Her kan du finde gode råd om, hvordan du fyrer korrekt op i din pejs eller brændeovn, og dermed reducerer de sundhedsskadelige partikler samt evt. gener for omgivelserne. Du kan også læse om, hvad du kan gøre, hvis du føler dig generet af røg fra en nærliggende brændeovn.

Fredensborg Kommune har vedtaget en forskrift for brug af fastbrændselsovne herunder brændeovne. Formålet med denne forskrift er, at få præsenteret reglerne for korrekt brug af fastbrændselsovne og således at forebygge og afhjælpe røggener til de omkringboende og omgivelserne og dermed mindske antallet af klagesager.

Ved korrekt brug af fastbrændselsovne mindskes desuden risikoen for udledning af sundhedsskadelige partikler, til gavn for både indeklima og omgivelserne.

Samtidig giver forskriften mulighed for en hurtigere sagsbehandling i de klagesager, som kommunen skal behandle. 

Du kan finde forskriften for brug af fastbrændelsesovne her

Du kan fjerne helt op til 80% af de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn, hvis du tænder op i toppen af brændet.

En ny måling fra Miljøstyrelsen viser, at kun hver fjerde af landets brændeovnsbrugere tænder rigtigt op i toppen af brændet. Mange lægger optændingspinde nederst, når de skal tænde deres brændeovn. Men røg og forurening mindskes, hvis man i stedet lægger optændingspindene øverst.

Derfor tilbyder Miljøstyrelsen og Skorstensfejerlauget nu, at alle kan få et gratis besøg af en skorstensfejermester, som viser, hvordan man tænder rigtigt op i brændeovnen. Du skal blot samle en gruppe af dine venner, naboer eller kolleger, så kommer skorstensfejermesteren forbi.

Du bestiller et home-party her  eller hos skorstensfejeren i Fredensborg Kommune, Morten A.N. Bjørklund på tlf. 48 48 03 67 eller via hjemmesiden: http://www.skorstensfejerfredensborg.dk

Ud over at tænde op i toppen af brændet, kan du reducere de sundhedsskadelige partikler ved at følge nedenstående råd når du tænder op:

  • Brug rent og tørt træ. Vådt eller fugtigt træ giver dårlig forbrænding og meget røg.
  • Fyr aldrig med affaldstræ eller andre former for affald.
  • Sørg for rigelig lufttilførsel. For lidt luft giver en dårlig forbrænding og mange sundhedsskadelige partikler i røgen.
  • Fyr lidt af gangen. Temperaturen skal hurtigt blive høj, hver gang der tilføres brænde. Der skal skrues op for luften indtil de mørkegule flammer er væk. Hvis du fylder store eller mange stykker træ i ovnen, går der lang tid før temperaturen bliver så høj, at du får en god forbrænding. Sørg derfor for at fyre lidt ad gangen og med mindre stykker, så udnytter du også dit brænde bedre.
  • Røgen skal være næsten usynlig. Hvis der er meget røg, der hvirvler nedad, er det tegn på at der er noget galt.

Det er kun tilladt at fyre med rent træ dvs. kløvet og tørt brænde. Imprægneret træ, malet træ, samt lim- og plasticholdigt træ må ikke brændes. Det er ikke tilladt at fyre med gamle paller eller andet affaldstræ. Paller er ofte overfladebehandlet, indeholder limtræ eller der er spildt olie og andre stoffer på pallerne. Reklamer, dagrenovation mv. er også affald og skal derfor bortskaffes som affald gennem kommunens affaldsordninger.

For at sikre optimalt træk i skorstenen og forhindre skorstensbrand, skal skorstene tilsluttet fyringsanlæg til faste brændsler (Brændeovne, pejse, brændekedler, og lignende anlæg) fejes mindst én gang årligt. Fejningen skal foretages af en faglært person.

Du kan læse mere om reglerne for brændeovne og hvordan du kan tænde op med færre røggener og samtidig spare på dit træ på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Det vil altid i en kort periode ryge op ad en skorsten, når der bliver tændt op. Hvis røgudviklingen fortsætter kan det betyde, at der er noget galt med brændslet eller at der fyres forkert op.

Det er altid en god idé at prøve at løse problemet selv, før kommunen inddrages. Hvis det ikke er muligt at finde en løsning på problemet sammen med den nabo, hvis fyringsanlæg er anledning til forureningen, kan du henvende dig til kommunen, som behandler sager om gener fra brænderøg.

Selvom et fyringsanlæg opfylder bekendtgørelsens grænseværdier, kan kommunen stille krav, der skal mindske forureningen fra anlægget yderligere. Det gælder kun konkrete tilfælde, hvor kommunen skønner, at der er tale om væsentlig forurening.

Når kommunen modtager en klage over brænderøg vil den konkrete sag blive vurderet i samspil med den lokale skorstensfejer. I første omgang vil skorstensfejeren foretage et tilsyn på ejendommen, hvorfra røggenerne kommer. Ved tilsynet bliver kilden til generne identificeret (er brændet for vådt, lufttilførslen for ringe, skorstenen for lav osv.). Hvis skorstensfejeren og kommunen i samråd vurderer at forureningen er væsentlig vil kommunen påbyde ejeren af fyringsanlægget at afhjælpe generne ved f.eks.

• at skorstenen forhøjes
• at brugen af anlægget indskrænkes til bestemte brændetyper
• at fyringsanlægget kun må anvendes ved bestemte vindretninger

Kommunens muligheder for at give påbud om bestemte foranstaltninger er præciseret i brændeovnsbekendtgørelsen. 

Brændeovnsbekendtgørelsen kan fremsøges på www.retsinformation.dk


For at klagen bliver fuldt oplyst, er det en fordel at anvende blanketten ”Klageskema – Miljø”
Blanketten kan mailes eller sendes til kommunen.

På bagsiden af blanketten kan du læse om anonymitet i forbindelse med klager.

 

Vil du klage over luftforurening - udfyld og indsend