Skolevejenes trafikfarlighed

I 2013 og 2014 blev skolevejenes trafikfarlighed i Fredensborg Kommune vurderet.
Nedenfor ses politiets og de lokale vejmyndigheders vurderinger, af de veje der ikke ligger i byzoner i Fredensborg Kommune.

 

 

Vejen er beliggende uden for tættere bebygget område. Vejbredden varierer fra 4,75 meter og helt ned til 2,90 meter (et enkelt sted). Der er ingen vejbelysning. Der er ingen fodgænger- eller cykelsti. Der er ingen kørebaneafmærkning. Grundet sving er der begrænset oversigt visse steder.
Skolevejen vurderes trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin.
 

Vejen er 9,9 meter bred. Der er i begge side anlagt kantbaner på ca. 115 cm og med ca. 45 cm brede kantlinjer. Hastighedsgrænsen fra Niverød til lidt syd for Holmegårdsvej er den generelle på 80 km/t. Fra lidt syd for Holmegårdsvej og til krydset med Fredensborg Kongevej er der indført lokal hastighedsgrænse på 60 km/t. Trafikken er tæt i spidstimerne.
Vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 5. klassetrin.
 

Vejen er 4,2 meter bred. Der er ingen kantbaner. Der er meget begrænset oversigt på hele strækningen grundet sving og bakker.
Vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin.

 

Vejen er 4,4 – 4,5 meter bred. Der er ikke anlagt kantbaner. Der er på delstrækninger meget begrænset oversigt grundet sving/ bakker.
Vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin.
 

Strækningen beliggende i tættere bebygget område er ikke vurderet, idet der er anlagt fortov og stisystemer i området.
Uden for tættere bebygget område er vejen ca. 6 meter bred. Der er ikke anlagt kantbaner. Vejen fungerer som ”smutvej” mellem nordkysten via Tikøb til Fredensborg og videre mod Hillerød. Der kan godt være en del trafik i spidstimen. Hastigheden vurderes som relativ høj.
Sikker at krydse i fodgængerfeltet ved skolepatrulje.
Vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin.
 

Vejen er 9,9 meter bred, hvoraf der med 45-50 cm brede kantlinjer er afmærket ca. 120 cm kantbaner i begge sider af vejen.

Der er i morgentimerne meget koncentreret trafik, som afvikles med relativ høj hastighed.

Færden langs vejen samt krydsning af vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 5. klasse.

Vejen er primært beliggende uden for tættere bebygget område. Vejbredden uden for byzone svinger mellem 5,25 og 4,65. Der er ingen vejbelysning. Der er ingen fodgænger- eller cykelsti. Der er anlagt midtlinje i form af varslingslinje. Grundet sving er der begrænset oversigt visse steder.
Skolevejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin.
 

Kørebanen er anlagt med 2 vognbaner med en samlet bredde på 7,85. Der er anlagt skillerabat i begge side. Disse rabatter er 2,15 meter brede, og bag disse rabatter er der anlagt bred cykelsti. Vejdirektoratets faste tællestation ved Danstrup Hegn oplyser, at der kører knap 700 køretøjer på vejen i morgentimen mellem kl. 07.00 - 08.00.
Umiddelbart nord for Fredensborg by er der etableret en niveaufri passage via en tunnel under Helsingørsvej. Et stisystem fra byens sydøstlige del forbindes med et stisystem til byens nordvestlige del (Endrup).
Trafikmængden i tidsrummet kl. 07.00 – 08.00 er nord for Fredensborg blevet registreret til knap 700 køretøjer.
Færden langs vejen vurderes som trafikfarligt for børn til om med 3. klassetrin.

Der er flere kryds nord for Fredensborg by.  Heraf er krydsningen ved Langerødvej / Danstrupvej vurderet som den mest komplicerede, idet der på vejen er anlagt svingbaner, hvorfor selve kørebanen er 9,9 meter bred.  Hertil kommer en kantbane ved krydset på 1,05 meter i begge sider og bag denne er der på begge sider anlagt cykelsti med en bredde af 2,3 meter.

Oversigtsforholdene ved krydsene Langerødvej og Danstrupvej er mod syd meget gode. 

