dette oplyses til den tilsynsførende så hurtigt som muligt.


§ 33. Undervisningspligten medfører pligt til at deltage i undervisningen i folkeskolens grundskole eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
 
Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Kapitel 8 Undervisning i hjemmet m.v.
 
 § 34. Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal de meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder.
Stk. 2. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene.
 § 35. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning, børnene får i hjemmet m.v.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan hvert år lade afholde prøver i dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter kommunalbestyrelsen forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes, jf. § 33, stk. 2, i lov om folkeskolen.
Stk. 4. Når kommunalbestyrelsen skønner, at undervisningen er forsvarlig, kan den fritage for tilsynet.