På den her side har vi samlet forskellige informationer, som kan være nyttige for dig og din ejendom.
Det er ejendomsskat, energi spareråd, høns i byzonen, om sprøjtemidler og køkkenkværne.

 

 

De seneste to vintre har 77 husstande i kommunen målt deres bolig for den radioaktive gas radon, der kan give lungekræft. 41,5 procent af de målte boliger havde et højere niveau, end WHO og Sundhedsstyrelsen anbefaler. Derfor støtter Fredensborg Kommune op om oplysningskampagnen radonfrithjem.dk og opfordrer boligejerne til at måle for radon.

Den almene forening Realdania står bag oplysningskampagnen. Kampagnen, der løber over tre år, har til formål at øge kendskabet til radon og opfordre husejerne til at måle, hvor meget radon de har. Kampagnen er særligt rettet mod husejere, da radon kun sjældent optræder i større mængder i lejligheder.

Konkret sender Fredensborg Kommune et e-Boks-brev til alle husejere i kommunen med huse opført før 1998, hvor de opfordres til at få målt deres radonniveau. I 1998 ændredes loven, så alle ny opførte huse skulle radonsikres. Derfor er det særligt i ældre huse, der kan være meget radon. 

Radon kan hverken mærkes, ses eller lugtes. Samtidig tager det mange år, før eksponering for radon udvikler sig til lungekræft. Ikke desto mindre anslår Verdenssundhedsorganisationen WHO og Sundhedsstyrelsen, at 300 årlige tilfælde af lungekræft i Danmark kan relateres til radon. 

Du kan læse mere om radon her 

Kommunen har ikke udarbejdet et regulativ for hønsehold eller andre dyrehold, men der kan være servitutter, vedtægter i grundejerforeningen eller andre lokale bestemmelser om dyrehold.
Høns og andre fjerkræ kan give gener for naboen. Kommunen behandler normalt ikke klager over høns og andre mindre dyrehold.

Gode råd i forbindelse med hønsehold og naboskab
Snak med dine naboer om deres syn på høns, og tag hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med placering af hønsehus og indhegning.

Husk at, hønsehold kan give lugt- og støjgener. Søg at begrænse disse gener mest muligt. Det kan fx gøres ved:
-at fjerne gødningen jævnligt
-at undgå at holde haner
-at isolere hønsehuset, hvis dyrene alligevel laver generende støj
-at sørge for ikke at tiltrække skadedyr ved opbevaring og udlægning af foder

Hønsehuset skal opfylde bygningsreglementets regler om placering på grunden. Et godt råd er at spørge kommunens afdeling for byggesager.

Kontakt

Har du spørgsmål til høns og andre tamdyr kontakt
Center for Plan og Miljø
på tlf. 72 56 23 68  eller på vandognatur@fredensborg.dk

 

Ved køb eller salg af en ejendom kan du have behov for at få oplysninger om ejendommens forhold. Det kan være oplysninger, der ikke står i tingbogen, eller oplysninger, ejeren ikke ligger inde med. Hvis du har en ejendomsmægler, vil denne som regel selv sørge for at få de nødvendige oplysninger fra kommunen.

Hvordan kan jeg få de oplysninger, der er registreret på min ejendom?

Du kan hurtigt og nemt se de oplysninger, der er registreret på din ejendom, ved hjælp af

Borger.dk

Den Offentlige Informationsserver, OIS, er en statslig database der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme i Danmark.
Læs her

Nyttige links vedrørende ejendomme 
SKAT giver oplysninger om de skattemæssige forhold omkring ejendomme.

Tvangsauktioner er en side, der giver informationer om tvangsaktioner i Danmark. 

Kommunen kan under visse betingelser yde lån til ejendomsskatten (grundskyld). Der ydes IKKE lån til afgifterne.

Betingelser:
- Ejeren eller dennes ægtefælle skal have fast bopæl her i landet.
- Ejeren eller dennes ægtefælle skal være fyldt 65 år eller få udbetalt pension efter lov om social- pension eller lov om delpension eller modtage efterløn.
- Ejendommen indeholder en beboelseslejlighed, der fortrinsvis anvendes af ejeren eller hans husstand til beboelse, herunder også fritidsbeboelse. Ejes der flere af de nævnte ejendomme, kan der kun ydes lån til én af dem.
- For to- eller flerfamilieshuse, herunder landbrugsejendomme, er der særlige regler.
Kravene skal være opfyldt på det tidspunkt skatten forfalder til betaling.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsskema skal være modtaget af senest dagen før forfaldsdato. Ved senere modtagelse, vil ansøgningen blive behandlet til næstkommende rate.