Ved Langerødvej er oversigten mod nord ca. 360 meter og ved Danstrupvej er oversigten mod nord ca. 305 meter.

Krydsning af kørebanen på det brede sted vurderes til for et barn på cykel at kunne ske på ca. 6 sekunder.  Som sikkerhedsmargen tillægges 4 sekunder, så krydsningen af kørebanen bør kunne ske på ca. 10 sekunder.

Der er foretaget en konkret vurdering af cyklisters krydsningsmulighed i morgentimen fra kl. 07.05 – 07.45.  Denne vurdering viste, at et cyklende barn i visse situationer må påregne en ventetid på op til 1 minut for at kunne krydse kørebanen.

Krydsning af kørebanen på Helsingørsvej vurderes som trafikfarlig for børn til og med 6. klasse.

Kørebanen er anlagt med 2 vognbaner med en samlet bredde på 7,5 meter. Ved enkelte kryds er der anlagt svingbaner, så den samlede vognbanebredde bliver op til 11,15 meter. Langs vejen er der enten anlagt cykelsti bag skillerabat eller blot en 2,15 meter bred kantbane.
Trafiktællingen viser en årsdøgntrafik på 13.369 køretøjer. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af krydsningspunktet ved Skovsvinget/ Kratbjerg
Krydsningen af kørebanen er grundet trafikmængden så vanskelig at skolevejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 10. klasse.

 

Fra Kratbjerg og mod nord er der i begge sider af vejen anlagt fortov og cykelsti. Disse er trods vejens beliggenhed uden for tættere bebygget området anlagt med kantstensopspring. Denne strækning vurderes derfor som ikke trafikfarlig, idet afstanden til motorkørende er forøget af en skillerabat.
Fra Kratbjerg og mod syd er der kun anlagt cykelsti. Cykelstien er anlagt i en bredde af ca. 2 meter og med en skillerabat på 2,15 meter. Denne strækning vurderes som trafikfarlig til og med 3 klasse.
Fra den sydlige ende af Gammel Grønholt Vang og til kommunegrænsen er der kun anlagt en kantbane på 2,15 meters bredde. Kantbanen er afgrænset fra motorkørende trafik med en 30 cm kantlinje. Denne strækning vurderes som trafikfarlig for børn til og med 10. klasse.
 

Der er ikke foretaget opmåling af kørebanen idet der på hele strækningen fra vest for Helsingør motorvejen og til kort før indkørsel til boligområdet i den østlige ende af Fredensborg er anlagt en dobbeltrettet cykelsti. Stien fører ind til et villaområde, hvor vejene er anlagt som fartdæmpede områder. Herfra føres skolevejen via lukket stisystem og niveaufri skæring til Fredensborg Skole, Vilhelmsro.
Skolevejen vurderes som ikke trafikfarlig.
Det forudsættes at den del af Humlebækvej, som er i forbindelse med rampekrydsene ved motorvejen og til Hørsholmvej ikke skal vurderes, idet der ikke er boliger på denne strækning.
 

 

Vejen er beliggende uden for tættere bebygget område. Der er indført lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t, hvilket er tilkendegivet ved skiltning. Kørebanen er efter det oplyste 6,15 meter bred. Der er ingen vejbelysning. Der er ingen cykelsti/kantbane. Oversigtsforholdene vurderes som gode.
Denne strækning vurderes som trafikfarlig for børn til og med 3. klassetrin.
 

Hvis den øvrige del af børns færden til- og fra skole omfatter andre veje, vil vurderingen af disse veje være gældende, såfremt disse veje er vurderet som trafikfarlige for børn på højere klassetrin.
 

Vejen er 4,2 meter bred. Der er ikke kantbaner. På den nordlige del af vejen er der begrænset oversigt grundet sving og bakker. På den sydlige del af vejen er oversigtsforholdene gode til afslutningen ved Humlebækvej.
Vejen bør vurderes som trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin på den nordlige del af vejen. Fra krydset med Veksebovej og sydpå mod Humlebækvej vurderes vejen som trafikfarlig for børn til og med 3. klasse.
 

