Støtte fra puljen til bevaringsværdige bygninger

Beskrivelse af de enkelte punkter i ansøgningsskemaet forefindes nederst på siden.

1. Ansøger

2. Bygning
Save værdier kan ses her
3. Projektet
En eller flere af felterne 3a - 3d, udfyldes, afhængig af hvad projektet består af.
4. Tegningsmateriale
Filerne samles i en enkelt zipfil. Se guide nederst på siden
5. Budgetoverslag og støtte
6. Tro- og loveerklæring
Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift:
2: Bygning

2a. Bygningens anvendelse
F.eks. fritliggende enfamiliehus, stuehus til landbrugsejendom, bygning til oroduktion, industri eller håndværksproduktion m.v

2b.SAVE-værdi
Indsæt SAVE-værdierne for bygningen, som ses på 
http://save.cowi.report.odeum.com/dk/fredensborg-save/ekstern/ 

2c. Bygningens historie
Har bygningen haft en særlig funktion eller historie, som er med til at understøtte orojektet?

2d. Bygningens stilart
F.eks. bedre byggeskik, historicisme eller anden stilart. Bygningens stilart kan ses ved at følge ovenstående link til SAVE-registreringen.

2e. Bygningen er opført i 
Opførelses år kan findes på bygningens BBR-meddelelse, som kan ses her på www.ois.dk 

3: Projektet

3a. Handler projektet om istandsættelse af bygningens klimaskærm ved reparation, udskiftning eller fornyelse af f.eks. tage, kviste, ydremure, vinduer, døre m.v. 
Kort beskrivelse af projektet om istandsættelse af bygningens klimaskærm. Dokumentation, fx billede af nuværende udseende og tegning/skitse af forbedringen? 

3b. Facadeudsmykninger og arkitektoniske detaljer, som bygningen oprindeligt er opført med. 
Kort beskrivelse af projektet. Her skal der fremsendes dokumentation for at den pågældende facadeudsmykning eller arkitektoniske detalje var at finde på bygningen oprindeligt. 

3c.Energiforbedringer, synlige som usynlige, under forudsætning af at de er bevaringsmæssigt acceptable. 
Til inspiration henvises til Sørens Vadstrups bog - "Mit bevaringsværdige hus i Fredensborg fra side 82 om energiforbedringer på bevaringsværdige huse. 
Hos Slots og Kulturstyre/sen er også inspiration at hente via dette link. https://slks.dk/bygningsfredning/information-om-bygningsbevaring/13-energiforbedring/

3d. Nedrivning af bygningsdele eller lignende såfremt de ikke har været en del af bygningens oprindelige arkitektur ved opførselstidspunktet, og det vurderes at have en positiv virkning på bygningens bevaringsværdi. 
Kort beskrivelse af projektet. Her skal redegøres for hvor og hvornår det tilføjede bygningselement er tilføjet bygningen og hvorfor det vil bidrage positivt til bygningen at få det fjernet. 

3e. Projektets betydning for bygningens bevaringsværdier og lokalmiljøet.
Beskriv hvordan projektet løfter bygningens bevaringsværdi og vil det f.eks. have en positiv virkning i lokalmiljøet. Bliver bygningens originalitet og oprindelige arkitektoniske udtryk opretholdt eller tilbageført?  Bliver der i projektet anvendt originale materialer og principper for istandsættelse og bevaring som er i overensstemmelse med byggestilen? Hos center for bygningsbevaring, Rådvad kan du finde inspiration i forbindelse med f.eks. istandsættelse af trævinduer efter gamle principper og meget andet. http://www.bygningsbevaring.dk/ 

Beskrive hvordan projektet evt. giver et løft til bvaningens tilstand?

3f. Overholder projektet gældende lokalplan eller byplanvedtægt?
Er projektet inden for rammerne af den gældende lokalplan eller byplanvedtægt eller skal der i forbindelse med realisering af projektet ansøges om dispensation? 

4: Tegningsmateriale

Vedlæg relevante fotos af nuværende bygning, samt 
tegninger/skitse/mulig relevant dokumentation af den planlagte forbedring. 

5: Budgetoverslag og støtte

Budgetoverslag for projektet. Angiv det beløb der søges støtte til. 
Husk at der maksimalt kan opn&s støtte til 50% af projektets udgifter.

6: Tro- og love erklæring

6a. Fuldmagt
Ansøger skal være ejer af bygningen, eller have fuldmagt fra ejer.
Hvis fuldmagt, sæt flueben i checkboksen , og vedlæg fuldmagt med accept af støttevilkår.
 


Sådan zipper du filer:

Microsoft Windows:
I stifinder markerer du de filer du ønsker at zippe.
Højreklik på de markerede filer og vælg "Send til" og vælg derefter "Zip komprimeret mappe".
Den færdig komprimerede fil placeres automatisk i samme mappe som de oprindelige filer.

Apple OS X:
Åben et finder vindue og marker de filer du vil zippe.
Kontrol-klik på filerne og vælg: Komprimer.
Den færdig komprimerede fil placeres automatisk i samme mappe som de oprindelige filer.