I 2013/14 blev skolevejenes trafikfarlighed i Fredensborg Kommune vurderet.
Enkelte veje er blevet enten tilføjet eller revurderet i 2018.

Her kan du se et kort over trafikfarlige veje i Fredensborg Kommune

Listen herunder indeholder en kort beskrivelse af de veje, der er blevet vurderet trafikfarlige.
En deltaljeret beskrivelse af vejforholdene finder du i folderen
Information om kørsel til skole – skoleåret 2019/20

Trafikfarlige veje 

 

  • Avderødvej mellem Fredensborg Kongevej og Avderød by vurderes trafikfarlig til og med 3. klasse.
  • Mellem Avderød og Karlebo vurderes vejen trafikfarlig til og med 2. klasse.
  • Strækningen mellem Karlebo og Karlebovej vurderes trafikfarlig til og med 3. klasse.

Vejen vurderes trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin.
 

Vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 5. klassetrin.
 

Vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin.

Vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin.

Vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin.

Færden langs vejen samt krydsning af vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 5. klasse.

Mellem Fredtofte og Avderødvej er vejen trafikfarlig grundet vejens forløb og oversigtsforholdene. 
Vejen vurderes trafikfarlig til og med 4. klasse.

Vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin.
 

På strækningen indtil den lige strækning før byzonetavlerne (E 55) ved Karlebo – grundet vejens forløb og oversigtsforholdene.
Vejen vurderes trafikfarlig til og med 4. klasse.

 

På strækningen mellem Hesselrød og krydset med Avlholmgårdsvej ved Karlebo – vurderes vejen trafikfarlig på grund af dens forløb og oversigtsforholdene. 
Vejen vurderes trafikfarlig til og med 4. klasse.

 

Umiddelbart nord for Fredensborg by er der etableret en niveaufri passage via en tunnel under Helsingørsvej. Et stisystem fra byen sydøstlige del forbindes med et stisystem til byens nordvestlige del (Endrup).

Færden langs vejen
Færden langs vejen vurderes trafikfarlig til om med 3. klasse.

Krydsning af kørebanen
Der er flere kryds nord for Fredensborg by.  Heraf er krydsningen ved Langerødvej / Danstrupvej vurderet som den mest komplicerede, idet der på vejen er anlagt svingbaner.
Oversigtsforholdene ved krydsene Langerødvej og Danstrupvej er mod syd meget gode.   
Ved Langerødvej er oversigten mod nord ca. 360 meter og ved Danstrupvej er oversigten mod nord ca. 305 meter.

Krydsning af kørebanen på Helsingørsvej vurderes trafikfarlig til og med 6. klasse.

 

Krydsning af kørebanen
Krydsningen af kørebanen er grundet trafikmængden så vanskelig, at skolevejen vurderes som trafikfarlig til og med 10. klasse.
(Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af krydsningspunktet ved Skovsvinget/ Kratbjerg)

Færden langs vejen
Ved færden langs vejen vurderes vejen som følger:
- Fra Kratbjerg og mod nord er der i begge sider af vejen anlagt fortov og cykelsti.  Disse er trodsvejens beliggenhed - uden for tættere bebygget område - anlagt med kantstensopspring.
Denne strækning vurderes derfor som ikke trafikfarlig, idet afstanden til motorkørende er forøget af en skillerabat.

- Fra Kratbjerg og mod syd er der kun anlagt cykelsti. Cykelstien er anlagt i en bredde af ca. 2 meter og med en skillerabat på 2,15 meter.
Denne strækning vurderes som trafikfarlig til og med 3 klasse.

- Fra den sydlige ende af Gammel Grønholt Vang og til kommunegrænsen er der kun anlagt en kantbane på 2,15 meters bredde.  Kantbanen er afgrænset fra motorkørende trafik med en 30 cm kantlinje.
Denne strækning vurderes som trafikfarlig for børn til og med 10. klasse.
 

Vejen vurderes trafikfarlig til og med 5. klasse.

 

På strækningen vest for Helsingør motorvejen til kort før indkørsel til boligområdet i den østlige ende af Fredensborg er der anlagt en dobbeltrettet cykelsti. Stien fører ind til et villaområde, hvor vejene er anlagt som fartdæmpede områder. Herfra føres skolevejen via lukket stisystem og niveaufri skæring til Fredensborg Skole, Vilhelmsro.

Skolevejen vurderes som ikke trafikfarlig.