Vejen er 9,3 meter bred. Der er i begge sider anlagt kantbaner på 120 cm + 30 cm brede kantlinjer. Ved Kellerisvej og til syd for Fredensborgvej er der indført lokal hastighedsgrænse på 70 km/t – ellers er hastighedsgrænsen på 80 km/t. Der er gode oversigtsforhold. Trafikken er tæt i spidstimerne. Vejen er ulykkesbelastet og hastighedsniveauet er relativt højt.
Vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 5. klassetrin.

 

Vejen er 6,1 meter bred. Der er ikke anlagt kantbaner. På strækningen uden for tættere bebygget område er indført lokal hastighedsgrænse på 60 km/t.
Der er en strækning, hvor oversigten er begrænset grundet bakke/sving. Trafikmængden vurderes som stor i spidstimerne, idet vejen benyttes som ”smutvej” til Hillerød øst.
Vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin.
 

Trafikfarligheden af Kellerisvej er blevet vurderet i 2016. Vejen er beliggende udenfor tættere bebygget område og benyttes i vid udstrækning som gennemkørsel-/smutvej mellem Espergærde og Humlebæk. Der er en generel hastighedsbegrænsning på 80 km/t bortset fra et kort stykke med 50km/t. Vejens bredde varierer fra 4,6m til 5,9 m i åbent land.

Vejen har et par lettere kurver samt en skarp/uoverskuelig kurve ud for nr. 94.    Foruden svingene er der et par uoverskuelige bakker på strækningen nordøst for nr. 94.

Der er ingen faciliteter for fodgængere eller cyklister og ingen vejbelysning. På baggrund af vejens forløb, trafiktætheden og hastigheds-niveauet vurderes skolevejen som trafikfarlig til og med 4. klasse.

Vejen er 5,5 meter bred i området nær rute 6. Resten af vejen er væsentlig smallere 4,2 meter bred. Der er ingen kantbaner. Der er på det meste af strækningen meget begrænset oversigt grundet sving/ bakker.
Vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 4. klasse.
 

Vejen er primært beliggende uden for tættere bebygget område. Vejbredden uden for byzone er op til 5,95 meter. Der er ingen vejbelysning. Der er ingen fodgænger- eller cykelsti. Der er anlagt midterlinje i form af varslingslinje. Grundet sving er der begrænset oversigt visse steder.
Årsdøgntrafikken er på op til 815 køretøjer.
Skolevejen vurderes som trafikfarlig til og med 4. klasse.

 

Vejen er primært uden for tættere bebygget område med generel hastighedsgrænse på 80 km/t. Bredden varierer fra 3,85 til 4,25. Der er ingen vejbelysning.
Der er ingen fodgænger- eller cykelsti. Kørebaneafmærkningen er slidt. Grundet sving og bakker er oversigtsforholdene visse steder begrænsede.
Årsdøgntrafikken er på 325 og gennemsnitshastigheden ligger på 52,7 km/t.
Skolevejen vurderes som trafikfarlig til og med 4. klasse.
 

Vejen er 10,1 meter bred. Der er i begge sider anlagt kantbaner på 120 cm + 30 cm brede kantlinjer. Der er indført lokal hastighedsgrænse på 70 km/t i området ved Nordvej og lidt længere sydpå nedsættes hastighedsgrænsen til 60 km/t ved Niverød Planteskole og frem til byzonetavlerne ved Niverød.
Erfaringsmæssigt har bilister udvist manglende respekt for hastighedsgrænsen i byzonen. Trafikken er tæt i spidstimerne.
Vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 5. klasse, idet de nævnte hastighedsgrænser uden for tættere bebygget område er indført for nylig, hvorfor der ikke er erfaringer med hastighedsniveauet.
 

Vejen er privat fællesvej beliggende på landet. Vejen er lukket, hvorfor vurderingen henvises til vurderingen af Fredensborg Kongevej/ Kongevejen.
 

Vejen er 4,1 meter bred – andre steder 6,10 m bred. Ingen kantbaner. Der er meget begrænset oversigt på grund af kurver og bakker. Selv om trafikmængden er begrænset vurderes vejen som trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin.

