Der er i Fredensborg Kommune en måneds udmeldelse på daginstitution, dagpleje, fritidshjem og klub gældende fra den dato udmeldelse er foretaget i Digital Pladsanvisning.

Digital Pladsanvisning

Ved opskrivning i et af de fire børnehuse  - Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal  - kan du anføre i bemærkningsfeltet, hvilken institution / hus, du ønsker dit barn skal gå.

 

Dagpleje
Fra 30 uger til den måned barnet fylder 3 år.

Integreret institution
Fra 30 uger til 30. april det år barnet skal starte i 0. klasse.

Børnehave
Fra 3 år til 30. april det år barnet skal starte i 0. klasse.

Fritidshjem
Fra 1. maj før skolestart indtil 30. april i 3. klasse.

Fritidsklub
Fra 1. maj i 3. klasse til 30. april i 6. klasse.

Udvidet åbningstid
Fire institutioner tilbyder 64 timers åbningstid fra kl. 6 til kl. 19. Der er 20 pladser med udvidet åbningstid i hver områdeinstitution. Opskrivning på venteliste til disse kan ske ved fremsendelse af dokumentation fra arbejdsgiver vedrørende arbejdstider for begge forældre. Dit barn må dog højst benytte dagtilbuddet 51 timer om ugen.


Tilskud til privat pasning – fritvalgsordning (§ 80)
Som forælder i Fredensborg Kommune kan du, i stedet for at benytte et kommunalt tilbud, få tilskud til at ansætte en person til at passe dit barn. Ordningen er et tilbud fra barnet er 0 år og til barnet begynder i 0. klasse. Som forælder fungerer du som arbejdsgiver. Ansøgning skal ske via Digital Pladsanvisning. Læs mere om det under dagplejen

Du kan ikke modtage tilskud til at passe dit eget barn.

Optagelsesprincip   
Dit barn optages i dagtilbud efter ansøgningsdato, hvilket er den dato du opskriver dit barn på Digital Pladsanvisning.

Anvisning af de ledige pladser sker ud fra følgende kriterier:
-    Pasningsgaranti.
-    Garanti for overflytning til alderssvarende institution.
-    Søskende så vidt muligt i samme institution.
-    Særlige pædagogiske behov eller sociale forhold i familien
-    Sammensætningen af børnegruppen i den enkelte institution
   (alder, køn og etnicitet).
-    Godkendt behov for udvidet åbningstid.
-    Øvrige overflytninger.

Du kan opskrive dit barn til dagtilbud, når barnet er født.

Opskrivning skal ske via Digital Pladsanvisning.
Opskrivning på venteliste er fra den dag ansøgningen er gennemført digitalt. Ved opskrivning skal du oplyse din behovsdato.

Adoptivbørn skal være tilmeldt folkeregisteret før de kan opskrives på venteliste efter gældende opskrivningsregler.

Barnets fødselsdato bliver anvendt som ansøgningsdato, hvis Pladsanvisningen modtager dokumentation på adoptionen.

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt.
    
Pladsanvisningen opskriver endvidere dit barn til fritidshjem samt klub i skoledistriktet og bekræfter opskrivningen i Digital Pladsanvisning.

 

Indmeldelse sker så vidt det er muligt på forældrens behovsdato eller senest på garantidatoen.

Når en tilbudt plads er accepteret vil øvrige aldersrelevante ønsker automatisk blive slettet, med mindre forældrene har gjort Pladsanvisningen opmærksom på, at barnet fortsat skal stå på venteliste til en anden institution.
    
Ved optagelse i dagtilbud sikres barnet plads i efterfølgende alderssvarende institution.
Forældre skal ikke udmelde deres barn fra en kommunal institution, hvis barnet flytter til en anden kommunal institution indenfor Fredensborg Kommune. Det kan fx ske i forbindelse med skoleskift, hvor barnet skal skifte fritidshjem eller klub.

Overflytninger af børn i 0-6 års institutioner sker alene den 1. i måneden.

