Hvis du ønsker at bygge i landzonen er der en række forhold, du skal undersøge, inden du går i gang.

Forskellige typer byggeri forudsætter forskellige tilladelser fra kommunen – og nogle gange også tilladelser fra andre myndigheder.
På disse sider vil vi give en introduktion, så du kan komme videre med dine ønsker.

Du er velkommen til at kontakte os, så du kan få vejledning om hvilke regler der gælder, hvilke hensyn kommunen lægger vægt på i dit område.

Ring til os på 72 56 50 00 i rådhusets åbningstid.
Mandag fra 8.30 -17.30
Tirs-, ons- og torsdag fra 8.30 - 13
Fredag fra 8.30 til 12.

Når du skal søge byggetilladelse og andre godkendelser af dit byggeri, så skal du søge via Byg og Miljø.
Du skal logge ind med din NemID eller din digitale signatur. Du kan gemme din ansøgning gennem hele forløbet, så du senere kan vende tilbage til den.

Find sted
Udgangspunktet for en ansøgning er et sted. Stedet kan være en adresse, en matrikel m.v. Du skal i mange tilfælde også skrive post.nr., da systemet søger adresser i hele Danmark.
Der vises kort over adressen, og en liste med udvalgte regler og forhold, der gælder for stedet, fx. lokalplaner, forurening mm.
'Start dit projekt'
'Tryk på 'knappen Start din projekt' ligger i venstre side på billedet


Vælg Aktiviteter
Aktiviteter er det stykke arbejde, du ønsker at udføre. Du kan vælge mellem de udvalgte aktiviteter eller bruge søgelisten.
Når du har valgt din aktivitet, får du listen over alle de dokumentationer, du skal sende/udfylde til os.

Udfyld dokumentation
Under de forskellige punkter, kan du søge vejledning, og er der ting, du skal undersøge nærmere, kan du lukke din ansøgning, og finde den igen senere.
Under hvert dokumentationskrav, skal du trykke "Klar til indsendelse" og "Gem og luk". Når du har udfyldt alle dokumentationer, sender du din ansøgning, og du får en kvittering fra os.
Brug for yderligere hjælp, kontakt  Plan og Byggeri, på telefon 72 56 21 90.

Du kan her se eksempel på tegninger til et enfamiliehus eller carport. Alle tegninger skal være med mål og gerne målfaste med målestoksforhold.

Inden byggeriet planlægges kan det være en god ide at tage en snak med os først. I en del byggesager er det vigtigt at få afklaret om byggeriet forudsætter landzonetilladelse eller ej, ligesom vi i fællesskab kan afklare, hvilke tiilladelser der skal gives.

I den indledende behandling af din byggesager undersøger vi hvilke tilladelser der kræves, og hvilke andre myndigheder der skal inddrages. .

Det skal normalt først afklares, om bygningen forudsætter landzonetilladelse (planlovens § 35), eller om der er tale om en af undtagelserne som betyder at du ikke behøver en landzonetilladelse, men kun fx byggetilladelse og eventuelle miljøtilladelser.

Undtagelserne står i planlovens §§ 36 og 37.

Byggeprocessen kan derfor opdeles i 2 faser:

Fase 1 afklaring om landzonetilladelse eller ej
Denne første fase kan nogle gange kræve dokumentation, besigtigelse, mv.

Du kan se mere om dette i tjeklisten. Der går normalt 4-8 uger til denne proces, forudsat kommunen har modtaget alle relevante dokumenter.

Hvis bygningen forudsætter landzonetilladelse, jf. planlovens § 35 gælder følgende:
Naboerne skal have mulighed for at udtale sig om sagen inden kommunen træffer en afgørelse. Det tager normalt en måned. 

Hvis spørgsmålet om landzonetilladelse har principielle elementer skal Plan- og Klimaudvalg træffe beslutning i sagen. Udvalget holder møde 1 gang om måneden, og sager skal forberedes i god tid. Det tager normalt 8 uger. 