Det forudsættes at den del af Humlebækvej, som er i forbindelse med rampekrydsene ved motorvejen og til Hørsholmvej ikke skal vurderes, idet der ikke er boliger på denne strækning.
Fra krydset ved Langstrupvej til bygrænsen i Fredensborg. Vejen er beliggende uden for tættere bebygget område. 

Denne strækning vurderes som trafikfarlig for børn til og med 3. klasse.

 

 

Vejen bør vurderes som trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin på den nordlige del af vejen.

Fra krydset med Veksebovej og sydpå mod Humlebækvej vurderes vejen som trafikfarlig for børn til og med 3. klasse.
 

Vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 5. klassetrin.

 

Vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin.
 

På baggrund af vejens forløb, trafiktætheden og hastigheds-niveauet vurderes skolevejen som trafikfarlig til og med 4. klasse.

Kirkeltevej vurderes grundet trafikmængden trafikfarlig til og med 3. klasse på strækningen nord for Isterødvejen.

Kirkeltevej syd for Isterødvejen vurderes trafikfarlig til og med 4. klasse.

Strækningen i åbent land og i by vurderes trafikfarlig til og med 5. klasse.

Den sydlige del af Krogerupvej gennem skoven vurderes trafikfarlig til og med 5. klasse.

Vejen vurderes trafikfarlig for børn til og med 4. klasse.
 

Langstrupvej vurderes trafikfarlig til og med 5. klasse på grund af den høje tilladte hastighed.
 

Vejen vurderes trafikfarlig til og med 4. klasse.
 

Vejen vurderes trafikfarlig til og med 5. klasse. 

Vejen er privat fællesvej beliggende på landet.

Vejen er lukket, hvorfor vurderingen henvises til vurderingen af Fredensborg Kongevej/ Kongevejen.

Selv om trafikmængden er begrænset vurderes vejen som trafikfarlig for børn til og med 4. klassetrin.

 

Vejen er privat fællesvej beliggende på landet. Vejen er grusvej med et enkelt spor.

Vejen forløber mellem Langstrupvej og Lønholtvej, hvorfor der henvises til vurderingen af disse veje.

Vejen vurderes som trafikfarlig for børn til og med 4. klasse.
 

Vejen er i byzone og vurderes at være ikke trafikfarlig.
 

Vejen vurderes trafikfarlig til og med 2. klasse.
 

- Den nordlige strækning - nord for Skovsvinget – vurderes trafikfarlig til og med 2. klasse.

- Den sydlige strækningen vurderes trafikfarlig til og med 3. klasse.

Vejen vurderes trafikfarlig for børn til og med 4. klasse.

 

Vejen vurderes trafikfarlig til og med 3. klasse.
 

På strækningen mellem Højsagervej og Brønshulevej er oversigtsforholdene gode. På strækningen fra Brønshulevej til Hillerødvejen /rute 6 er oversigten begrænset grundet sving og bakker.

- Skolevejen bør derfor inddeles med skel ved Brønshulevej.  På strækningen mod øst til Højsagervej og videre mod Humlebækvej vurderes vejen som trafikfarlig til og med 3. klasse.

- For den del af vejen, som er beliggende vest for Brønshulevej, vurderes vejen trafikfarlig til og med 4. klasse.

Trafkfarlige krydsningsteder

Krydset Hillerødvejen / Skovsvinget / Kratbjergvej er et 4-benet kryds beliggende uden for tættere bebygget område. Der er ikke anlagt støtteheller eller lignende for at forbedre cyklisters/gåendes krydsning af Hillerødvejen.

Fra stopposition ved vigelinjen på Skovsvinget tager det ca. 6 sekunder for en cyklist at krydse Hillerødvejen, hvis det sker under god acceleration.  Det må forventes, at skolebørns vurdering af trafiksituationen og evne til at kunne accelerere hurtigt på tværs af Hillerødvejen vil medføre en krydsningstid på op til 10 sekunder. Dette medfører at kørende trafik med 70 km/t ad Hillerødvejen bør være op til 190 meter fra krydset, hvis et barn skal kunne nå at komme på tværs af vejen under iagttagelse af ubetinget vigepligt.

Af trafiktallene fremgår, at der mellem kl. 07.00 – 08.00  kører en bil (m.v.) hver 2. – 3. sekund på Hillerødvejen, og da børn fra Skovsvinget skal holde tilbage for trafik fra begge sider, vil passage være meget vanskelig – grænsende til umulig. 

