Hos os er der stort fokus på børns trivsel. Trivsel er en væsentlig forudsætning for børns udvikling og læring.

Fra sundhedsplejerskens hjemmebesøg til barnet forlader grundskolen, arbejder vi systematisk med at vurdere og følge op på børns trivsel.

Vurderingerne fungerer som et pædagogisk værktøj til så tidligt som muligt at spotte og sætte ind i forhold til evt. udfordringer. På den måde arbejder vi for at sikre, at udfordringerne i mindst muligt omfang kommer til at påvirke barnets fortsatte udvikling og læring.

Til at vurdere børns trivsel anvender vi i Fredensborg Kommune forskellige typer af værktøjer.

I sundhedsplejen og dagtilbuddet samt fritidshjemmet og indskolingen anvender vi det digitale værktøj TOPI.

TOPI står for Tidlig Opsporing og Indsats, og er et værktøj til at vurdere barnets trivsel indenfor forskellige områder.

Ved at anvende det samme digitale værktøj til trivselsvurdering i sundhedsplejen og dagtilbuddet samt fritidshjemmet og indskolingen arbejder vi for at sikre, at der er en kontinuitet i den måde, vi vurderer og arbejder med børns trivsel på.

Det er typisk sundhedsplejen, der laver den første TOPI-vurdering i forbindelse med det sidste almindelige hjemmebesøg, når barnet er omkring 8-10 måneder gammelt. Sundhedsplejersken udarbejder her TOPI-vurderingen i et samarbejde med forældrene.

I såvel dagtilbuddet, som fritidshjemmet og indskolingen er det de voksne, der til dagligt har mest med barnet at gøre, der udarbejder TOPI-vurderingen – dagplejeren, personalet på stuen i vuggestuen og børnehaven, fritidshjemspersonalet og teamet omkring klassen.


Hvert år gennemfører alle landets folkeskoler og kommunale specialskoler en national trivselsmåling på alle klassetrin.

I Fredensborg Kommune anvender vi det digitale værktøj Sundhed og trivsel til at gennemføre den nationale trivselsmåling i kommunens folkeskoler og specialskoler.

Med Sundhed og trivsel er det muligt at se besvarelser ikke blot på klasse-, skole- kommuneniveau, men også på elevniveau. Dette gør det muligt at supplere den gruppeorienterede opfølgning med en opfølgning, der er mere individorienteret.

Sundhed og trivsel er en del af den samme digitale værktøjskasse som TOPI. I indskolingen betyder det, at det i opfølgningen på en elevs trivsel er muligt at sammenholde fagpersonalets perspektiv fra TOPI-vurderingen med elevens eget perspektiv fra den nationale trivselsmåling. Særligt i forhold til de yngste elever kan det være relevant at perspektivere elevbesvarelsen.

Hvis der er forhold ved et barns eller en elevs trivsel, som bekymrer, indkalder fagpersonalet forældrene til samtale. I skolen kan eleven også deltage i mødet afhængigt af bekymringens karakter og elevens alder.

På baggrund af samtalen udarbejder fagpersonalet sammen med forældrene en plan for opfølgningen på barnets eller elevens trivsel. Planen er et fælles aftaledokument, der fastholder både fagpersonalet og forældrene i et fokus på barnets eller elevens trivsel.

I opfølgningen er forældrenes perspektiv et vigtigt supplement til det billede, der tegner sig af barnets eller elevens trivsel med TOPI-vurderingen eller den nationale trivselsmåling.

Ligeledes er forældrenes bidrag til opfølgningsarbejdet i dagtilbuddet, fritidshjemmet eller skolen ofte af stor betydning for, om igangsatte tiltag formår at forbedre barnets eller elevens trivsel.

Snak med den sundhedsplejerske, der er tilknyttet din familie, den daglige leder af dit barns dagtilbud eller fritidshjem, eller skoleledelsen på dit  barns skole, hvis du har spørgsmål til arbejdet med trivsel.