Fredensborg Kommune er en ambitiøs klimakommune, med ambitiøse målsætninger og indsatser. Rammerne for klimaindsatsen blev sat med Klima- og Energipolitikken og strategien for 2020, som begge blev vedtaget af et samlet Byråd i september 2011.

I 2016 blev politikken opdateret og revideret med udgangspunkt i den nye regionale vision, som Byrådet og regionens andre kommuner har vedtaget:

”Hovedstadsregionen skal være en førende region inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri 2050.”

Læs politikken og strategien her

Vi har gjort en ihærdig indsats og siden 2008 er CO2-udslippet reduceret med 36 pct. i kommunens bygninger og transport. Det har bla. givet en lavere udgift til energi på over 25 mio. kroner.

De ansatte på rådhuset og i hjemmeplejen kører i elbiler og på elcykler. Ligeledes optræder bæredygtighed i tildelingskriterierne, når Fredensborg Kommune placerer ordrer hos leverandører.

Den kommunale planlægning har fokus på klimaområdet. Fx vurderes mulighederne for klimatilpasning ved udarbejdelse af lokalplaner og alle nybyggerier. Der stilles krav om regnvandshåndtering og andre klimahensyn, når kommunen selv bygger.

Den nye skole i Fredensborg og idrætshallen i Humlebæk afleder begge regnvandet lokalt.

Og Fredensborg Kommune er i front når det gælder klimatilpasning, hvilket særligt skyldes de to markante projekter: EU Life projektet om udvikling af det tværkommunale samarbejde omkring Usserød Å og Klimaprojekt Kokkedal, hvor overskudsvand bruges som et aktiv i byfornyelsen. De er også eksempler på, at Kommunens særtræk, fx de natur-, bymæssige og landskabelige kvaliteter, er udgangs­punktet for klimaindsatsen.

Fredensborg Rådhus er blevet certificeret som Cykelvenlig Arbejdsplads og har fået en bronzecertificering. Din virksomhed kan også være med.
Med certificeringen som Cykelvenlig Arbejdsplads er rådhuset med til at signalere vigtigheden i at prioritere gode og attraktive forhold for cyklende medarbejdere. Udover at mindske CO2-udledning og sikre mindre trængsel langs veje, bidrager flere cyklende medarbejdere også til at reducere antallet af sygedage og få sundere medarbejdere.

Bliv certificeret nu!
Certificeringen gives af Cyklistforbundet. Vil du vide mere om certificeringen kan du læse om det her.

Det er fortsat en god forretning for Fredensborg Kommune at have høje klimaambitioner og spare på energien. Den årlige opgørelse viser, at CO2-udledningen fra energiforbrug i kommunens bygninger og transport er faldet med 36 procent siden 2008.

Det er godt for klimaet, og samtidig har kommunen sparet i alt  25 mio. kroner på energiregningen.  Med de flotte resultater lever Fredensborg Kommune fortsat op til sine forpligtelser som Klimakommune i samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening.

Et af de tiltag, der er med til at spare energi, er solcellerne på P-pladsen ved Rådhuset.

Klimasamarbejder


Reducere CO2-udslippet. Reducerer partikelforureningen. Sænke energiforbruget. Øge vedvarende energi. Fremme elbiler. Øge interessen for klima og energi og arbejde sammen i et klimaforum. Alt dette kan vi ikke alene realisere, derfor har Fredensborg Kommune indgået flere forskellige aftaler, for at nå vores klima- og energimål.

Nedenfor kan du se nogle af vores samarbejdspartnere.

For at få et bedre og mere nuanceret grundlag for vore beslutninger og planer har vi etableret Fredensborg klimaforum - et teknisk dialogforum.

Her vil borgere og repræsentanter for erhvervslivet med tekniske, økonomiske kompetencer vedrørende energi og miljø sammen med kommunens administration vurdere mulige teknologier, løsninger og initiativer.

Næsten dagligt hører vi om nye tekniske landvindinger, men hvilke løsninger skal vi vælge, så vi kan leve op til kravene? Hvordan får vi dem realiseret, og hvordan kan vi få en fornuftig økonomi i vores investeringer?
En åben, målrettet og faglig debat er målet. Der er årligt 4-5 møder i Klimaforummet. De finder sted på rådhuset, og er typisk placeret fra kl. 16-19.

Klimaforum er rådgivende og har således ikke noget formelt ansvar.

Kommunen har tiltrådt Danmarks Naturfredningsforenings klimakommune-aftale. Her fastsættes faste minimumsmål for kommunens reduktion af CO2 emissionen fra den kommunale virksomhed. Men også kommunens borgere og erhverv må gennemføre væsentlige omlægninger af energiforbruget, hvis vi skal yde et fair bidrag til de kommende nationale forpligtelser.

Vi samarbejder med Danmarks Naturfredningsforening for at sikre en reduktion i kommunens egen CO2-udledning.

Via en Klimakommune-aftale forpligter Fredensborg Kommune sig til at nedbringe CO2-udslippet med 2 % om året. Kommunen sparer fx på energi ved at renovere bygninger, indføre el-biler og købe energirigtigt ind.

Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside kan du læse mere om aftalen, samt se hvor meget Kommuner i Danmark inkl. Fredensborg Kommune indtil nu har sparet.

Fredensborg Kommune har et samarbejde med Energistyrelsen i forbindelse med kommunens elbiler. Energistyrelsen har her støttet Fredensborg Kommune økonomisk, både i forbindelse med indkøb af elbiler, men også til at kunne projektlede. Dertil er der via Energistyrelsens nye ordning, BedreBolig, skabt et godt samarbejde og netværk, hvor Fredensborg Kommune er udvalgt som en af de ni fokuskommuner i Danmark.

Fredensborg Kommunes samarbejde med Energistyrelsen åbner kommunens muligheder for at kunne gå forrest og afprøve nyere teknologier, der kan hjælpe med at effektivisere kommunens arbejde, samt inspirere borgere til at sænke energiforbruget.

Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen har udarbejdet en klimastrategi for hovedstadsregionen.

Vores borgmester Thomas Lykke Pedersen repræsentereR kommunerne i det Klimapolitiske Forum, der stå for udmøntningen af strategien.

I strategien vil kommunerne og regionen arbejde for, at hovedstadsregionen bliver den mest klimaberedte region i Danmark. Kommunerne og regionen skal være forberedte på de stigende vandmængder som følge af ekstremregn og stigende vandstand, og i samspil med erhvervslivet vil vi sammen bidrage til udvikling af nye løsninger til klimatilpasning.

Kommuner og region vil desuden arbejde for, at hovedstadsregionen bliver den mest energieffektive region i Danmark. Derved reducerer vi sammen CO2-udslip og energiforbrug, samtidig med at vi styrker markedet for energieffektive teknologier.

Der er to strategiske satsninger i strategien; elbilsparat region og energiforsyningen i regionen. Her arbejdes der nu i to arbejdsgrupper.

Gate 21 er et partnerskab mellem en række kommuner, private virksomheder og forskningsinstitutioner. I innovative samarbejder udvikler vi ambitiøse løsninger på kommunernes klima- og energimæssige udfordringer.

Læs mere på http://www.gate21.dk