I Fredensborg Kommune er der stort fokus på børns overgange.
Det drejer sig om overgangene fra hjemmet og sundhedsplejen til vuggestue og børnehave og videre derfra til fritidshjem og skole og senere fritidsklub. Der er også de interne overgange samt overgangene fra almen- til specialområdet og omvendt.

I arbejdet med overgange er der fokus på følgende:

  • At sikre, at overgangen fra ét tilbud til et andet er en tryg oplevelse for både børn og forældre
  • At tage udgangspunkt i anerkendelsen af barnets ressourcer og potentialer
  • At inddrage forældrene respektfuldt så tidligt som muligt
  • At inddrage børnene som forberedelse til en overgang alt efter barnets alder og behov
  • At videregive viden om, hvilke relationer der virker ift. det enkelte barn
  • At de professionelle, der samarbejder omkring overgangsarbejdet, har kendskab til og indsigt i hinandens målsætninger samt metoder og arbejdsgange

I Fredensborg Kommune arbejdes der systematisk på at sikre, at start i dagpleje eller vuggestue bliver så tryg en oplevelse som muligt for både børn og deres familier.

Modtagelsen af børn i dagpleje eller vuggestue er i vidt omfang tilpasset lokale forhold og behov, men rummer også nogle elementer, som gælder generelt for start i dagpleje eller vuggestue i Fredensborg Kommune. 

Blandt andet vil det før start i dagpleje eller vuggestue være muligt for forældrene, evt. sammen med barnet, at besøge barnets kommende dagpleje eller vuggestue. Flere steder arrangeres der også hjemmebesøg.

Når barnet nærmer sig start i dagpleje eller vuggestue, holdes der opstartssamtale imellem forældrene og dagplejen eller vuggestuen. Den sundhedsplejerske, der har været tilknyttet familien i barnets første leveår, vil kunne deltage i mødet, hvis det vurderes relevant.

I forbindelse med sundhedsplejerskens sidste hjemmebesøg, når barnet er omkring 8-10 måneder gammelt, laver sundhedsplejersken sammen med forældrene en trivselsvurdering af barnet.

Trivselsvurderingen indeholder oplysninger om barnet, der er af stor betydning for modtagelsen af barnet og det videre arbejde med barnets udvikling og trivsel i dagplejen eller vuggestuen. For at sikre den bedst mulige modtagelse af barnet, vil forældrene derfor af sundhedsplejersken blive spurgt, om trivselsvurderingen må videregives til barnets kommende dagpleje eller vuggestue.

Snak med den sundhedsplejerske, der er tilknyttet din familie, hvis du har spørgsmål til overgangen for dit barn til dagpleje eller vuggestue.

I Fredensborg Kommune arbejdes der systematisk på at sikre, at start i børnehave bliver så tryg en oplevelse som muligt for både børn og deres familier. 

Modtagelsen af børn i børnehave er i vidt omfang tilpasset lokale forhold og behov, men rummer også nogle elementer, som gælder generelt for start i børnehave i Fredensborg Kommune. 

Blandt andet vil det før start i børnehave være muligt for barnet at besøge sin kommende børnehave sammen med kendte voksne fra dagplejen eller vuggestuen, evt. også forældrene.

Når barnet nærmer sig start i børnehaven, holdes der overgangssamtale imellem dagplejen eller vuggestuen og børnehaven. På mødet deltager også barnets forældre, da forældrene ligesom dagplejen eller vuggestuen har viden af stor betydning for en god modtagelse af barnet i de nye omgivelser.

Som afsæt for overgangssamtalen udarbejder dagplejen eller vuggestuen sammen med barnets forældre et overgangsmateriale.

Overgangsmaterialet indeholder oplysninger om barnet, der er af stor betydning for modtagelsen af barnet og det videre arbejde med barnets udvikling og trivsel i børnehaven. For at sikre den bedst mulige modtagelse af barnet, vil forældrene derfor af dagplejen eller vuggestuen blive spurgt, om overgangsmaterialet må videregives til barnets kommende børnehave.

