Fredensborg Kommunen yder vederlagsfri befordring ud fra afstandskriterier og trafikfarlighed.


Der ydes vederlagsfri befordring til og fra distriktsskolen for elever, der har længere skolevej end:

  • 2,5 km (0. – 3. klassetrin)
  • 6,0 km (4. – 6. klasse)
  • 7,0 km (7. – 9. klasse)
  • 9,0 km (10. klasse)

Ved opmåling af skolevejen medregnes normalt kun afstanden ad nærmeste offentlig tilgængelig vej eller sti der ikke er trafikfarlig, som eleverne kan færdes på til fods eller på cykel eller knallert hele året mellem hjemmet og den nærmeste indgang til skolens område. Dette vurderes via google maps.

Børn kan få vederlagsfri befordring, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Vurderingerne af trafiksikkerheden foretages af politiet i samarbejde med de lokale vejmyndigheder der på grundlag af et skøn over de trafikale forhold på skolevejen, elevens alder og udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder.

Hvis den nærmeste vej er trafikfarlig, er der intet til hinder for, at kommunen kan anvise en anden længere vej, som ikke er trafikfarlig, så længe afstanden ikke overskrider afstandskriteriet - se skolevejenes trafikfarlighed

Kommunerne kan opfylde sin befordringsforpligtelse ved at stille skolebus til rådighed eller ved at henvise til offentlig transport eller lignende og afholde udgifterne hertil.

Det er muligt at henvise til stoppesteder og opsamlingssteder i nærheden af hjemmet/skolen. Reglerne om trafikfarlige veje til og fra stoppested/opsamlingsstedet skal naturligvis overholdes.

Bestemmelserne omfatter ikke elever som undervises i en anden skole end distriktsskolen.

Se kort over farlige cykelveje

Ventetiden på skolen i forbindelse med vederlagsfri befordring må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid. Der er ingen regler for befordringstidens længde.

Kommunen kan opfylde sin befordringsforpligtelse ved at stille skolebus til rådighed eller ved at henvise til offentlig transport eller lignende og afholde udgifterne hertil.

Kommunens forpligtelse gælder normalt kun befordring mellem hjem og distriktsskolen. Kommunen har ikke pligt til befordring mellem skolefritidsordning og hjem, medmindre det kan ske uden etablering af særskilt befordring.

Det er muligt at henvise til stoppesteder og opsamlingssteder i nærheden af hjemmet/skolen. Reglerne om trafikfarlige veje til og fra stoppested/opsamlingsstedet skal naturligvis overholdes.
 

Er en elev på grund af sygdom/tilskadekomst kun i stand til at komme i skole, hvis eleven køres til og fra skole, sørger kommunen for transporten.

For at der kan bevilges kørsel skal du sende dokumentation fra læge eller sygehus, som bekræfter behovet for kørsel. Ved midlertidig sygdom skal der samtidig fremgå start og slutdato for kørselsbehovet.

Dokumentationen sendes til Center for Læring, Fritid og Sundhed via e-boks.

Kørslen vil tage udgangspunkt i billigst mulige transportform, og der vil så vidt muligt blive planlagt samkørsel.

Distriktsskolen eller specialskolen vil, hvis du har ansøgt, inden sommerferien oplyse dig om dit barn er kørselsberettiget næste skoleår.

Spørgsmål vedrørende skolekørsel rettes til den enkelte skole.

Hvis barnet opholder sig lige meget hos begge forældre og begge forældre bor i skole-distriktet, kan man vælge hvilket af de to hjem der kan ske befordring til, men kun til det ene. Bor kun den ene af forældrene i skoledistriktet, gælder kørslen til dette hjem.