Ved besigtigelsen var der enighed om, at krydsningen af Hillerødvejen ved Skovsvinget må betegnes trafikfarlig  til og med 10. klasse.

 

Rundkørsel Slotsgade / Hillerødvejen / Kongevejen er beliggende i tættere bebygget område.  Der er anlagt cykelsti/fortov / fodgængerfelter på samtlige til- og frafarter.  Der er parkbelysning hele vejen rundt i rundkørslen og særskilt belysning ved fodgængerfelterne, jfr. vejreglerne. 

Cykelstien som forløber rundt langs cirkulationsarealet er anlagt bag en ”brostensvulst”, så cyklister ikke færdes sammen med anden kørende trafik – bortset fra til- og frakørslerne.   

Kørende trafik har forpligtelser overfor henholdsvis gående i fodgængerfelterne og cyklister, som cirkulerer.

Ved besigtigelsen var der enighed om at krydsningen af kørebanerne ved rundkørslen må betegnes trafikfarlig til og med 3. klasse.

 

Rundkørslen er beliggende i tættere bebygget område. Der er fortov og cykelsti i rundkørslen, således at de lette trafikanter ikke færdes sammen med den motoriserede trafik.

Jernbanegades nordlige vejgren er ind/udgang til gågade, hvorfor der kun kan påregnes meget få kørsler ud herfra (vareleveringer). 

Fodgængerkrydsningerne er med støttehelle, så alle vejgrene kan passeres i to tempi med undtagelse af gågaden. Trafikmængden på Helsingørsvej er høj – ca. 700 køretøjer mellem kl. 07.00 og 08.00, hvilket giver opstuvning af køretøjer i tilfarterne på Helsingørsvej.

Krydsning i rundkørslen vurderes trafikfarlig til  og med 2. klasse.

 

Krydset er signalreguleret. Der er fodgængerfelter over Endrupvej og over Helsingørsvej på den nordlige gren. Signalerne er udstyret med fodgængertryk, således at der kun bliver grønt, når gående melder sig ind i krydset.

Cyklister følger hovedsignalet. Der er optegnet en venstresvingsbane for cyklister, der kommer fra syd af Helsingørsvej og skal dreje ad Endrupvej. De har deres eget signal, der skifter med hovedsignalet for Endrupvej – dvs. at der er grønt, selvom der ingen cyklister er. Oversigtsforholdene er gode, dog i et vist omfang begrænsede af, at stoplinjen på Endrupvej ligger meget langt tilbage pga. indkørslen til tankstationen.

Krydsning i signalanlægget vurderes trafikfarlig til og med 3. klasse.

 

Rundkørslen er beliggende inden for tættere bebygget område, men grundet udformningen er trafikforholdene blevet vurderet.

Rundkørslen er anlagt med 2 vognbaner i både til- og frafart på Kongevejen.   På Humlebækvej og Højvangen er der anlagt til- og frafart. Cyklister bliver trukket lidt ned af til- og frafarterne for krydsning af disse.  Cyklisterne pålægges ubetinget vigepligt før krydsning af kørebanen. Der er anlagt støttehelle mellem til- og frafart.

Krydsning af Kongevejen i rundkørslen vurderes trafikfarlig til og med 4. klasse.

 

Rundkørslen er beliggende uden for tættere bebygget område, men der er en lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t omkring rundkørslen.

2 af rundkørslens til- og frafarter, Fredensborgvej og Humlebækvej, er anlagt med 2 kørespor. I tilfarterne på Hørsholmvej er der 2 spor, et cirkulationsspor og et højresvingsspor, samt en 1-sporet frafart.

Om rundkørslen er anlagt en cykelring med dobbeltrettet cykelstiforløb. Krydsningerne er trukket ned af til- og frafarterne. Krydsningerne er tillige anlagt med krydsningshelle i alle 4 vejgrene. Ved krydsning pålægges cyklisterne og de gående ubetinget vigepligt.

Trafikintensiteten er høj, særligt på Fredensborgvej og Humlebækvej. Mellem kl. 7.00 og 8.00 kører mellem 800 og 850 køretøjer på vejene i hverdagene. Dette betyder, at der er risiko for opstuvning af køretøjer i tilfarterne. Sidevejenes udformning gør det muligt at krydse vejen i 2 tempi, hvilket betyder, at stitrafikanterne kun skal koncentrere sig om trafikken fra en retning ad gangen.

Krydsning i rundkørslen vurderes trafikfarlig til og med 6. klasse.