Overflytninger i forbindelse med skoleskift kan ske løbende.

Er barnet indmeldt i kommunal institution, og skal skifte til privat institution, skal indmeldelsesforholdet være afsluttet, inden barnet kan starte i den nye private institution.

Ved fraflytning gælder de almindelige udmeldelsesregler.

Udmeldelse sker med en måneds varsel fra den dato udmeldelsen er foretaget via Digital Pladsanvisning.

Den 1. maj flyttes kommende 0. klassebørn i fritidshjem.
Privatskolebørn, der ikke ønsker kommunalt pasningstilbud, udmeldes den 31. juli.

Midlertidig udmeldelse af kritisk syge børn. Henvendelse skal ske til Pladsanvisningen.

Hovedreglen er, at børn ikke kan udmeldes af dagtilbud af andre end forældremyndighedsindehaver. Dog kan et barn, hvor det vurderes at udnyttelsesgraden er for ringe, udmeldes af Pladsanvisningen med 1 måneds varsel.

Du har pasningsgaranti fra dit barn er 30 uger.

Pasningsgarantien betyder at dit barn får tilbud om plads i dagtilbud i Fredensborg Kommune senest 3 måneder efter opskrivning, dog tidligst fra behovsdato. Pasningsgarantien er ikke garanti for en bestemt daginstitution eller dagpleje, men kan være en plads hvor som helst inden for kommunegrænsen.

Du har mulighed for at få pasningsgaranti én gang. Sker der ændring i dit pasningsbehov, skal du give Pladsanvisningen besked senest 3 måneder før.

Bor du i en anden kommune, men ønsker dagtilbud til dit barn i Fredensborg Kommune, kan dette alene ske, hvis Fredensborg Kommunes ventelister er åbne for optagelse for børn fra andre kommuner. Hvis de er åbne, skal du opskrive dit barn via Digital Pladsanvisning, og vi kan tilbyde plads hurtigst muligt i en institution med ledige pladser.

Det er muligt at se om Fredensborg Kommune har åbne ventelister på www.ventelistelukning.dk.

Fredensborg kommunes borgere har samme mulighed for at søge optagelse i dagtilbud i andre kommuner. Henvendelse skal ske til pågældende kommunes Pladsanvisning.

Ved brug af dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen kan forældrenes egenbetaling være større eller mindre end ved brug af dagtilbud i bopælskommunen. Dette skyldes, at der kan være væsentlig forskel på kommunernes bruttodriftsudgifter for en institutionsplads.

Egenbetalingen beregnes og opkræves altid af bopælskommunen.

Hvis I som forældre ikke er samboende eller gift, men har fælles forældremyndighed, forudsætter vi, at I er enige om de oplysninger, der gives til Pladsanvisningen angående ønske om opskrivning på venteliste, udmeldelse af daginstitution og lignende.

Bor I som forældre i to forskellige kommuner, har barnet alene ret til at benytte ét dagtilbud.

Tilflyttere
Når du flytter til Fredensborg Kommune og ønsker dagtilbud til dit barn, skal barnet opskrives på venteliste. Du kan som udgangspunkt bevare pladsen i fraflytningskommunen, indtil du får tilbudt plads i Fredensborg Kommune.

Er du tilmeldt folkeregistret i Fredensborg Kommune skal du alene ansøge via Digital Pladsanvisning. Hvis du først tilflytter kommunen senere, skal du sende bevis for tilflytning til kommunen fx købsaftale, lejeaftale eller bopælserklæring. Plads kan tilbydes fra den dato, du bliver tilmeldt folkeregisteret, dog tidligst 3 måneder efter opskrivning, med mindre kommunen har ledige pladser.


Fraflyttere
Når du flytter til en anden kommune, kan du som udgangspunkt bevare pladsen i Fredensborg Kommune indtil skolestart.

Vil du klage over dit barns optagelse i dagtilbud, så er det -  i henhold til dagtilbudsloven § 26 - kommunen selv der træffer afgørelse om optagelse i dagtilbud.

Afgørelsen kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed.