Skatteminister Morten Bødskov (S) valgte i efteråret 2019 at udskyde boligforliget fra 2021 til 2024. Hvad det kommer til at have af konsekvenser er ved at blive afdækket mellem Kommunernes Landsforening og Skatteforvaltningen. Der afventes ligeledes en udmelding fra Forligskredsen.
 
Det vides derfor ikke på nuværende tidspunkt, om vilkårene omkring lån til betaling af stigning i grundskyld (indefrosset grundskyld) ændrer sig, som konsekvens af skatteministerens udmelding. Derudover er teksten ”Lån til betaling af stigning i grundskyld” på ejendomsskattebilletten 2020 ændret til ”Indefrosset grundskyld”.
Ændringen er foretaget på baggrund af et ønske fra Skatteministeriet.
 

Ejendomsskatten (grundskyld) beregnes af den laveste af enten grundværdi eller grundskatteloftværdien af fast ejendom.
Opkrævningen sker via ejendomsskattebilletten ” Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom”.

Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskat herunder.

Det, der opkræves via ejendomsskattebilletten, er:

 • ejendomsskat/grundskyld
 •  *rottebekæmpelse
 •  **evt. gebyr for lovpligtig skorstensfejning.

* Rottebekæmpelse: Gebyret skal betales af alle grundejere med kr. 4,30 pr. 100.000 kr. ejendomsværdi.

** Skorstensfejning opkræves kun hvis man har tilsluttet oliefyr, pejs, brændeovn og lignende til din skorsten.
Se mere på www.skorstensfejerfredensborg.dk

Ejendomsskatten opkræves to gange om året.

- 1. rate har forfaldsdato den 1. januar 2020 med sidste rettidig indbetaling den 2. januar 2020.

- 2. rate har forfaldsdato den 1. juli 2020 med sidste rettidig indbetaling den 2. juli 2020.

Er betaling af ejendomsskat ikke tilmeldt til Betalingsservice, vil ”hovedejeren” modtage et indbetalingskort til betaling 1 - 2  uger før forfaldsdato.

Beløbet på indbetalingskort / betalingsservice kan være højere end på ejendomsskattebilletten. Det sker kun i de tilfælde, hvor der er skyldig restancer fx renter, gebyrer og retsafgift.

Ved for sen indbetaling beregnes der morarenter på 0,5 % pr. påbegyndt måned og rykkergebyr kr. 250 pr. udsendt rykker.

Ved ejerskifte bedes ejendomsskattebilletten og eventuelt indbetalingskort afleveret til ny ejer.

Se din ejendomsskattebillet med NemID


Øvrige spørgsmål rettes til SKAT på 72 22 18 18.
 

Kommunen kan under visse betingelser yde lån til ejendomsskatten (grundskyld). Der ydes IKKE lån til afgifterne.

Betingelser:
- Ejeren eller dennes ægtefælle skal have fast bopæl her i landet.
- Ejeren eller dennes ægtefælle skal være fyldt 65 år eller få udbetalt pension efter lov om social- pension eller lov om delpension eller modtage efterløn.
- Ejendommen indeholder en beboelseslejlighed, der fortrinsvis anvendes af ejeren eller hans husstand til beboelse, herunder også fritidsbeboelse. Ejes der flere af de nævnte ejendomme, kan der kun ydes lån til én af dem.
- For to- eller flerfamilieshuse, herunder landbrugsejendomme, er der særlige regler.
Kravene skal være opfyldt på det tidspunkt skatten forfalder til betaling.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsskema skal være modtaget af kommunen senest dagen før forfaldsdato. Ved senere modtagelse vil ansøgningen blive behandlet til næstkommende rate.

Sikkerhed
Kommunen tinglyser et skadesløsbrev som sikkerhed i ejendommen.

Dette foregår ved digital tinglysning. Dvs. at borgeren skal enten have en digital signatur eller underskrive en fuldmagt, så Fredensborg Kommune kan tinglyse skadesløsbrevet på ejerens vegne.

Skadesløsbrevet skal ligge indenfor den offentlige ejendomsværdi.
Når lånet , inkl. renter udgør 95% af værdien på skadesløsbrevet, tager kommunen stilling til, om lånet kan fortsætte. Der vil så blive udfærdiget yderligere et skadesløsbrev.

Behandlingstid i begge tilfælde, ca. 1 måned.

Renter
Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. Renten tillægges lånet.

Påløbne renter i 2011 reduceres med 33 % ved indfrielse. Nedslaget reduceres herefter årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 %.

Årsopgørelser
Hvert år inden 1. marts fremsender kommunen låntageren meddelelse om kommunens tilgodehavende pr. 1. januar med angivelse af de i det foregående kalenderår indefrosne ejendomsskatter og tilskrevne renter.

Hvornår skal lånet betales tilbage
Når ejendommen bliver solgt, eller når låntageren ikke længere bor i ejendommen. (særlige regler ved flytning til plejehjem/institution)

Når låntager dør, stilles låneordningen i bero. I tilfælde af, at ægtefællen overtager ejendommen til hensiddende i uskiftet bo, er der mulighed for at fortsætte låneordningen.

Vurderingen af din bolig afgør, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld

Hvad er ejendomsværdiskat?

Alle, der ejer en ejerbolig, skal betale ejendomsværdiskat. De fleste betaler automatisk skatten over trækprocenten. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du dog betale på de indbetalingskort, du får sammen med din forskudsopgørelse i november. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

Nedslag i ejendomsværdiskatten

Ejendomsværdiskatten kan nedsættes, hvis:

 • Du er pensionist eller enke/enkemand efter en pensionist og har begrænset indtægt.
 • Boligen har været ubeboet i en periode.
 • Boligen har været delvist udlejet.
 • Du har betalt udenlandsk ejendomsskat.
 • Du har købt boligen senest den 1. juli 1998.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

 • have fast bopæl her i landet
 • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten for 2020 er på 0,69 procent.

Hvad er grundskyld (ejendomsskat til kommunen)?

Du betaler grundskyld (ejendomsskat) til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af det laveste af:

 • Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.
 • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent.

Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål om din ejendomsskat, skal du kontakte Borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

Hvornår kan du klage?

Se hvornår du kan klage over ejendomsvurderingen på vurdst.dk.