 

Vejen er privat fællesvej beliggende på landet. Vejen er grusvej med et enkelt spor.

Vejen forløber mellem Langstrupvej og Lønholtvej, hvorfor der henvises til vurderingen af disse veje.

Vejen er 4,3 - 5,2 meter bred. Der er ikke anlagt kantbaner. En del af strækningen forløber gennem skov. Der er grundet sving og bakke meget begrænset oversigt på strækningen igennem skoven. Trafikmængden er begrænset – men vejen fungerer som tilkørsel til golfbane og Esrum sø.
Vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 4. klasse.
 

Gaden er adgangsvej til Fredensborg Slot. Der er fortov langs vejen med skillerabat mellem fortov og kørebane. Der er ofte mange parkerede biler langs kantstenen. Vejen er ca. 7,5 m bred.
Vejen er i byzone og vurderes at være ikke trafikfarlig/byzone.
 

Vejen har en bredde på ca. 5,35 m. Der er fortov i byen og smal sti i den sydlige side uden for byzone. Hastighedsgrænsen er 60 uden for by og 50 med anbefalet hastighed på 30 på en del af strækningen i by. Der er belysning på hele strækningen. Trafikmængden er begrænset, mellem 50 og 70 biler mellem 7.00 og 8.00.
Der er anlagt en smal gangsti langs vejens sydside.
Vejen vurderes trafikfarlig for børn til og med 2. klasse.
 

Strækningen nord for Skovsvinget til Slotsvænget er beliggende i tættere bebygget område.  Vejens bredde svinger mellem 5,0 – 5,95 meter, og der er ingen fodgænger- eller cykelsti. Strækningen har vejbelysning. Der er indført lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 2. klasse.

På strækningen syd for Skovsvinget til Hillerødvejen/rute 6 er vejens bredde væsentligt reduceret til en bredde på 4,1 meter enkelte steder, der er ingen kantbaner. Grundet vejbredden vurderes vejen som trafikfarlig for børn til og med 4. klasse.

Vejen er 4,2 meter bred. Der er ingen kantbaner. Begrænset oversigt på dele af strækningen grundet sving og bakker.
Vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 4. klasse.

 

Vejen er igennem Vejenbrød anlagt som fartdæmpet området med hastighedsangivelse på 40 km. Der er vejbelysning igennem byen. Der er ikke anlagt fortov eller cykelsti.
Nord for Vejenbrød udvides kørebanen til ca. 6 meter. Der er gode oversigtsforhold på hele strækningen op til Niverød Kongevej. Der er indført lokal hastighedsgrænse på 60 km/t. Særligt i morgen spidstimen er der en del venstresvingende trafik fra Vejenbrødvej og ned på Helsingør motorvejen.
Vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 3. klasse.
 

Vejen er 4,2 meter bred (delstrækninger helt ned til 3,5 meter bred), der er ingen kantbaner.  På strækningen mellem Højsagervej og Brønshulevej er oversigtsforholdene gode. På trækningen fra Brønshulevej til Hillerødvejen /rute 6 er oversigten begrænset grundet sving og bakker.

Skolevejen bør derfor inddeles med skel ved Brønshulevej.  Hvis der køres mod øst til Højsagervej og videre mod Humlebækvej vurderes vejen som trafikfarlig for børn til og med 3. klasse.

For den del af vejen, som er beliggende vest for Brønshulevej vurderes vejen som trafikfarlig for børn til og med 4. klasse.

