Fredensborg Kommune er en ambitiøs klimakommune, med ambitiøse målsætninger og indsatser. Rammerne for klimaindsatsen blev sat med Klima- og Energipolitikken og strategien for 2020, som begge blev vedtaget af et samlet Byråd i september 2011.

I 2016 blev politikken opdateret og revideret med udgangspunkt i den nye regionale vision, som Byrådet og regionens andre kommuner har vedtaget:

”Hovedstadsregionen skal være en førende region inden for grøn omstilling og vækst. I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri 2050.”

Vi har gjort en ihærdig indsats og siden 2008 er CO2-udslippet reduceret med 36 pct. i kommunens bygninger og transport. Det har bla. givet en lavere udgift til energi på over 25 mio. kroner.

De ansatte på rådhuset og i hjemmeplejen kører i elbiler og på elcykler. Ligeledes optræder bæredygtighed i tildelingskriterierne, når Fredensborg Kommune placerer ordrer hos leverandører.

Den kommunale planlægning har fokus på klimaområdet. Fx vurderes mulighederne for klimatilpasning ved udarbejdelse af lokalplaner og alle nybyggerier. Der stilles krav om regnvandshåndtering og andre klimahensyn, når kommunen selv bygger.

Den nye skole i Fredensborg og idrætshallen i Humlebæk afleder begge regnvandet lokalt.

Og Fredensborg Kommune er i front når det gælder klimatilpasning, hvilket særligt skyldes de to markante projekter: EU Life projektet om udvikling af det tværkommunale samarbejde omkring Usserød Å og Klimaprojekt Kokkedal, hvor overskudsvand bruges som et aktiv i byfornyelsen. De er også eksempler på, at Kommunens særtræk, fx de natur-, bymæssige og landskabelige kvaliteter, er udgangs­punktet for klimaindsatsen.