Når afgørelse om landzonetilladelse er truffet skal det offentliggøres med en klagefrist i 4 uger. Du kan normalt ikke få byggetilladelse eller andre tilladelser før klagefristen er udløbet. Hvis afgørelsen bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet må andre tilladelser normalt vente til klagesagen er afgjort. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser og praksis har stor betydning for kommunens sagsbehandling, se linkboksen.

Fase 2 afgørelse i den konkrete byggesag, miløgodkendelse eller lignende
Når spørgsmålet om landzonetilladelse er afklaret, kan kommunen træffe afgørelse om andre tilladelser, fx byggetilladelse og miljøgodkendelse.

Der går normalt 4 uger til denne proces. Mange gange er der behov for yderligere og mere konkret eller teknisk materiale for at kommunen kan meddele andre tilladelser.

Spørgsmålet om relevant ansøgningsmateriale kan drøftes på ethvert tidspunkt i forløbet, men det er bedst for dig og os, hvis vi så hurtigt som muligt har alle relevante dokumenter i din byggesag.

Læs om ansøgning og hvordan du gør

Nye bygninger til landbrugsdrift er reguleret af planloven, byggeloven samt natur- og miljølovgivning.

Nye bygninger forudsætter altid byggetilladelse, og i nogle tilfælde også tilladelse efter anden lovgivning.

Ved opførelse af nye bygninger til landbrugsdrift er det vigtigt at få belyst om bygningen er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Hvis der ikke er tale om egentlig landbrugsdrift forudsætter bygningen en landzonetilladelse.

Du skal undersøge, hvilke regler der gælder for ejendommen. 

Du skal være opmærksom på følgende forhold:

- Spørgsmålet om landzonetilladelse
- Spørgsmål om miljøtilladelser
- Regler om husdyr og dyrehold
- Hensyn til natur og landskab mv.
- Eventuel lokalplan
- Eventuelt tinglyste deklarationer, mv.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os, før du indsender ansøgningen. Normalt får du svar på dine spørgsmål inden for 2 uger.

Ja tak - jeg vil gerne lave en ansøgning

Du kan sende din ansøgning digitalt via Byg og Miljoe

Husk fuldmagt fra grundejeren, hvis du søger på vegne af grundejeren. Ansøgninger/fuldmagter skal normalt underskrives, du kan fx scanne din underskrift.
 

1. Du skal undersøge hvilke regler som gælder for din ejendom, fx om ejendommen er en landbrugsejendom, om ejendommen er omfattet af en lokalplan, skovbyggelinje, beskyttet natur, mv. Hvis det ansøgte ikke er i overensstemmelse med reglerne skal du beskrive forholdet, og sende en begrundet dispensationsansøgning.

2. Du skal sende din ansøgning om byggetilladelse (og eventuelle andre tilladelser), og vedlægge alt relevant materiale.

Husk at være præcis og konkret med hensyn til hvad du søger om.

Relevant tegningsmateriale vil normalt være en situationsplan som beskriver eksisterende og ønskede forhold, facadetegninger, snit af bygningen og plantegninger.

Det kan nogle gange være en god ide at sende et par gode fotos. Hvis der er tale om staldbygninger eller lignende skal du også redegøre for dyreholdet på ejendommen.

3. I forhold til ansøgning om landzonetilladelse er der 2 muligheder

a. Når der er tale om nye bygninger til landbrugsdrift skal du dokumentere at bygningen er nødvendig for landbrugsdriften.

b. Hvis der ikke er tale om en bygning til landbrugsdrift kan du undersøge mulighederne for at opnå en landzonetilladelse. I den forbindelse kan du læse afsnit 5 i Kommuneplan 2017 og skrive en begrundet ansøgning om landzonetilladelse.

Se ansøgningsvejledningen ved at klikke på tekstboksen "Sagsforløb - sådan gør du" i nedenstående tekstboks.

Hestehold er i visse tilfælde landbrug og i visse tilfælde ikke.

Byggeri til heste kan derfor inddeles i forskellige kategorier.

1. Byggeri til stutteridrift
2. Byggeri til supplerende erhversaktivitet - f.eks. rideskoler, ridecentre eller træningscentre m.m.
3. Byggeri til almindeligt hestehold

Byggeri til stutteridrift
Driftsbygninger, herunder ridehaller og stalde, der er erhvervsmæssigt nødvendige for landbrugets drift kan opføres med en byggetilladelse og kræver ikke en landzonetilladelse, jf. planlovens § 36.