Krydset Hillerødvejen / Skovsvinget / Kratbjergvej er et 4-benet kryds beliggende uden for tættere bebygget område. Der er på Hillerødvejen/rute 6 indført lokal hastighedsgrænse på 70 km/t. Trafikken ad Skovsvinget og Kratbjergvej er pålagt ubetinget vigepligt, idet Hillerødvejen er udlagt som hovedvej.
Hillerødvejen er inddelt i henholdsvis 2 lige-ud-baner, venstresvingsbaner og 1 højresvingsbane. Der er anlagt cykelsti og fortov langs vejen. Der er ikke anlagt støtteheller eller lignende for at forbedre cyklisters/gåendes krydsning af Hillerødvejen.
Fra vigelinjen på Skovsvinget er der 17,5 meter over til kantlinjen, som afgrænser cykelbanen på modsatte side af Hillerødvejen.
Af Vejdirektoratets trafiktællinger fremgår det, at der er en hverdagsdøgntrafik på Hillerødvejen på 15 487 køretøjer. I morgentimen mellem kl. 07 – 08 kører der ca. 1300 biler umiddelbart nord for krydset. Der foreligger gennemsnitshastighed for begge retninger på 66,5 km/t.
Fra stopposition ved vigelinjen på Skovsvinget tager det ca. 6 sekunder for en cyklist at krydse Hillerødvejen, hvis det sker under god acceleration. Det må forventes at skolebørns vurdering af trafiksituationen og evne til at kunne accelerere hurtigt på tværs af Hillerødvejen vil medføre en krydsningstid på op til 10 sekunder. Dette medfører at kørende trafik med 70 km/t ad Hillerødvejen bør være op til 190 meter fra krydset, hvis et barn skal kunne nå at komme på tværs af vejen under iagttagelse af ubetinget vigepligt.
Af trafiktallene fremgår, at der mellem kl. 07 - 08 kører en bil (mv.) på Hillerødvejen hvert 2. – 3. sekund, og da børn fra Skovsvinget skal holde tilbage for trafik fra begge sider, vil passage være meget vanskelig – grænsende til umulig.
Ved besigtigelsen var der enighed om at krydsningen af Hillerødvejen ved Skovsvinget må betegnes som trafikfarlig for samtlige klassetrin.

Rundkørsel Slotsgade / Hillerødvejen / Kongevejen er beliggende i tættere bebygget område. Der er en generel hastighedsgrænse på 50 km/t. Der er anlagt cykelsti/fortov / fodgængerfelter på samtlige til- og frafarter. Der er parkbelysning hele vejen rundt i rundkørslen og særskilt belysning ved fodgængerfelterne, jfr. vejreglerne. Rundkørslen er udformet til at kunne afvikle tung trafik, herunder sættevognstog. Denne geometri af rundkørslen medfører samtidig, at personbiler kan have en lidt ”højere” fart
Cykelstien som forløber rund langs cirkulationsarealet er anlagt bag en ”brostensvulst”, så cyklister ikke færdes sammen med anden kørende trafik – bortset fra til- og frakørslerne.
Kørende trafik har forpligtelser overfor henholdsvis gående i fodgængerfelterne og cyklister, som cirkulerer.
Vejdirektoratets trafiktal er målt ca. 200 meter syd for rundkørslen.
Ved besigtigelsen var der enighed om at krydsningen af kørebanerne ved rundkørslen må betegnes som trafikfarlig for børn til og med 3. klassetrin.
 

Rundkørsel Slotsgade / Hillerødvejen / Kongevejen er beliggende i tættere bebygget område.  Der er en generel hastighedsgrænse på 50 km/t. Der er anlagt cykelsti/fortov / fodgængerfelter på samtlige til- og frafarter.  Der er parkbelysning hele vejen rundt i rundkørslen og særskilt belysning ved fodgængerfelterne, jfr. vejreglerne. Rundkørslen er udformet til at kunne afvikle tung trafik, herunder sættevognstog. Denne geometri af rundkørslen medfører samtidig, at personbiler kan have en lidt ”højere” fart.

Cykelstien som forløber rundt langs cirkulationsarealet er anlagt bag en ”brostensvulst”, så cyklister ikke færdes sammen med anden kørende trafik – bortset fra til- og frakørslerne. 

Kørende trafik har forpligtelser overfor henholdsvis gående i fodgængerfelterne og cyklister, som cirkulerer.

Vejdirektoratets trafiktal er målt ca. 200 meter syd for rundkørslen.

Ved besigtigelsen var der enighed om at krydsningen af kørebanerne ved rundkørslen må betegnes som trafikfarlig for børn til og med 3. klasse.

