Fredensborg Kommune har bygningsregistreret  omkring 2.600 bygninger og kortlagt 20 kulturmiljøer.
 

Registrering af bygninger og kulturmiljøer giver borgere, planlæggere og politikere en bedre mulighed for at vurdere, hvilke kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der bør varetages ved omdannelse og udvikling i kommunen.

Bygningsregistreringen sker efter Kulturstyrelsens SAVE-metode: Survey of Architectural Values in the Environment. Skalaen går fra 1 til 9, hvor 1 er den højeste bevaringsværdi og 9 er den laveste.

2600 bygninger opført før år 1940 i hele kommunen er blevet SAVE-registreret. Det er dog kun bygninger med SAVE-værdi 1-4 der er udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplanen.

Derudover er der udpeget 20 kulturmiljøer uanset tidsperiode. 

Registreringer og udpegninger er foretaget i år 2014.


 

Bevaringsværdige bygninger
På bygningsregistreringer  er et kort, hvor du kan søge på en bestemt adresse og se om der er registreret bevaringsværdig bygninger på adressen.

Vær opmærksom på, at bygninger med SAVE-værdi 1-9 vises. Men det er kun bygninger med de højeste SAVE-værdier 1-4, der er udpegede som bevaringsværdige i kommuneplanen.

Kulturmiljøer
Kulturmiljøerne fortæller om kongemagtens tilstedeværelse, brugen af kysten, landsbyernes forskelligartede udvikling, industrialiseringen og den moderne by- og forstadsudvikling mv. 

De enkelte kulturmiljøer samt deres beskrivelser og afgrænsninger kan ses på  bygningsregistreringer .

Herunder ses de 20 kulturmiljøer i Fredensborg Kommune: 

Slotsbyen
Asminderød
Gl. Humlebæk og Gl. Humlebæk Havn
Krogerup
Gl. Strandvej/Kystvej
Humlebæk Stationsområde
Studiebyen i Humlebæk  
Sletten
Nivaagaard og teglværkerne
Bebyggelse ved Nivå Station og villakvarteret ved Vinkelvej
Nivå Vænge og Åtoften
Brønsholmsdal og Egedal
Jellerødparken
Et udsnit af Kokkedal
Grønholt
Langstrup
Gunderød
Karlebo inkl. ejerlav
Kongevejen
Parforcevejene

Hvis din bygning er blevet vurderet til at have en SAVE-værdi mellem 1 og 4, er bygningen optaget på listen over bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommunes kommuneplan 2017.

Når en bygning har status som bevaringsværdig, er det kun bygningens ydre som fx facade, vinduer, døre, tag, kviste og skorstene, der er omfattet af retningslinjerne for bevaringsværdige bygninger. Retningslinjerne findes i Kommuneplan 2017, kap. 6.1.

Bygninger udpeget som bevaringsværdige (SAVE-værdi 1-4) må ikke nedrives eller ombygges med mindre væsentlige interesser kan begrunde det. Gennem dialog med en byggesagsbehandler ydes rådgivning der kan bidrage til, at udvendige ændringer fx udskiftning af tag, vinduer og døre, samt tilbygninger, kan ske i overensstemmelse med bygningens bærende værdier, oprindelige arkitektur og materialevalg. 

Når en bygning er optaget på kommuneplanens liste over bevaringsværdige bygninger, gælder særlige procedure-regler ved eventuelle ansøgninger om nedrivning.

I Lov om Bygningsfredning og Bevaring af Bygninger og Bymiljøer er fastlagt en procedure som skal følges, hvis kommunen modtager ansøgning om nedrivning af en bevaringsværdig bygning. Proceduren indebærer bl.a. en offentlig høring, hvorefter Fredensborg Kommune skal tage stilling til, om en ejers ønske om nedrivning kan imødekommes, eller om der skal udarbejdes en lokalplan, som indeholder et forbud mod nedrivning.

Bevaringsværdige bygninger skal i forbindelse med byggesagsbehandling og ny lokalplanlægning, vurderes med fokus på bevaring og restaurering af bygningen med øje for forøgelsen af bevaringsværdien. 

Det er altid en god ide at tjekke om bygningen er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, da der her kan være indskrevet særlige forhold og bygningsregulerende bestemmelser som skal overholdes. 

Det er ikke alle bygninger der er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Du kan søge på lokalplaner og byplanvedtægter her

Projektet er blevet til i et samarbejde primært mellem Fredensborg Kommune samt virksomhederne COWI og NIRAS

Fredensborg Kommune har i perioden ansat tre arkitekter til at foretage selve registreringsarbejdet. Der har været projekt- og følgegruppe med repræsentanter fra byrådet, Karlebo Lokalhistoriske Forening, Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening, Bevaringsforeningen Fredensborg, Museum Nordsjælland, Fredensborg Arkiverne og Danmarks Naturfredningsforening.

Hjemmesideløsningen med visning af SAVE-registreringer er udarbejdet af COWI.


Registreringen af bygningerne er foregået fra april til september i 2015.

Det drejer sig om registrering af bygninger opført før 1940 i det tidligere Karlebo Kommune, og en genregistrering i det tidligere Fredensborg-Humlebæk kommune af bygninger med SAVE-værdier fra 1 til og med 6.