Dog er det sådan, at store ridehaller med ridebaner på mere end 20 x 40 m ifølge Natur- og Miljøklagenævnets praksis ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt, og derfor forudsætter en landzonetilladelse, jf. planlovens § 35.

Byggeri til supplerende erhvervsaktivitet
Byggeri i forbindelse med supplerende erhvervsaktiviteter af ikke landbrugsmæssig karakter forudsætter landzonetilladelse, jf. planlovens § 35. I vejledningen til planloven betegnes fx rideskoler, ridecentre, træningscentre og hestepensioner som supplerende erhvervsaktiviteter og ikke en del af den landbrugsmæssige drift.

Det skal præciseres, at egentlige træningscentre samt hel eller delvist anvendelse af en ridehal til træningsformål af heste og ryttere hører hjemme i denne kategori, uanset hallens størrelse eller træningens professionalitet.

Byggeri til almindeligt hestehold
Denne kategori dækker typisk små stutterier med få heste, hestehold til privat eller mindre erhvervsmæssige formål, mv. Byggeri til almindelige rideheste mv., fx ridehaller og stalde, forudsætter landzonetilladelse, jf. planlovens § 35.

Naturklagenævnets præciseringer
Naturklagenævnet har præciseret, at stutteridrift (avl og opdræt af føl) kan betragtes som en landbrugsmæssig virksomhed, når der som udgangspunkt er 5-7 avlshopper, med avl af ca. 5-7 føl årligt.

Det forudsætter dog altid en samlet konkret vurdering, hvor der bl.a. lægges vægt på virksomhedens mere eller mindre professionelle/kommercielle karakter i modsætning til mere fritidspræget virksomhed.

Efter Naturklagenævnets praksis behøver en ridehal til stutteridrift i almindelighed ikke at være større end ca. 800 m² nettoareal (20 x 40 m bane).

Udendørs ridebaner
En ny udendørs ridebane til et eksisterende stutteri, som er blevet godkendt af kommunen fx i forbindelse med en ridehal, kan opføres uden landzonetilladelse eller byggetilladelse.

I alle tilfælde bør du kontakte kommunen for at få afklaret om ridebanen forudsætter en tilladelse eller ej.

Fremgangsmåde vedr. ridehaller
Du skal undersøge hvilke regler der gælder for ejendommen.

Du skal være opmærksom på blandt andet

- Spørgsmålet om landzonetilladelse
- Hensyn til natur og landskab mv.
- Eventuel lokalplan
- Eventuelt tinglyste deklarationer, mv.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kommunen før du indsender ansøgningen. Normalt får du svar på dine spørgsmål indenfor 2 uger.

Ja tak - jeg vil gerne ansøge om ridehal:

Du kan sende din ansøgning digitalt via Byg og Miljø

Husk fuldmagt fra grundejeren, hvis du søger på vegne af grundejeren. Ansøgninger/fuldmagter skal normalt underskrives, du kan fx scanne din underskrift.
 

1. Du skal undersøge hvilke regler som gælder for din ejendom, fx om ejendommen er en landbrugsejendom, om ejendommen er omfattet af en lokalplan, skovbyggelinje, beskyttet natur, mv. Hvis det ansøgte ikke er i overensstemmelse med reglerne skal du beskrive forholdet, og sende en begrundet dispensationsansøgning.

2. Du skal sende din ansøgning om byggetilladelse (og eventuelle andre tilladelser), og vedlægge alt relevant materiale.

Husk at være præcis og konkret med hensyn til hvad du søger om.

Relevant tegningsmateriale vil normalt være en situationsplan som beskriver eksisterende og ønskede forhold, facadetegninger, snit af bygningen og plantegninger.

Det kan nogle gange være en god ide at sende et par gode fotos. Hvis der er tale om staldbygninger eller lignende skal du også redegøre for dyreholdet på ejendommen.

3. I forhold til ansøgning om landzonetilladelse er der 2 muligheder

a. Når der er tale om nye bygninger til landbrugsdrift skal du dokumentere at bygningen er nødvendig for landbrugsdriften.

b. Hvis der ikke er tale om en bygning til landbrugsdrift kan du undersøge mulighederne for at opnå en landzonetilladelse.

Se ansøgningsvejledningen ved at klikke på tekstboksen "Sagsforløb - sådan gør du" i nedenstående tekstboks.

Ændret anvendelse af eksisterende bygninger er reguleret af byggeloven, og i nogle tilfælde også af planloven samt natur- og miljølovgivningen.

Ændret anvendelse af eksisterende bygninger forudsætter altid byggetilladelse, og i nogle tilfælde også tilladelse efter anden lovgivning.

Eksisterende bygninger som har været anvendt til landbrugsdrift kan i en nogle tilfælde benyttes til andre formål (håndværks- og industrivirksomhed, lager- og kontorformål, mindre butikker og en bolig). 

Den ændrede anvendelse forudsætter altid en byggetilladelse fra kommunen.
Se nærmere i planlovens § 37.

Eksisterende bygninger som ikke har været anvendt til landbrugsdrift, men fx til erhvervsformål, beboelse, udhus, eller andet, kan kun i særlige tilfælde få tilladelse til andet formål end landbrugsformål. Se nærmere i planlovens § 35. Den ændrede anvendelse forudsætter normalt en landzonetilladelse samt en byggetilladelse fra kommunen.

Fremgangsmåde
Du skal undersøge hvilke regler som gælder for ejendommen.
 
Du skal være opmærksom på blandt andet

- Spørgsmålet om landzonetilladelse
- Spørgsmål om (miljøtilladelser)
- (Husdyr-regler)
- Hensyn til natur og landskab mv.
- Eventuel lokalplan
- Eventuelt tinglyste deklarationer, mv.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kommunen før du indsender ansøgningen. Normalt får du svar på dine spørgsmål indenfor 2 uger.

Ja tak - jeg vil gerne ansøge om ændret anvendelse af eksisterende bygninger:

Du kan sende din ansøgning digitalt.

Husk fuldmagt fra grundejeren, hvis du søger på vegne af grundejeren. Ansøgninger/fuldmagter skal normalt underskrives, du kan fx scanne din underskrift.
 

1. Du skal undersøge hvilke regler som gælder for din ejendom, fx om ejendommen er en landbrugsejendom, om ejendommen er omfattet af en lokalplan, skovbyggelinje, beskyttet natur, mv. Hvis det ansøgte ikke er i overensstemmelse med reglerne skal du beskrive forholdet, og sende en begrundet dispensationsansøgning.

2. Du skal sende din ansøgning om byggetilladelse (og eventuelle andre tilladelser), og vedlægge alt relevant materiale.

Husk at være præcis og konkret med hensyn til hvad du søger om.

Relevant tegningsmateriale vil normalt være en situationsplan som beskriver eksisterende og ønskede forhold, facadetegninger, snit af bygningen og plantegninger.

Det kan nogle gange være en god ide at sende et par gode fotos. Hvis der er tale om staldbygninger eller lignende skal du også redegøre for dyreholdet på ejendommen.

3. I forhold til ansøgning om landzonetilladelse er der 2 muligheder

a. Når der er tale om nye bygninger til landbrugsdrift skal du dokumentere at bygningen er nødvendig for landbrugsdriften.

b. Hvis der ikke er tale om en bygning til landbrugsdrift kan du undersøge mulighederne for at opnå en landzonetilladelse. 

Se ansøgningsvejledningen ved at klikke på tekstboksen "Sagsforløb - sådan gør du" i nedenstående tekstboks.

Opførelse af nye boliger, tilbygninger og nedrivning af beboelsesbygninger er reguleret af byggeloven, og i mange tilfælde også af planloven.

Nogle gange er det også reguleret af anden lovgivning.

Opførelse af nye boliger, tilbygninger og nedrivning af beboelsesbygninger forudsætter altid tilladelse fra kommunen.