Rundkørslen er beliggende i tættere bebygget område. Der er en generel hastighed på 50 km/t. Der er fortov og cykelsti i rundkørslen således de lette trafikanter ikke færdes sammen med den motoriserede trafik. Jernbanegades nordlige vejgren er ind/udgang til gågade, hvorfor der kun kan påregnes meget få kørsler ud herfra (vareleveringer). Fodgængerkrydsningerne er med støttehelle, så alle vejgrene kan passeres i to tempi med undtagelse af gågaden. Trafikmængden på Helsingørsvej er høj – ca. 700 køretøjer mellem kl. 7.00 og 8.00, hvilket giver opstuvning af køretøjer i tilfarterne på Helsingørsvej. Hastighedsniveauet i rundkørslen er meget lavt.
Krydsning i rundkørslen vurderes trafikfarlig for børn til og med 2. klasse.

Krydset er signalreguleret. Der er fodgængerfelter over Endrupvej og over Helsingørsvej på den nordlige gren. Signalerne er udstyret med fodgængertryk således at der kun bliver grønt når gående melder sig ind i krydset. Cyklister følger hovedsignalet. Der er optegnet en venstresvingsbane for cyklister der kommer fra syd af Helsingørsvej og skal dreje ad Endrupvej. De har deres eget signal, der skifter med hovedsignalet for Endrupvej – dvs. at der er grønt selvom der ingen cyklister er. Oversigtsforholdene er gode, dog i et vist omfang begrænsede af, at stoplinjen på Endrupvej ligger meget langt tilbage pga. indkørslen til tankstationen.
Krydsning i signalanlægget vurderes trafikfarlig for børn til og med 3. klasse.

Rundkørslen er beliggende inden for tættere bebygget område, men grundet udformningen er trafikforholdene blevet vurderet.

Rundkørslen er anlagt med 2 vognbaner i både til- og frafart på Kongevejen.   På Humlebækvej og Højvangen er der anlagt til- og frafart.   Cyklister bliver trukket lidt ned af til- og frafarterne for krydsning af disse.  Cyklisterne pålægges ubetinget vigepligt før krydsning af kørebanen.

Til- og frafarterne på Kongevejen er fra 7,5 – 7,7 meter brede. Der er anlagt støttehelle mellem til- og frafart.

Ved stopposition på cykelstien ved den sydøstlig frafart på Kongevejen er oversigten ca. 65 meter.  Et cirkulerende køretøj skal gennemkøre en strækning af ca. 70 meter fra det kan erkendes af cyklisten til det passerer krydsningspunktet.

Krydsning af Kongevejen i rundkørslen vurderes som trafikfarlig for børn op til og med 4. klasse.

 


 

Avderødvej
-Mellem Kirkeltevej og Gunderødvej: Ikke trafikfarlig.
-Fra Fredensborg Skole, afd. Karlebo, til stoppestedet Dyssegaarden: Trafikfarlig til og med 3. klasse.
-Fra stoppestedet Dyssegaarden til Fredtoftevej: Ikke trafikfarlig
-Fra Fredtoftevej til Fredensborg Kongevej: Trafikfarlig til og med 3. klasse.

Vejenbrødvej
Strækningen mellem Avderødvej og Fredensborg Kongevej:
Trafikfarlig til og med 3. klasse

Fredtoftevej
Mellem Fredtofte og Avderødvej – grundet vejens forløb og oversigtsforholdene.
Trafikfarlig til og med 4. klasse

Gunderødvej
På strækningen indtil den lige strækning før  byzonetavlerne ( E 55) ved Karlebo – grundet vejens forløb og oversigtsforholdene. Trafikfarlig til og med 4. klasse

Karlebovej
-Mellem Avderødvej og Hesselrødvej – både den østlige og vestlige del: Ikke trafikfarlig.
-Nordvest for Avderødvej, på strækningen vest for byzonetavlen (E 55) ved Karlebo og ud mod kommunegrænsen – vejens forløb og oversigtsforholdene. Trafikfarlig til og med 4. klasse

Hesselrødvej
På strækningen mellem Hesselrød og krydset med Avlholmgårdsvej ved Karlebo – grundet vejens forløb og oversigtsforholdene. Trafikfarlig til og med 4. klasse