Skatteminister Morten Bødskov (S) valgte i efteråret 2019 at udskyde boligforliget fra 2021 til 2024. Hvad det kommer til at have af konsekvenser er ved at blive afdækket mellem Kommunernes Landsforening og Skatteforvaltningen. Der afventes ligeledes en udmelding fra Forligskredsen.
 
Det vides derfor ikke på nuværende tidspunkt, om vilkårene omkring lån til betaling af stigning i grundskyld (indefrosset grundskyld) ændrer sig, som konsekvens af skatteministerens udmelding. Derudover er teksten ”Lån til betaling af stigning i grundskyld” på ejendomsskattebilletten 2020 ændret til ”Indefrosset grundskyld”.
Ændringen er foretaget på baggrund af et ønske fra Skatteministeriet.
 

Ejendomsskatten (grundskyld) beregnes af den laveste af enten grundværdi eller grundskatteloftværdien af fast ejendom.
Opkrævningen sker via ejendomsskattebilletten ” Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom”.

Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskat herunder.

Vurderingen af din bolig afgør, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld

Hvad er ejendomsværdiskat?

Ejendomsværdiskat skal betales af alle, der ejer en ejerbolig i Danmark eller udlandet. Skatten betales af den samlede værdi af din faste ejendom med grund og bygninger.

De fleste betaler automatisk ejendomsværdiskatten over trækprocenten på skattekortet. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du dog betale på tilsendt girokort. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

Nedslag i ejendomsværdiskatten

Ejendomsværdiskatten kan nedsættes, hvis:

  • Du er pensionist eller enke/enkemand efter en pensionist og har begrænset indtægt.
  • Boligen har været ubeboet i en periode.
  • Boligen har været delvist udlejet.
  • Du har betalt udenlandsk ejendomsskat.
  • Du har købt boligen senest den 1. juli 1998.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

  • have fast bopæl her i landet
  • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten er på 0,47 procent (2021).

Hvad er grundskyld (ejendomsskat til kommunen)?

Du betaler grundskyld (ejendomsskat) til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af det laveste af:

  • Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.
  • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent.

Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål om din ejendomsskat, skal du kontakte borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

Hvornår kan du klage?

Se hvornår du kan klage over ejendomsvurderingen på vurdst.dk.