Nye boliger i landområdet
Som udgangspunkt er det ikke muligt at opføre nye boliger på ubebyggede arealer i landområdet. Der er nogle få undtagelser i landsbyer, hvor der kan være et ”hul” i en række af boliger, og i områder med en lokalplan som har udpeget nogle konkrete byggemuligheder.

Det er ofte muligt at få tilladelse til at nedrive et eksisterende beboelseshus og opføre et nyt hus. Som udgangspunkt forudsætter et nyt hus altid landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, men hvis der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom kan du ofte nøjes med en byggetilladelse.

Kommunen giver normalt ikke landzonetilladelse til facader i træ, og nye huse skal opføres som smalle længehuse i 1 etage med udnyttet tagetage. Se mere i Kommuneplan 2013, retningslinjerne 5.1.4 - 5.1.9.

Tilbygninger til eksisterende boliger
Tilbygninger forudsætter altid en byggetilladelse. Hvis husets samlede bruttoetageareal efter tilbygningen bliver mere end 250 m2 forudsætter tilbygningen også en landzonetilladelse. Se mere i planlovens § 36, stk. 1, nr. 9.

Tilbygninger skal ifølge kommuneplanen underordne sig de eksisterende bygninger.

Ændret anvendelse af beboelseshuse
Mindre ændringer af eksisterende stuehuse som ikke medfører ændret anvendelse, fx sammenlægning af værelser, kan udføres uden tilladelse fra kommunen. Ændret anvendelse, fx et loftsrum, et udhusrum eller en udlænge som fremover ønskes benyttet til beboelse (hobbyrum, gildestue, mv. betragtes i denne sammenhæng som beboelsesrum), forudsætter altid byggetilladelse, og nogle gange også andre tilladelser.

Sommerhuse
Fredensborg Kommune har ingen sommerhusområder. Der er dog en række bygninger i landområdet (og byområderne) som fra gammelt har status som sommerhuse. Som udgangspunkt er det ikke muligt at ændre et sommerhus til en helårsbolig, med mindre bygningen tidligere har været anvendt som helårsbolig og forholdene i øvrigt taler for en landzonetilladelse. Der er restriktiv praksis på området

Som udgangspunkt er det ikke muligt at opføre nye sommerhuse i landområdet i Fredensborg Kommune. Det er dog ofte muligt at få tilladelse til at nedrive et eksisterende sommerhus og bygge et nyt sommerhus. Det forudsætter altid en landzonetilladelse og en byggetilladelse.

Bopælspligt
I Fredensborg Kommune er der ikke bopælspligt. Det betyder, at du ikke har pligt til at bo i din bolig. På store landejendomme er der dog i landbrugslovgivningen krav om, at boligen skal være beboet.

Fremgangsmåde
Du skal undersøge hvilke regler som gælder for ejendommen.
 
Du skal være opmærksom på blandt andet

- Spørgsmålet om landzonetilladelse
- Hensyn til natur og landskab mv.
- Eventuel lokalplan
- Eventuelt tinglyste deklarationer, mv.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kommunen før du indsender ansøgningen. Normalt får du svar på dine spørgsmål indenfor 2 uger.

Ja tak til ansøgning om beboelseshuse og stuehuse:

Du kan sende din ansøgning digitalt.

Husk fuldmagt fra grundejeren, hvis du søger på vegne af grundejeren.

Ansøgninger/fuldmagter skal normalt underskrives, du kan fx scanne din underskrift.

1. Du skal undersøge hvilke regler som gælder for din ejendom, fx om ejendommen er en landbrugsejendom, om ejendommen er omfattet af en lokalplan, skovbyggelinje, beskyttet natur, mv. Hvis det ansøgte ikke er i overensstemmelse med reglerne skal du beskrive forholdet, og sende en begrundet dispensationsansøgning.

2. Du skal sende din ansøgning og vedlægge alt relevant materiale. Husk at være præcis og konkret med hensyn til hvad du søger om. Relevant tegningsmateriale vil normalt være situationsplan som beskriver eksisterende og ønskede forhold, facadetegninger, snit af bygningen og plantegninger. Det kan nogle gange være en god ide at sende et par gode fotos. Hvis der er tale om staldbygninger eller lignende skal du også redegøre for dyreholdet på ejendommen.

