I Fredensborg Kommune skal du altid søge om tilladelse til at anlægge et jordvarmeanlæg. Se punktet ”Hvordan søger jeg tilladelse?" herunder.

Et jordvarmeanlæg udnytter den naturlige varme, som findes i jorden. Varmen i jorden stammer fra solindstråling, nedbør, grundvandsstrømning og geotermisk energi. Da varmen findes naturligt i jorden, er jordvarme en vedvarende energiform og dermed et miljøvenligt alternativ til opvarmning med olie, el eller naturgas.
Et jordvarmeanlæg består af et varmeoptagesystem og et varmepumpesystem.

Kommunen skal give tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, da der blandt andet skal tages hensyn til placeringen af anlægget i forhold til natur- og grundvandsforhold på lokaliteten, afstand til vandforsyningsboringer, fredninger i området mm.

Hvis du ønsker at etablere jordvarme på din ejendom, skal du forinden søge kommunen om tilladelse hertil. Etablering af jordvarme skal ansøges / anmeldes elektronisk via Byg og Miljø. Sammen med det udfyldte ansøgningsskema skal du sende en tegning af, hvordan jordvarmeanlægget skal placeres på din ejendom i forhold til skel og bygninger.

Du kan forvente en sagsbehandlingstid på højst 4 uger fra sagen er fuldt oplyst, det vil sige fra du har sendt alle de oplysninger, som kommunen har bedt om.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du indenfor 10 hverdage modtage en kvittering, så du ved at vi har modtaget din ansøgning. Vi vil i nogle tilfælde bede dig om at fremsende supplerende oplysninger, som er nødvendige for at vi kan behandle din ansøgning. Du kan forvente en sagsbehandlingstid på højst 4 uger fra sagen er fuldt oplyst, det vil sige fra du har sendt alle de oplysninger, som kommunen har bedt om.

Et jordvarmeanlæg kan udformes på forskellige måder. Det traditionelle jordvarmeanlæg, hvor jordvarmeslangerne etableres vandret i jorden i ca. 1 meters dybde er det mest udbredte. Jordvarmeanlæg kan også etableres som lodrette boringer i 30 - 200 meters dybde. De lodrette anlæg er dyrere at etablere og vanskelige at få tilladelse til på grund af hensynet til beskyttelsen af grundvandet. En nyere type jordvarmeanlæg er kompaktanlæggene, som er indrettet med et antal spiraler, som væsken løber rundt i. Kompaktanlæggene etableres i ca. 4,5 meters dybde. Disse anlæg er et godt alternativ til de traditionelle vandrette anlæg, da de er mindre pladskrævende.
 

Når jordvarmeanlægget er etableret, skal det tæthedsprøves af en sagkyndig før det kan tages i brug. Senest 14 dage efter ibrugtagning, skal anlægget færdigmeldes til kommunen.

Skemaet (ændres til Færdigmeldingsskemaet) resultatet af tæthedsprøvningen og en målfast tegning af jordvarmeanlæggets placering i forhold til skel og bygninger sendes til Team Miljø på miljoe@fredensborg.dk

Når kommunen har modtaget og godkendt færdigmeldingen, registreres jordvarmeanlægget i BBR. Den nye BBR-meddelelse kan fremsendes til elselskabet, hvis du ønsker at søge om reduktion af elprisen.

Dit jordvarmeanlæg skal minimum en gang om året efterses og kontrolleres af en sagkyndig. Du eller den sagkyndige skal udfylde skemaet til det årlige eftersyn.

Du skal opbevare dokumentation for at det årlige eftersyn er gennemført i minimum 10 år, således at denne kan fremvises til Team Miljø, hvis vi ønsker at føre tilsyn med dit jordvarmeanlæg.

Hvis du har jordvarme og ikke længere ønsker at benytte dit anlæg, skal det sløjfes. Du skal meddele kommunen, at du sløjfer anlægget.

Når anlægget sløjfes skal det tømmes for frostsikringsvæske og skylles igennem med rent vand. Herefter skal jordvarmeslangerne aflukkes.

Frostsikringsvæsken skal bortskaffes som miljøfarligt affald ifølge kommunens affaldsregulativ.