Snak med den daglige leder af dit barns dagpleje eller vuggestue, hvis du har spørgsmål til overgangen for dit barn til børnehave.

Børn starter skole

Den trygge overgang
Dit/jeres barn står nu overfor at skulle starte i fritidshjem og skole. 

I Fredensborg Kommune arbejdes der systematisk på at sikre, at overgangen til fritidshjem og skole bliver så tryg en oplevelse som muligt for kommende skolestartere og deres familier. Overgangsarbejdet indebærer et tæt samarbejde og en tæt dialog imellem børnehaven samt fritidshjemmet og skolen.

Samarbejdet består bl.a. i, at barnet før start i fritidshjemmet besøger sit kommende fritidshjem sammen med kendte voksne fra børnehaven. Tilsvarende besøger barnet før skolestart sin kommende skole sammen med kendte voksne fra fritidshjemmet. I den første tid efter skolestart er der kendte voksne fra fritidshjemmet med i skolen.

Når barnet nærmer sig start i fritidshjemmet, holdes der overgangssamtale imellem børnehaven samt fritidshjemmet og skolen. På mødet deltager også barnets forældre, da forældrene ligesom børnehaven har viden af stor betydning for en god modtagelse af barnet i de nye omgivelser.

Børneprofilen
Som afsæt for overgangssamtalen udarbejder børnehaven sammen med barnets forældre et overgangsmateriale.

Det drejer sig bl.a. om en Dialog-profil, der bl.a. viser barnets ressourcer indenfor forskellige udviklingsområder – sociale kompetencer, sproglig udvikling, kulturelle udtryk og værdier, alsidig personlig udvikling, krop og bevægelse samt natur og naturfænomener. 

Det drejer også om en overgangsbeskrivelse, der beskriver barnets styrker og særlige kendetegn samt vanskeligheder eller særlige udfordringer.  

Dialog-profilen og overgangsbeskrivelsen indgår i en børneprofil, hvori der også indgår de sprog- og trivselsvurderinger, som børnehaven har lavet af barnet. Hvis der pågår opfølgning på sprog- og trivselsvurderinger, vil aftaler med barnets forældre om dette også være en del af børneprofilen.

Det er børneprofilen med sine forskellige perspektiver på barnet, der tages afsæt i til overgangssamtalen.

Forældresamtykke
For at sikre, at der i fritidshjemmet og skolen arbejdes videre med det, der drøftes til overgangssamtalen – barnets sprog, trivsel og udvikling generelt, vil børnehaven gerne med fritidshjemmet og skolen kunne dele den børneprofil, som der kigges på og snakkes om til overgangssamtalen. Dette forudsætter selvfølgelig, at forældrene giver skriftligt samtykke til, at fritidshjemmet og skolen kan få adgang til børneprofilen. Forældrene vil i relation til overgangssamtalen blive bedt om at forholde sig til forespørgslen om skriftligt samtykke.

Ligesom hidtil i børnehaven vil det i fritidshjemmet og skolen kun være de voksne, der har med barnet at gøre, der kan få indblik i børneprofilen.

Forældrene kan til enhver tid selv få en skriftlig version af børneprofilen. Hvis forældrene ønsker en skriftlig version af børneprofilen, skal de blot bede børnehaven om dette - enten på papir i hånden, eller sendt digitalt til e-Boks.

Du/I vil inden start i fritidshjem og skole blive kontaktet af børnehaven vedr. overgangsmateriale, overgangssamtale og skriftligt samtykke.

Kontakt
Snak med den daglige leder af dit/jeres barns dagtilbud, hvis du/I har spørgsmål til overgangsarbejdet.

På forhånd tak for dit/jeres bidrag til at sikre, at vi kan give dit/jeres barn så god en start som muligt i fritidshjem og skole.