Opførelse af nye udhuse, garager og andre små bygninger er reguleret af byggeloven, og i mange tilfælde også af planloven. Nogle gange er de også reguleret af anden lovgivning.

Opførelse af nye bygninger og tilbygninger forudsætter i mange tilfælde tilladelse fra kommunen.

Nedrivning af små bygninger er ofte mulig uden tilladelse.

Bygninger som ikke er placeret i tilknytning til beboelseshuset
Som udgangspunkt forudsætter det landzonetilladelse at opføre eller udvide bygninger uden tilknytning til beboelseshuset. Et vejledende udgangspunkt for afstanden er 20 m, men der er altid tale om en konkret vurdering. Denne regel gælder uanset om bygningen forudsætter en byggetilladelse/anmeldelse eller ej, og gælder derfor for alle bygninger uanset størrelse og hvad de skal bruges til.

Udhuse, garager, overdækninger, mv. som bruges i forbindelse med beboelse
Som udgangspunkt er det muligt at opføre små bygninger på tilsammen 50 m2 i tilknytning til beboelseshuset uden byggetilladelse eller landzonetilladelse.

Du skal dog sikre dig, at bygningerne ikke er omfattet af anden lovgivning, fx
skovbyggelinje, fredninger eller deklarationer. Det er en forudsætning at der er tale om bygninger som anvendes i forbindelse med boligfunktionen, fx garage til bilen (ikke traktorer til landbrugsdrift), udhus til cykler og haveredskaber mv. (ikke landbrugsredskaber).

Du skal meddele sådanne små bygninger på tilsammen 50 m2 til BBR på byggesager@fredensborg.dk  

Små bygninger som bruges i forbindelse med landbrugsdrift og erhverv på ejendommen
Hvis bygningen er nødvendig for landbrugsdriften har størrelsen ingen betydning, så længe du kan dokumentere at den er nødvendig. Sådanne bygninger kræver normalt ikke landzonetilladelse, men forudsætter en byggetilladelse.

Se mere i afsnittet ’Nye bygninger til landbrugsdrift’.

Hvis bygningen reelt ikke er nødvendig for landbrugsdriften, eller hvis bygningen ønskes brugt til andre erhvervsaktiviteter på ejendommen, forudsætter bygningen en landzonetilladelse og en byggetilladelse, og i nogle tilfælde også andre tilladelser.

Små bygninger til dyrehold
Læskure, små staldbygninger og lignende bygninger, forudsætter altid en tilladelse fra kommunen. Normalt forudsætter sådanne bygninger landzonetilladelse, byggetilladelse og tilladelser vedr. miljøforhold.

Fremgangsmåde
Du skal undersøge, hvilke regler der gælder for ejendommen. 

Du skal være opmærksom på blandt andet

- Spørgsmålet om landzonetilladelse
- Hensyn til natur og landskab mv.
- Eventuel lokalplan
- Eventuelt tinglyste deklarationer, mv.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kommunen før du indsender ansøgningen. Normalt får du svar på dine spørgsmål indenfor 2 uger.

Ja tak til ansøgning - små bygninger, udhuse, garager:

Du kan sende din ansøgning digitalt.

Husk fuldmagt fra grundejeren, hvis du søger på vegne af grundejeren.

Ansøgninger/fuldmagter skal normalt underskrives, du kan fx scanne din underskrift.

1. Du skal undersøge hvilke regler som gælder for din ejendom, fx om ejendommen er en landbrugsejendom, om ejendommen er omfattet af en lokalplan, skovbyggelinje, beskyttet natur, mv. Hvis det ansøgte ikke er i overensstemmelse med reglerne skal du beskrive forholdet, og sende en begrundet dispensationsansøgning.

2. Du skal sende din ansøgning og vedlægge alt relevant materiale. Husk at være præcis og konkret med hensyn til hvad du søger om. Relevant tegningsmateriale vil normalt være situationsplan som beskriver eksisterende og ønskede forhold, facadetegninger, snit af bygningen og plantegninger. Det kan nogle gange være en god ide at sende et par gode fotos. Hvis der er tale om staldbygninger eller lignende skal du også redegøre for dyreholdet på ejendommen.

