I Fredensborg Kommune arbejder kommunens skoler målrettet med at udvikle undervisningen med udgangspunkt i folkeskolens tre nationale mål: 

  • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
  • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater
  • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Skolerne i Fredensborg Kommune går efter høj kvalitet i tilbuddet og er parate til at prøve nye veje for at opnå dette.

Skolerne i Fredensborg Kommune arbejder hele tiden med at styrke fagligheden og øge elevernes udbytte af undervisningen.

I den årlige kvalitetsrapport følges der op på elevernes resultater og trivsel og en række forhold på skolerne, der har betydning for elevernes læring, f.eks. fravær, kompetencedækning og inklusion.

Rapporten godkendes af Byrådet, der også sætter mål for skolernes udvikling.
Se de kommunale kvalitetsrapporter herunder:

Kvalitetsrapport 2017

Datarapport 2016

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport for skoleåret 13/14
 

I Fredensborg Kommune er der vedtaget en fælles naturkanon, hvor skolernes elever på forskellige klassetrin får et naturforløb tilpasset deres klassetrin og mål for undervisningen i naturfag.

Se program for naturkanon 17/18

 

I Fredensborg Kommune bliver der hvert oprettet 5-6 kommunale talenthold til særligt dygtige elever i 8. og 9. klasser på skolerne.

På talentholdene er der undervisning på et lidt højere niveau, så også de dygtigste elever, skal stå lidt på tæer for at følge med. Talentholdene afvikles typisk i samarbejde med eksterne, som f.eks. et gymnasium, universitet eller museum.

På den enkelte skole har man derudover talenthold for eleverne på mellemtrinnet.

 

Alle tosprogede børn sprogvurderes i børnehaven ved overgang til børnehaveklassen og i løbet af børnehaveklassen.

På baggrund af sprogvurderingen beslutter skolen om barnet skal tilbydes undervisning i dansk som andetsprog.

Undervisningen i dansk som andetsprog kan foregå som ene- eller holdundervisning og kan ligge i perioder eller jævnt fordelt over et helt skoleår.

Undervisningen foregår på barnets egen skole. 

Børn og unge, der først møder det danske sprog ved skolestart, får et særligt tilrettelagt modtageforløb på skolen. 

 

Billede

Implementering af skolereformenMed folkeskolereformen, der blev gennemført fra august 2014, er der kommet en række nye elementer og aktiviteter i skolen, en længere skoledag og flere pædagoger ind i skolen. 
Fredensborg Kommune har udviklet en masterplan, der lægger linjerne for den forandringsproces skolerne skal gennemgå for at udvikle skolerne efter tankerne i skolereformen.

 

Masterplanen gør det muligt at fokusere på færre elementer ad gangen så skolerne kan udvikle deres ekspertise på de forskellige områder og dermed opnå en mere gennemgribende implementering.

Masterplanen løber frem til 2020, hvor skolereformen forventes fuldt indfaset.

Folder for masterplan
 

Med reformen kom bevægelse for alvor ind i skolen. Eleverne skal i gennemsnit have 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen. Bevægelsen skal være med til at understøtte elevernes læring i skolens fag og øge deres sundhed og trivsel.

Bevægelse kan ske som en praktisk tilgang til den faglige undervisning, som indslag af fysisk aktivitet eller powerbreaks i undervisningen, eller som bevægelse i pauser og bevægelsesbånd ved siden af den faglige undervisning. Bevægelse kan også være, når elevenerne cykler eller går til og fra skole samt i forbindelse med alle ture, og ekskursioner eller i forbindelse med, at andre aktører, som fx fritidslivet og foreningerne, periodevis varetager undervisningen med forskellige fysiske aktiviteter. 

Med den åbne skole skal eleverne lære af praksis og opleve deres faglige læring sat i spil i virkeligheden.

I Fredensborg Kommune er aktiviteter og forløb med elementer af den åbne skole først og fremmest organiseret i Skolen i Virkeligheden, en portal, der fungerer som indgang til en hel række aftaler med foreninger, virksomheder og ungdomsuddannelser, der tilbyder undervisningsforløb for kommunens skoler.

Lærerne kan gennem Skolen i Virkeligheden finde relevante aktiviteter i natur, kultur eller erhverv, der understøtter målene med undervisningen.
Skolen i virkeligheden - indgangen til den åbne skole 
Skolen i Virkeligheden er Fredensborg Kommunes vigtigste indgang til ”den åbne skole” og samarbejdet med andre aktører i lokalsamfundet.

Elevdemokrati


I Fredensborg Kommune har der siden 2013 været et fælleskommunalt Elevråd.
Elevrådet giver eleverne mulighed for at beskæftige sig med overordnede politisk-strategiske spørgsmål og komme i dialog med politikerne i Børne- og Skoleudvalget. 

Fredensborg Kommune er Elevvenlig Kommune, et samarbejde mellem det fælleskommunale elevråd og foreningen Danske Skoleelever.
Formålet er at gøre en ekstra indsats for elevdemokratiet og skabe aktive og engagerede elever, der på sigt bliver aktive og engagerede samfundsborgere.

 

  • At fremme demokrati og styrke demokratiet ude på skolerne. 
  • Skabe fællesskab på tværs af skolerne. 
  • Deltage aktivt i debatten om uddannelsespolitiske emner og repræsentere elevernes holdninger. 

Det Kommunale Elevråd består af to repræsentanter fra hver skole, der vælges for to år ad gangen. Der er hvert år udskiftning af den ene repræsentant.

Eleverne i det Kommunale Elevråd går enten i 6., 7., 8. eller 9. klasse

Eleverne diskuterer og arbejder med muligheder og problemstillinger, der er af fælles interesse på tværs af skolerne i kommunen. De tager initiativ til arrangementer for kommunens elever og er elevernes repræsentanter ved større arrangementer. Yderligere kan de inddrages ved større og vedkommende politiske beslutninger.

Hvert år præsenterer Fredensborgs Kommunale Elevråd deres årsplan for Børne- og Skoleudvalget. 

 

  • I 2015 fik Elevrådet bevilget 750.000 kr. af A.P. Møller-fonden til projektet: ”Professionsudvikling i et digitaliseret læremiddel-landskab”. Projektet handlede om at lærernes kompetencer inden for digitale læremidler skulle styrkes. Det betød at alle dansk- og matematiklærere deltog i en særligt tilrettelagt kursusrække.  
  • I 2017 arrangerede Elevrådet ”Find din vej” der var en temaaften for kommunens 9. klasser om valg af den rigtige uddannelse, at turde træffe valget, men også turde vælge forkert. Arrangementet have oplægsholdere som stand-up komiker Anders Stjernholm, Coach Søs Rask Andresen og en række oplægsholdere der havde gjort sig erfaringer i forhold til valg af uddannelse og karriere. 
  • I 2017 samlede Det Kommunale Elevråd alle skolernes lokale elevråd til en inspirationsdag, hvor elevrådene delte erfaringer og ideer til, hvad de lokale elevråd kan arbejde med. 

Supplerende oplysninger om Fredensborgs Kommunale Elevråd fås hos Dorte Lendal, Center for Læring, Fritid og Sundhed, dole@fredensborg.dk, 72 56 57 66