I Fredensborg Kommune arbejder kommunens skoler målrettet med at udvikle undervisningen med udgangspunkt i folkeskolens tre nationale mål: 

  • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
  • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater
  • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Skolerne i Fredensborg Kommune går efter høj kvalitet i tilbuddet og er parate til at prøve nye veje for at opnå dette.

Skolerne i Fredensborg Kommune arbejder hele tiden med at styrke fagligheden og øge elevernes udbytte af undervisningen.

Hvert andet år udarbejdes en kvalitetsrapport, der følger op på elevernes resultater og trivsel og en række forhold på skolerne, der har betydning for elevernes læring, f.eks. fravær, kompetencedækning og inklusion. Der bliver udarbejdet en mindre datarapport i de år, hvor der ikke udarbejdes en kvalitetsrapport

Rapporten godkendes af Byrådet, der også sætter mål for skolernes udvikling.
Se de kommunale kvalitetsrapporter herunder:

Datarapport 2018

Kvalitetsrapport 2017

Datarapport 2016

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport for skoleåret 13/14
 

Med den åbne skole skal eleverne lære af praksis og opleve deres faglige læring sat i spil i virkeligheden.

I Fredensborg Kommune er aktiviteter og forløb med elementer af den åbne skole først og fremmest organiseret i Skolen i Virkeligheden, en portal, der fungerer som indgang til en hel række aftaler med foreninger, virksomheder og ungdomsuddannelser, der tilbyder undervisningsforløb for kommunens skoler.

Lærerne kan gennem Skolen i Virkeligheden finde relevante aktiviteter i natur, kultur eller erhverv, der understøtter målene med undervisningen.

Skolen i Virkeligheden er Fredensborg Kommunes vigtigste indgang til ”den åbne skole” og samarbejdet med andre aktører i lokalsamfundet.

I Fredensborg Kommune bliver der hvert år oprettet 5-6 kommunale talenthold til særligt dygtige elever i 8. og 9. klasser på skolerne.

På talentholdene undervises der på et lidt højere niveau, så de dygtigste elever får udfordret deres kompetencer.

På den enkelte skole har man derudover talenthold for eleverne på mellemtrinnet.

 

Alle tosprogede børn sprogvurderes i børnehaven ved overgang til børnehaveklassen og i løbet af børnehaveklassen.

På baggrund af sprogvurderingen beslutter skolen om barnet skal tilbydes undervisning i dansk som andetsprog.

Undervisningen i dansk som andetsprog kan foregå som ene- eller holdundervisning og kan ligge i perioder eller jævnt fordelt over et helt skoleår.

Undervisningen foregår på barnets egen skole. 

Børn og unge, der først møder det danske sprog ved skolestart, får et særligt tilrettelagt modtageforløb på skolen.