Hvis du har ønske om nybyggeri eller nye anlæg som ikke er beskrevet her på siden, er du velkommen til at kontakte kommunen for en dialog om sagen.

Som oftest forudsætter bygninger og anlæg en tilladelse eller stillingtagen fra kommunen. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os, før du indsender ansøgningen.
Normalt får du svar på dine spørgsmål indenfor 2 uger.

Inden byggeriet planlægges kan det være en god ide at tage en snak med os først. 

I en del byggesager er det vigtigt at få afklaret om byggeriet forudsætter landzonetilladelse eller ej, ligesom vi i fællesskab kan afklare, hvilke tiilladelser der skal gives.

I den indledende behandling af din byggesager undersøger vi hvilke tilladelser der kræves, og hvilke andre myndigheder der skal inddrages.

Det skal normalt først afklares, om bygningen forudsætter landzonetilladelse (planlovens § 35) eller om der er tale om en af undtagelserne som betyder, at du ikke behøver en landzonetilladelse, men kun fx byggetilladelse og eventuelle miljøtilladelser.

Undtagelserne står i planlovens §§ 36 og 37.

Byggeprocessen kan derfor opdeles i 2 faser:

Fase 1 afklaring om landzonetilladelse eller ej
Denne første fase kan nogle gange kræve dokumentation, besigtigelse, mv.

Du kan se mere om dette i tjeklisten. Der går normalt 4-8 uger til denne proces, forudsat kommunen har modtaget alle relevante dokumenter.

Hvis bygningen forudsætter landzonetilladelse, jf. planlovens § 35 gælder følgende:
Naboerne skal have mulighed for at udtale sig om sagen inden kommunen træffer en afgørelse. Det tager normalt en måned. 

Hvis spørgsmålet om landzonetilladelse har principielle elementer skal Plan- og Klimaudvalg træffe beslutning i sagen. Udvalget holder møde 1 gang om måneden, og sager skal forberedes i god tid. Det tager normalt 8 uger. 

Når afgørelse om landzonetilladelse er truffet skal det offentliggøres med en klagefrist i 4 uger. Du kan normalt ikke få byggetilladelse eller andre tilladelser før klagefristen er udløbet. Hvis afgørelsen bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet må andre tilladelser normalt vente til klagesagen er afgjort. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser og praksis har stor betydning for kommunens sagsbehandling.

Fase 2 afgørelse i den konkrete byggesag, miløgodkendelse eller lignende
Når spørgsmålet om landzonetilladelse er afklaret, kan kommunen træffe afgørelse om andre tilladelser, fx byggetilladelse og miljøgodkendelse.

Der går normalt 4 uger til denne proces. Mange gange er der behov for yderligere og mere konkret eller teknisk materiale for at kommunen kan meddele andre tilladelser.

Spørgsmålet om relevant ansøgningsmateriale kan drøftes på ethvert tidspunkt i forløbet, men det er bedst for dig og os, hvis vi så hurtigt som muligt har alle relevante dokumenter i din byggesag.

Læs om ansøgning og hvordan du gør

Kommunen har en række landsbyer, hvor det er vigtigt at bevare de karakteristiske, oprindelige træk. Udformning af nyt byggeri skal blandt andet tage hensyn til landsbyens karakter og andre vigtige værdier i området.

Nogle landsbyer er reguleret af lokalplaner. Se lokalplaner.

Hos os har vi ønsker for landområdet, som er:
- At alt byggeri i landområdet udformes med hensyntagen til landskabet, den omliggende bebyggelse og landbrugsdriften.

- At der skal være gode muligheder for at opføre byggeri som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugsejendomme, og samtidig at sådanne bygninger udformes og placeres, så de tager hensyn til omgivelserne.

- At landområdet friholdes for egentlige byfunktioner, men der kan være undtagelser som kan passe godt ind i landområdet.

Du kan læse mere om byggeri i landområdet i kommuneplanen kap. 5.