Sikkerhed
Kommunen tinglyser et skadesløsbrev som sikkerhed i ejendommen.

Dette foregår ved digital tinglysning. D.v.s., at borgeren skal enten have en digital signatur eller underskrive en fuldmagt, så Fredensborg Kommune kan tinglyse skadesløsbrevet på ejerens vegne.

Skadesløsbrevet skal ligge indenfor den offentlige ejendomsværdi. Når lånet inkl. renter udgør 95% af værdien på skadesløsbrevet, tager kommunen stilling til, om lånet kan fortsætte. Der vil så blive udfærdiget yderligere et skadesløsbrev.
Behandlingstid i begge tilfælde, ca. 1 måned.

Renter
Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. Renten tillægges lånet.

Påløbne renter i 2011 reduceres med 33 % ved indfrielse. Nedslaget reduceres herefter årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 %.

Årsopgørelser
Hvert år inden 1. marts fremsender kommunen låntageren meddelelse om kommunens tilgodehavende pr. 1. januar med angivelse af de i det foregående kalenderår indefrosne ejendomsskatter og tilskrevne renter.

Hvornår skal lånet betales tilbage
Når ejendommen bliver solgt, eller når låntageren ikke længere bor i ejendommen. (særlige regler ved flytning til plejehjem/institution)

Når låntager dør, stilles låneordningen i bero. I tilfælde af, at ægtefællen overtager ejendommen til hensiddende i uskiftet bo, er der mulighed for at fortsætte låneordningen.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskat med Nem ID

Kommunen beskærer planter og træer på kommunale arealer i vinterhalvåret, og hvis beskæringen af trafikale hensyn er nødvendig også på andre tider af året.

Træer og buske på private arealer langs veje og stier skal beskæres, så beplantningen ikke er til gene for færdslen.

Dette gælder både offentlige kommunale veje og private fællesveje. Udover at være irriterende for forbipasserende kan beplantningen også være til gene for trafiksikkerheden, belysningen, vedligehold af vejanlæg, udsyn til skilte og lign.

Beskæringsvejledning
Træer og buske bør beskæres således at:

• Fortove og kørebaner skal kunne bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til skellinjen.
• Frihøjden over kørebanen skal være mindst 4,50 m.
• Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter skal være mindst 2,80 m. Dog gælder frihøjden over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten.
• Bevoksningen ikke dækker for skilte og vejbelysning.

Vi kan
Kommunen har bemyndigelse til at pålægge grundejeren den nødvendige beskæring af træer og buske, hvis bevoksningen er til gene for vejen og dens brugere. Bestemmelserne er fastlagt i bekendtgørelse af ”lov om offentlige veje §103 stk. 2” og ”lov om private fællesveje, §47”.

Hvis vi finder steder, hvor beplantningen trænger til beskæring lægges en seddel i postkassen med en tidsfrist på 14 dage til at få bragt forholdene i orden.

Hvis ejeren intet foretager sig vil der efterfølgende blive givet et egentligt påbud pr. brev med 1 uges frist til at få bragt forholdene i orden. Hvis ikke grundejeren sørger for beskæring kan kommunen, uden yderlige varsel, lade beskæringen udføre på ejerens regning.

Generelt kan træer og buske beskæres hele året, men fastlæggelse af tidspunktet for selve beskæringen afvejes i forhold til biologiske, æstetiske og praktiske hensyn. 

Se en beskæringsskitse her.

Kontakt

Spørgsmål til beskæring af træer, hegn og bevoksning generelt kontakt Trafikafdelingen på trafik@fredensborg.dk

I Fredensborg Kommune er det ikke tilladt at etablere køkkenkværne i forbindelse med køkkenvasken.

En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at halvdelen af de haveejere, der sprøjter i haven, gerne vil vide mere om de forskellige midler.

Vælg produkter, der er færdigblandede og klar til brug. Du får derved den korrekte dosering af sprøjtemidlet.

Et andet råd er køb ikke produkter, der er mærket med faresymboler.