Takster daginstitution 2018


I Fredensborg Kommune er betalingsfristen for egenbetalingen den 1. i måneden og der betales forud.

  • Manglende betalingskrav (f.eks. fremsendelse af girokort) tilsidesætter ikke betalingsfristen.
  • Hvis der ikke betales rettidigt, udsendes rykker fra Opkrævningen.
  • Rykkergebyret er på 250 kr.

Forældrenes egenbetaling vedr. frokostmåltid i 0-6 års institutioner udgør i 2018 pr. måned 670 kr.

Der gives søskendetilskud til forældre med mere end et barn indmeldt i dagtilbud med frokostmåltid. Ligeledes gives der økonomisk fripladstilskud, såfremt der er bevilliget hel eller delvis friplads.


Der gives søskendetilskud til forældre med mere end et barn indmeldt i dagtilbud. Søskendetilskuddet udgør 50 % af egenbetalingen efter et eventuelt fripladstilskud og gives til den/de billigste plads(er).

Ved søskende forstås børn i samme husstand.


Reglen omfatter børn optaget i offentlige dagtilbud efter Dagtilbudsloven og skolefritidsordninger efter Folkeskoleloven. Der gives ikke søskendetilskud til plejebørn samt børn optaget i fritidsklubber.


Hel- eller delvis økonomisk fripladstilskud kan bevilges, når forældrene dokumenterer, at deres aktuelle indtægt ligger inden for et afgrænset indkomstområde der fastlægges af ministeriet.
 

For 2018 må hustandsindkomst ikke overstige 539.800 kr. og indtægtsgrænse for enlige forsørgere bliver forhøjet med 60.801 kr. 

Hvis der er mere end 1 hjemmeboende barn under 18 år, forhøjes fradraget med 7000 kr. for hvert barn udover det første barn.

Socialpædagogisk friplads
Socialpædagogisk friplads søges i familieafdelingen, og bevilges på baggrund af sociale og/eller af pædagogiske grunde.


Fredensborg Kommune har alderstakst for børn fra 0 år til skolestart.

Takstændring sker den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Hvis barnet indmeldes eller overflyttes fra dagpleje/vuggestue til institution inden det fylder 3 år betales taksten for 0-2 årige. Dette gælder også, hvis barnet flyttes til en børnehavegruppe inden det fyldte 3. år.


Børn der overflyttes fra børnehave til fritidshjem den 1. maj opkræves fra denne dato egenbetaling svarende til fritidshjemstakst.